پيوند دمکراسى خواهان اىران

ماایرانی خارج از کشور هستیم و دفاع از حقوق مردم ایران را وظیفه خود قرار داده ایم. در برابر گسترده حقوق بشر ، ما مخالف قانون ضد انسانی حکومت اسلامی در ایران هستیم و خواهان آزادی بیان ، آزادی تمام زندانیان سیاسی، مخالف شکنجه و اعدام، از جمله شهروندان بی گناه، بدون اقدامات قانونی مناسب، حمایت از جنبش مقاومت در کشور در همبستگی با مردم ایران هستیم.

تماس


رايانامه:pda-info@peywand.org


January 25, 2022, 11:22 pm

بنياد و ساختار گروه

ویژگی‌های گروه

2022-01-25 04:55:50 66

ویژگی‌های گروه


دیدگاها

Mehdi September 2, 2021, 8:40 am

خواهشتمندم پيامتان را براى واژه هاى نادرست بفرستىدإ

پاسخ