رای دهید

آسیب شناسی یک شکست

آسیب شناسی یک شکست - علی میرفطروس

پیشگفتار


پژوهش‌های تاریخی در گذرِ روزگاران تکامل می‌یابند و مانند هر پدیده اجتماعی، دستخوش تحول می‌شوند. در روند این تحول و تکمیل است که گفته‌اند: « هر تاریخی، تاریخ معاصر است ». بر این اساس، برخی کسانی که تا دیروز « قهرمانان ملّی » و « اسطوره شرافت و شهامت » قلمداد می‌شدند، امروزه به صفت دیگری نامیده می‌شوند.
این موضوع چنانکه گفته ایم نشان می دهد که بخاطر عدم تدوین آگاهی هاي تاریخی یا فقدان تمرکز - - بسیار لغزان » ابلیس « و » قدّيس « و » ضدقهرمان « و » قهرمان « تجربه هاي سیاسی ، در جامعه ما هنوز مرز بین در باره این رویداد و » نتیجه گیري هاي قطعی « و سیّال است و لذا ضروري است که با احتیاط و اعتدال، از یا آن شخصیّت مهم سیاسی پرهیز شود. رعایت این احتیاط و اعتدال در بررسی دوران پُر آشوب نهضت ملّی شدن صنعت نفت و حکومت ۲۷ ماهه دکتر مصدّق اهمیّت بیشتري دارد چرا که افسافه زدائی از تاریخ این دوران و پرهیز از افسون شدگی، ضمن ایجاد تفاهم ملّی، زمینه اي براي داشتنِ یک تاریخ ملّی جهت حصول به جامعه مدنی و رهائی از زندان اسطوره ها است.
حوزه مطالعات نگارنده - اساسا ً-تاریخ و فرهنگ و عرفان ایران است و پـرداختن بـه زنـدگی و کارنامـه سیاسی دکتر مصدّق، ناشی از یک « کنجکاوی » و حاصل این پرسش بود که « چرا پس از گذشت چند دهه شخصیت سیاسی مصدّق و خصوصا ً رویداد ۲۸ مرداد تا این حد در حافظه تـاریخی و سیاسـی مـا تـداوم یافته است و-اساسا ً-دستاورد مبارزات ۵۰ ساله دکتر مصدّق درحـوزه توسـعه و تجـدّد ملّـی در ایـران معاصر چه بود؟ » و... لذا، این کتاب کوچک چالشی تازه براي پاسخ دادن به پرسش یـا پرسـشهـای کهنـه و دیرینه است.
به نظر نگارنده، محدودیتها و موانعی که باعث ناکامیهاي جنبش مشروطیــّت شـدند، در جنـبش ملّـی شدن صنعت نفت و دوران کوتاه حکومت مصدّق نیز تداوم داشتند؛ هـم از ایـن روسـت کـه در آن دوران، جامعه بود، امّا جامعة مدنی نبود، پارلمان بود، ولی فرهنگ و سلوک پارلمانی نازل بود و لذا، خیابـان بـه جاي پارلمان نقش اساسی داشت. اینکه جامعه ایـران ازانقـلاب مشـروطه (۱۹۰۶/۱۲۸۴) بـه انقـلاب مشـروعه (۱۹۷۹\۱۳۵۷) سقوط کرده شاید بازتاب چنان شرایط ومحدودیت هائی بوده است.
با چنین چشم اندازی، وظیفه پژوهشگرکنجکاو درآمیختن با باورهاي رایج ِ سیاسی-تاریخی نیست بلکه وظیفه وبدرآويختن با آنها است هرچند که این درآويختن، کاري دشوار و- گاه-حتّی خطرخیزباشد.
بنابراین، هدف اصلی، نه مالکیّت حقیقت بلکه جستجوی مستمر آن است.

نسک آسیب شناسی یک شکستچهارشنبه 17 خرداد 2582


تا کنون نوشتاری در این مورد درج نشده است!

دیدگاها

    تا کنون نوشتاری در این مورد درج نشده است!