پيوند دمکراسى خواهان اىران

ماایرانی خارج از کشور هستیم و دفاع از حقوق مردم ایران را وظیفه خود قرار داده ایم. در برابر گسترده حقوق بشر ، ما مخالف قانون ضد انسانی حکومت اسلامی در ایران هستیم و خواهان آزادی بیان ، آزادی تمام زندانیان سیاسی، مخالف شکنجه و اعدام، از جمله شهروندان بی گناه، بدون اقدامات قانونی مناسب، حمایت از جنبش مقاومت در کشور در همبستگی با مردم ایران هستیم.

تماس


رايانامه:pda-info@peywand.org


December 5, 2021, 1:59 am

معناى ديکتاتورى

سياست

2021-12-05 00:04:50 78

کمک به دمکراسى در اىران

ايا ضرورت زمان قبول شرايط فعلى و تن دادن به اين چىزى است که اسمش را زندگى گذاشته اند و حاکمان به ما تحميل کرده اند؟


دیدگاها

نظری برای نمایش نیست