ادامه بنياد و ساختار گروه ...


رای دهید

بنياد و ساختار گروه

ساختار و ویژگی های گروه

پیشگفتار


با آموزش و کارگیری دانش نوین برای سازماندهی،چه در یک گروه کوچک و چه دریک سازمان بزرگ ، می توان کارآمدی گروه/سازمان را  نیرومندتر و هدفمندتر نمایید. بدون دانش روند کار گروهی/سازمانی نه تنها نتیجه دلخواه بدست نخواهد داد ، بلکه باعث از دست دادن ابزار و همچنین دلسردی و کناره گیری هموندان (اعضا) خواهد شد.

ادامه ...


سه شنبه 6 تير 2582


تا کنون نوشتاری در این مورد درج نشده است!

دیدگاها

    تا کنون نوشتاری در این مورد درج نشده است!