پيوند دمکراسى خواهان اىران

ماایرانی خارج از کشور هستیم و دفاع از حقوق مردم ایران را وظیفه خود قرار داده ایم. در برابر گسترده حقوق بشر ، ما مخالف قانون ضد انسانی حکومت اسلامی در ایران هستیم و خواهان آزادی بیان ، آزادی تمام زندانیان سیاسی، مخالف شکنجه و اعدام، از جمله شهروندان بی گناه، بدون اقدامات قانونی مناسب، حمایت از جنبش مقاومت در کشور در همبستگی با مردم ایران هستیم.

تماس


رايانامه:pda-info@peywand.org


January 26, 2022, 12:15 am
واژه هاى بيگانه در پارسى


    شرح     پارسى بيگانه شماره
با شرحپدران، نیاکاناجداد1
با شرحآیندهتیه2
با شرحنشانه‌ها، نوشته‌ها، کارها، ردپاآثار3
- یکایک، تک تکآحاد4
با شرحپایان، انجام، فرجام، سرانجام، واپسین، تَهْ، تَکآخر5
با شرحپایان، انجام، فرجام، سرانجام، واپسین، تَهْ، تَکآخرت6
با شرحواپسین، پایانیآخرین7
- مردمآدم8
- بزرگسالآدم بالغ9
- دیدگاه‌ها، اندیشه‌هاآراء10
با شرحدوردستها، چشم‌اندازها، دورنماهاآفاق11
- دردهاآلام12
- خاندان بویه، پادشاهی بوییان، دودمان بویه، بوییانآل بویه13
- ابزار، افزار، اندام نرآلت14
- کُشت‌افزارآلت قتاله15
- بزه‌افزارآلت جرم16
- بازیچه، دستمایهآلت دست17
- دستوریآمرانه18
- دمآن19
- آن گونه، آن جور، آن چنانآن طور20
- تا آن اندازه، تا آنجاآنقدر21
- بیدرنگ، زودآنی22
- همدستی، همپیمانی، همگرایی، همکاریائتلاف23
- ولنگاری، بی‌بندوباریاباحه‌گری24
- آغاز، نخست، خاستگاهابتدا25
- ساده، پیش پا افتاده؛ نخستین، آغازین؛ دبستانابتدایی26
- پستی، پیش پا افتادگی، بی‌ارزشی؛ بی‌بندوباری، هرزه‌گی، هرزه‌گراییابتذال27
- دچار شدن، بیماری، گرفتار شدنابتلا28
- نوآوریابتکار29
- نوآوریابداع30
- همیشگی، بی‌زمان، بی‌کران، جاوید، جاودان، جاویدانابدی31
- پرشور بودن، برانگیخته بودن، باانگیزه بودن، به شور آمدنابراز احساسات کردن32
- آرزو کردن، خواسته خود را گفتن، خواسته خود را به زبان آوردن، خواستن، امید خود را آشکارا گفتنابراز امیدواری کردن33
- بیزاری خود را به آگاهی رساندن، بیزاری خود را نمایاندن، ابراز انزجار کردن34
- اندوه خود را نشان دادن، دریغ خود را به زبان آوردن، از خواِبراز تاسف کردن35
- روی آوردن، خود را خواهان نشان دادن، گرایش خود را به زبان آوردن، خواهانی خود را آشکار کردن، خود را دلبسته نمایاندنابراز تمایل کردن36
- همدردی خود را نشان دادنابراز همدردی کردن37
- تهی سازی، پوچگری، ناکارا کردنابطال38
- تهی ساختنی، تهیسازی پذیرابطال‌پذیر39
- نادان، کودن، کم‌خِرَد، کم‌هوش، ساده‌دل، ساده‌اندیش، زودباورابله40
- مردماناَبناء بشر41
- گنگی، پیچیده‌گی، سربسته‌گی، تیره‌گی، تاریکیابهام42
- همبستگی، یگانگی، یکی شدن، یکپارچگی، همپیمانی، همدلیاتّحاد43
- در پیش گرفتن، گرفتناتّخاذ44
- هواداری کردن، رویکردی در پیش گرفتناتخاذ موضع کردن45
- پیوستن، پیوستگی، چسبیدناتّصال46
- پیشامد، رخداد، رویداداتّفاق47
- راستی، پیشامد روزگاراتفاقاً48
- همرایی، یک زبانی، همداستانی، هماهنگیاتّفاق نظر49
- ناگهانی؛ ناخواستهاتّفاقی50
- پشتگرم بودن، دلگرم بودناتّکا داشتن51
- نابود کردن، از میان بردن، تباه کردن، بیهوده بکار بردناتلاف52
- گناه بستن، گناهکار دانستن/خواندن، بزهکار خواندن، انگ زدناتّهام زدن 53
- رخت خانه، بار، بار و بنهاَثاث54
- باربری، باربری خانهاثاث کشی55
- نشاندهی، نشان دادن؛ استوار کردناثبات56
- گواهی پذیر، نشان دادنی؛ آزمون پذیراثبات شدنی57
- آزمونگراییاثبات گرایی (تحصّل گرایی)58
- کارساز بودن، کارآمد بودناثر کردن59
- کارا، کارساز، کارآمد، پرمایه، دارای بازتاباثربخش60
- کارا، کارساز، کارامد، پرمایه، دارای بازتاباثرگذار61
- کرایه کردناجاره کردن62
- کرایهاجاره بها63
- گذاشتن، روا دانستن، پروانه دادن، روا دیدناجازه دادن64
- واداشتن، وادار کردن؛ ناگزیری، ناچاریاجبار65
- ناخواسته، ناچار، ناگزیراجباری66
- انجمن، گردهمایی، همایش، (همبودگاه، همزیستگاه، توداک)اجتماع (جامعه)67
- گریز ناپذیر، پرهیز ناپذیر، دوری ناپذیر، پیشگیری ناپذیراجتناب ناپذیر68
- زورگوییاجحاف69
- نمایش؛ گردانندگی؛ میزبانی (برنامه صدا و سیما)اجرا70
- میزبانی کردن (برنامه صدا و سیما)؛ به کار بردن، انجام دادن؛ کارگذاشتناجرا کردن71
- دستمزد، مزد، کارمزد، کاربها، کارانهاُجرت72
- پیکره‌ها، چیزها (جِ جسم)اَجسام73
- مزدور، مزدبگیر، دست نشاندهاجیر74
- کالاهااجناس75
- آگاهی، چیرگی؛ پیرامونگیری، کرانه‌گیریاِحاطه76
- آگاه بودن، برتر بودن، چیره بودناحاطه داشتن77
- تارنماWebsite78
- چمارمعنى79
- پسادستنسىه80
- دستادستنقد81
- دربرگرفتن، فراگرفتن، فراگیری، پیرامونگیریاحاطه کردن82
با شرححيوانات چارپااحشام83
با شرحچاشنی خوراکیهاتابل84
- فرتورعکس85
- واسونتصمیم86
- پرسوندقیق87
- سرگفتارتیتر88