پيوند دمکراسى خواهان اىران

ماایرانی خارج از کشور هستیم و دفاع از حقوق مردم ایران را وظیفه خود قرار داده ایم. در برابر گسترده حقوق بشر ، ما مخالف قانون ضد انسانی حکومت اسلامی در ایران هستیم و خواهان آزادی بیان ، آزادی تمام زندانیان سیاسی، مخالف شکنجه و اعدام، از جمله شهروندان بی گناه، بدون اقدامات قانونی مناسب، حمایت از جنبش مقاومت در کشور در همبستگی با مردم ایران هستیم.

تماس


رايانامه:pda-info@peywand.org


May 22, 2022, 7:24 am

شعر و هنر

2022-05-21 01:10:55 408

من به دزدان بى ناموس راى نمى دهم

من رای نمی‌دهم
من هرگز رای رای نمی‌دهم
نه این با و نه هیچ بار
من هرگز رای نمی‌دهم

انگشت در خون جوانان کشورم نمیزنم
مهر تایید برحکومت ضحاک نمیزنم


من به حرمت ناله های دل مادران رای نمی دهم
به طناب حلقه شده برگردن برادرانم رای نمی‌دهم
من به یاد مسافران نرسیده به مقصد رای نمی‌دهم
ننگ دارم
ننگ دارم


ازدستان پینه بسته پدرم
از سفره های خالی و شرم نگاه پدران و مادران ننگ دارم پس رای نمی‌دهم
شرم دارم شرم دارم
از صورت غرغه به خون نداهای سرزمینم شرم دارم پس رای نمی‌دهم
از دختران تن فروش سرزمینم شرم دارم
پس رای نمی‌دهم


از شرم کودکان بی فردای کشورم
از پاکی خاک خاورانم
شرم دارم
از باکره گی دختران قبل از اعدام
شرم دارم
من به دزدان ناموسه بی ناموس
رای نمی‌دهم


من به آن کس که از ترس خشتک خود
زن را در پستو نگاه می‌دارد
رای نمی‌دهم


به حکومت ننگ رای نمی‌دهم
من به جور و جفای حاکمان
رای نمی‌دهم


مهر تایید بر تاراج کشورم
نمی زنم
من به جلاد و ستمگر
رای نمی‌دهم


من به آنکس که مرا آواره غربت کرد
رای نمی‌دهم


من به چهل دزد بغداد
رای نمی‌دهم


من همانم خس و خاشاک که روزی خواندی ام
اما اکنون از میان بدو بدتر
رای نمی‌دهم


رای من سرنگونیست
پس به تو سید گدا و ایل و تبارت
رای نمی‌دهم


ما رای نمی‌دهیم
ما به دزدان این آب و خاک
رای نمیدهیم

 ژىلا

 


دیدگاها

Laura August 2, 2021, 9:38 am

Das ist ein schönes Lied.

پاسخ

Roya August 4, 2021, 9:14 am

Wir arbeiten an der Webseite.

پاسخ