ادامه بنياد و ساختار گروه ...


رای دهید

بنياد و ساختار گروه

ساختار و ویژگی های گروه

پیشگفتار


با آموزش و کارگیری دانش نوین برای سازماندهی،چه در یک گروه کوچک و چه دریک سازمان بزرگ ، می توان کارآمدی گروه/سازمان را  نیرومندتر و هدفمندتر نمایید. بدون دانش روند کار گروهی/سازمانی نه تنها نتیجه دلخواه بدست نخواهد داد ، بلکه باعث از دست دادن ابزار و همچنین دلسردی و کناره گیری هموندان (اعضا) خواهد شد.

ادامه ...


چهارشنبه 13 ارديبهشت 2582


تا کنون نوشتاری در این مورد درج نشده است!

دیدگاها

    تا کنون نوشتاری در این مورد درج نشده است!