تظاهرات بزرگ ایرانیان در هامبورگ


تظاهرات بزرگ ایرانیان در هامبورگ

شنبه ۲۲ بهمن سال ۲۵۸۱ یا ۱۱ فوریه ۲۰۲۳ از ساعت ۱۴ تا ۱۷
گرد هم میائیم تا هموطنان مبارز در ایران را پشت وانه کنیم.


يكشنبه 16 بهمن 2581