پيوند دمکراسى خواهان اىران

ماایرانی خارج از کشور هستیم و دفاع از حقوق مردم ایران را وظیفه خود قرار داده ایم. در برابر گسترده حقوق بشر ، ما مخالف قانون ضد انسانی حکومت اسلامی در ایران هستیم و خواهان آزادی بیان ، آزادی تمام زندانیان سیاسی، مخالف شکنجه و اعدام، از جمله شهروندان بی گناه، بدون اقدامات قانونی مناسب، حمایت از جنبش مقاومت در کشور در همبستگی با مردم ایران هستیم.

تماس


رايانامه:pda-info@peywand.org


May 22, 2022, 6:58 am

دهمىن سالگرد مادران پارک لاله

حقوق بشر

2022-05-21 18:59:44 333

مادران ايرانى در هامبورک

سپاس از مادران پارک لاله و پشتيبانان

براى مبارزه در راه آزادى،

حقوق بشر و دموکراسى


دیدگاها

نظری برای نمایش نیست