رای دهید

معمای ادیان

دکتر شجاع الدین شفا

معمای ادیان


دکتر شجاع الدین شفا

از قرن ها پیش، در مبارزه دور و دراز و بی امان بین سیاهی و روشنایی در کشور ما، جبهه سیاهی ها تمام نیروهای زور و زر و آواکشی (اختناق) را در دست داشته، همانگونه که امروز هم دارد، و در جبهه روشنایی ایرانیانی آزاده و میهن پرست بوده و همواره هستند که با دست خالی ولی با توشه ای از میهن پرستی، آزادگی و نوبینی، برپاخاسته اند. سرکردگی این نبرد بی امان را در یک جبهه «نادانی و واپسگرایی» قرار دارد و در جبهه دیگر «فرشته نگهبان فرهنگ ایران». در این مبارزه مرگ و زندگی ایرانیان شکست هایی چند را در رویارویی خود با عمامه داران « ایران ستیز» دیروز و امروز کشورشان شکیبایی(تحمل) کرده اند، ولی هرگز نبرد نهایی سرنوشت ساز را نباخته اند و تردیدی نیست که اینبار هم همبستگی ایرانیان با فرهنگ پر افتخارشان پیروزی نهایی را از آن آنان خواهد نمود.

نسک معمای ادیان نوشته دکتر شجاع الدین شفا


چهارشنبه 24 اسفند 2581


تا کنون نوشتاری در این مورد درج نشده است!

دیدگاها

    تا کنون نوشتاری در این مورد درج نشده است!