رای دهید

عبدالحسین زرین کوب

دو قرن سکوت

دو قرن سکوت
عبدالحسین زرین‌کوب


دکتر زرین کوب کتاب دو قرن سکوت نخستین بار در نشریه «مهرگان» به شیوه زیرنویس چاپ شد و سپس در سال ۱۳۳۰بگونه کتاب پخش شد. این کتاب با پذیره از سوی مردم بخوبی بفروش رفت و در بازار کتاب نایاب شد اما عبدالحسین زرین‌کوب به چاپ دوباره کتاب نپذیرفت و گفت که گرایش دارد کتاب را برای چاپ‌ها در آینده بازنویسی کند. سرانجام پس از پنج سال کاوش سرچشمه های زیاد در سال ۱۳۳۶ نوشته کاملتر و فراختری را در انتشارات امیرکبیر چاپ کرد. او در پیشگفتار این ویرایش دوم به پاره ای از انتقادات بر کتاب چاپ نخست پاسخ داد و آن را ناشی از جوانی و پافشاری بیخردانه (تعصب) خود دانست. زرین‌کوب در کتاب دو قرن سکوت روشن سازی مینماید که ایرانیان پس از هجوم تازیان برای گسترش دین و آیین اسلام چنان در بهت و شگفتی فرو رفتند که توان واکنش خردورزانه (منطقی) را نداشتند پس چیزی جز زبان شمشیر نشناختند و دو قرن جز با شمشیر سخن نگفتند. زرین‌کوب در این کتاب از برخی گواه ها تاریخی سخن میگوید که در درستی آن‌ها دودلی است اما این کتاب هم‌چنان به‌عنوان یکی از سرچشمه ارزشمند و پرهوادار در بین ادیبان و پژوهشگران شناخته می‌شود.

نسک دو قرن سکوت نوشته عبدالحسین زرین‌کوب


چهارشنبه 17 خرداد 2582


تا کنون نوشتاری در این مورد درج نشده است!

دیدگاها

    تا کنون نوشتاری در این مورد درج نشده است!