پيوند دمکراسى خواهان اىران

ماایرانی خارج از کشور هستیم و دفاع از حقوق مردم ایران را وظیفه خود قرار داده ایم. در برابر گسترده حقوق بشر ، ما مخالف قانون ضد انسانی حکومت اسلامی در ایران هستیم و خواهان آزادی بیان ، آزادی تمام زندانیان سیاسی، مخالف شکنجه و اعدام، از جمله شهروندان بی گناه، بدون اقدامات قانونی مناسب، حمایت از جنبش مقاومت در کشور در همبستگی با مردم ایران هستیم.

تماس


رايانامه:pda-info@peywand.org


December 5, 2021, 2:07 am

تابل

چاشنی خوراکیها

تابل . [ ب ِ / ب َ ] (ع ص ) از تبل . || (اِ) دیگ افزار. ج ، توابل . (منتهی الارب ) (آنندراج ). اشیائیست خشک که بوسیله ٔ آن اشیاء غذا را خوشبو و معطر میسازند کذا فی بحر الجواهر. (کشاف اصطلاحات الفنون ). چیزهای خشک باشد چون دارچین و هیل و زعفران و زیره و فلفل وبیخ جوز و میخک و ابزار آن که بدان طعام را خوشبوی کنند. حوایج . ابزار طعام . بِزر. دیگ افزار : هو [ اشترغاز ] اصل ینبت بخراسان یطبخ مع اللحم بحسب التابل نبات و قوته قوة الانجدان . (ابن البیطار)