پیوند – در خدمت وحدت کمونیستهای ایران

قطعنامه پایانی تجمع سراسری شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران پیرامون بودجه عادلانه برای آموزش وپرورش

قطعنامه پایانی تجمع سراسری شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران پیرامون بودجه عادلانه برای آموزش وپرورش

لایحه بودجه مهم ترین سندی است که جهت گیری و چشم انداز وضعیت کشور را در یک سال آینده نشان می دهد. بررسی وضعیت بودجه در سال های گذشته نشان می دولت ، دهد که متأسفانه ها به بهانه ی سیاست گذاری اقتصادی، از سهم بودجه ی آموزش وپرورش کاسته و در عمل اولویتی برای آن قائل نبوده آموزش، اند به عبارتی وپرورش در اولویت حاکمیت نبوده است. پویش بودجه «  هزار معلم در قالب 140 سال گذشته، بیش از خواستار افزایش سهم آموزش ،» ی عادلانه وپرورش در بودجه کشور شدند، اما مجلس بدون توجه به این خواسته، با این استدلال که زمان برای تغییرات محسوس سپری شده است به این مطالبه بی توجهی نمود تا امروز شاهد تأثیرات منفی آن در ، مانند سال96 آموزش عمومی کشور باشیم و بودجه سال  های قبل نتوانست یک زندگی شرافتمندانه برای معلمان بازنشسته و شاغل و یک آموزش باکیفیت و عادلانه را برای کودکان رقم بزند.  توسط رییس 1397 امسال نیز در ابلاغیه بخشنامه بودجه پیش ، جمهور بینی درصد 5 شده است که حقوق کارکنان دولت در سال آینده تنها به میزان افزایش یابد این ابلاغیه در کنار سخنان رییس سازمان برنامه وبودجه که آموزش وپرورش را یک دستگاه بودجه خوار تلقی می نشان ، کند دهنده آن است که در سال آینده روزها و شرایط سخت تری پیش روی معلمان و دانش آموزان قرار دارد.  با توجه به وضعیت موجود و بنا بر مصوبه و فراخوان شورای هماهنگی تشکل قانون اساسی 27 و 26 های صنفی فرهنگیان ایران و با اتکا به اصل مبنی بر آزادی تجمعات، ما در اینجا گرد هم آمده بودجه عادلانه برای آموزش « ایم تا به مسئولان و تصمیم سازان در ابتدای کار بگوییم یک مطالبه  » وپرورش جدی و راهبردی برای تشکل های صنفی و معلمان ایران است لذا بر مبنای این خواسته اصلی مطالبات صنفی و آموزشی خود را به شرح زیر اعلام می داریم:

 

. ما خواهان بودجه عادلانه، برای افزایش سرانه دانش 1 آموزی در راستای تأمین آموزش رایگان، باکیفیت و عادلانه برای تمام کودکان بخصوص دانش   قانون اساسی هستیم.30آموزان مناطق محروم، بازمانده از تحصیل و مهاجر، طبق اصل . ما خواهان بودجه عادلانه برای کیفیت 2 بخشی به امکانات و محتوای آموزشی در کلیه سطوح آموزشی از پیش دبستانی تا متوسطه هستیم. بایستی امکانات و محتوای آموزشی با توجه به نیازهای امروز کودکان به روز گردد، به نیازهای کودکان در مناطق مختلف با توجه به تنوع جغرافیایی، فرهنگی و قومی   قانون اساسی زبان مادری در مناطق دوزبانه در مدارس تدریس گردد.15توجه شود و طبق اصل . ما خواهان بودجه عادلانه در راستای پیشگیری از آسیب 3 های اجتماعی دانش آموزان هستیم. بایستی بودجه لازم برای تأمین نیروی مشاور، مددکار اجتماعی و مربی بهداشت در راستای کاهش آسیب های اجتماعی ازجمله خشونت در مدارس تأمین گردد.  هستیم در این راستا » آموزش آزادانه، توانمندسازی معلمان « . ما خواهان بودجه عادلانه در راستای تحقق شعارِ روزِ جهانیِ معلم از طرف یونسکو یعنی 4 باید نظام آموزش تربیت معلم بر مبنای آزادی و به اتکای شیوه های مشارکتی برای تربیت ِمعلمانِ توانمند و قدرتمند اصلاح گردد، بایستی دوره های ضمن خدمت معلمان به صورت رایگان و با توجه به نیازهای معلمان و دانش آموزان کیفی سازی و به روز گردد. . ما خواهان بودجه عادلانه برای گسترش و تأمین فضاهای آموزشی استاندارد و ایمن هستیم. کلیه مدارس خشتی و گلی و کپری باید فوراً برچیده 5 شود و بودجه به صورت عادلانه به مناطق محروم و مرزی اختصاص یابد. . ما خواهان بودجه عادلانه برای تأمین معیشت و منزلت معلمان بازنشسته و شاغل هستیم به 6 طوری که حقوق هیچ فرهنگی زیرخط فقر نباشد. توجه به وضعیت بازنشستگان و همسان ماه است که حق 9  سازی حقوق آنان با حقوق شاغلین مورد تأکید ماست. بیش از الزحمه اضافه کاری معلمان پرداخت نشده است. در بودجه سال آینده بایستی دولت تمام بدهکاری های خود به معلمان و بازنشستگان را در کلیه سطوح تسویه نماید. . ما خواهان بودجه عادلانه برای اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم قانونی که دولت 7 سال پیش تاکنون به 10 ها از  صورت تعمدی و غیرقانونی از اجرای آن امتناع ورزیده اند. . ما خواهان بودجه عادلانه برای تحقق یک بیمه درمانی و تکمیلی کارآمد و جامع هستیم. ازنظر ما بیمه 8 ای جامع است که پوشش بیمه ای مناسبی داشته با مراکز درمانی متعدد و معتبر طرف قرارداد باشد. سقف درمان برداشته شود و برای بیمه تکمیلی بازنشستگان سقف سنی نداشته باشد.

 

. ما خواهان بودجه عادلانه برای گسترش چتر حمایتی دولت از کودکان پیش 9 درصد آموزش پیش100 دبستانی هستیم، در حال حاضر حدود  دبستانی به بخش خصوصی واگذارشده است و مربیان این دوره از امنیت شغلی و حمایت بیمه ای برخوردار نیستند.

. ما خواهان بودجه عادلانه برای تأمین امنیت شغلی و روانی تمام معلمان هستیم. تراکم دانش آموزان در کلاس 10 ها باعث بروز ناهنجاری و خشونت در مدرسه است. از سوی دیگر بسیاری از معلمان شاغل در بخش خصوصی، نیروهای حق التدریس و آزاد از امنیت شغلی و روانی برخوردار نیستند و خدمات بیمه ای به آنان تعلق نمی گیرد.

 

ازنظر شورای هماهنگی تشکل های صنفی ایران، ریشه بسیاری از معضلات و مشکلات فعلی آموزش وپرورش در نگاه نادرست مسئولین و دستگاه های مرتبط به مقوله و اهمیت آموزش عمومی است. درحالی که در قانون مدیریت خدمات کشوری، آموزش وپرورش دستگاهی حاکمیتی محسوب شده است، در عملی کاملاً متناقض برای اداره ی آن در بسیاری از موارد، اقدام به برون سپاری (سپردن به بخش خصوصی) می شود. در طی سال های گذشته دولت ها، بخصوص دولت های بعد از دوران جنگ، به صورت مستمر و به اشکال مختلف از مسئولیت های خود در حوزه آموزش عقب نشینی کرده اند و به جای اولویت بخشیدن به آموزش وپرورش کوشیده اند با اعمال سیاست های خصوصی سازی و پولی سازی آموزش مسئله و مشکل کسر بودجه را حل نمایند. این سیاست ها  قانون اساسی خواستار توقف 30 تأثیرات منفی چون کاهش کیفیت آموزشی و افزایش کودکان بازمانده از تحصیل را در پی داشته است. ما بر مبنای اصل خصوصی سازی و کالایی سازی آموزش هستیم.  خصوصی« سازی آموزش را متوقف کنید و به آموزش » وپرورش بودجه عادلانه اختصاص دهید

 

شورای هماهنگی تشکل را کاملاً قابل » بودجه عادلانه « های صنفی فرهنگیان ایران، تحقق مطالبات فوق، ذیل مطالبه اصلی  دسترس می داند و بر پیگیری این مطالبات بر بستر تشکل های صنفی ادامه می پافشاری می » حق تشکل یابی مستقل « دهد. در همین راستا، ما بر  کنیم. دولت یازدهم برخلاف ادعاهایش موانع جدی بر سر راه تشکل یابی مستقل معلمان ایجاد نموده است. این دولت حق تشکل یابی سراسری را با استانی نمودن محدوده ی فعالیت تشکل از معلمان سلب کرده است. از دادن مجوز برگزاری مجمع عمومی به برخی استان ، ها ها امتناع می کند. در کم کاری آشکار به همراه کمیسیون ماده ی  احزاب، پروانه فعالیت تشکل10 هایی که برخی از آنان مجمع عمومی خود را در حدود یک سال پیش برگزار نموده اند را صادر نمی کند. ما به این روند اعتراض داریم. این تناقض در گفتار و عمل دولت، بهانه ای شده است که برخی از فعالان به خاطر فعالیت در کانون ها مورد بازخواست نیروهای امنیتی و قضایی قرار گیرند، برای آن ها پرونده سازی صورت گیرد و بر مبنای همان پرونده، برای آنان احکام ناعادلانه ای صادر شود.  سال است که از ادعای آقای رییس 4از سوی دیگر بیش از  جمهور! مبنی بر جایگزینی امنیت فرهنگی به جای فرهنگ امنیتی می گذرد اما همچنان معلمان به خاطر فعالیت صنفی و آموزشی توسط حراست ها و نهادهای امنیتی مورد تهدید، احضار و بازداشت واقع می شوند. اگرچه برخی نهادهای امنیتی خارج از دولت به صورت غیرقانونی در امنیتی کردن فضای فعالیت صنفی نقش داشته اند، اما در برخی موارد نیز این برخوردها از سوی نهادهای زیرمجموعه دولت صورت گرفته است و می گیرد.

 

محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی، محسن عمرانی و مختار اسدی ازجمله معلمانی هستند که به خاطر فعالیت صنفی در زندان به سر می برند و

علی اکبر باغانی در تبعید است و معلمانی چون رضا مسلمی و طاهر قادر زاده تحت حکم هستند و رسول بداقی بعد از اتمام دوران حبس هنوز به سرکار برنگشته است. فعالانی که خواسته ای جز مطالبات صنفی و آموزشی نداشته و ندارند و مراحل محاکمه آنان بدون رعایت استانداردهای یک دادرسی عادلانه و  صورت گرفته است. ما به امنیتی کردن فعالیت صنفی اعتراض داریم و خواهان توقف احکام فعالان صنفی و آزادی بدون قید و شرط آنان، 168 برخلاف اصل رفع تبعید و اخراج و بازگشت آنان به سرکار هستیم. در پایان یادآوری و تأکید می کنیم که ما مطالبات صنفی و آموزشی خود را با صدای رسا و به صورت مسالمت بودجه عادلانه « آمیز در راستای تأمین برای آموزش پیش از موعد تنظیم بودجه مطرح نمودیم. شورای هماهنگی تشکل» وپرورش  های صنفی ایران امیدوار است مسئولان این خواسته را که فراتر از خواسته معلمان و یک خواسته ملی است جدی بگیرند و سهم آموزش وپرورش را به میزانی که پاسخگوی مطالبات فوق باشد از سهم بودجه عمومی، ارتقا دهند. شورا بعدازاین تجمع از طرق قانونی پیگیر مطالبات خود از دولت و مجلس خواهد بود و درصورتی که در تنظیم بودجه به خواسته معلمان از سوی دولت توجهی نشود، حق اعتراض های بعدی به تصمیم دولت را برای خود، حقی مشروع و قانونی تلقی می کند و از تمام توان خود برای دفاع از حقوق معلمان و دانش آموزان استفاده خواهد نمود.

شورای هماهنگی تشکل 1396 مهر 13  – های صنفی فرهنگیان ایران

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

<span>%d</span> وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: