پیوند – در خدمت وحدت کمونیستهای ایران

بیانیه نشست ۳ اوت ۲۰۱۸ کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست سوریه منبع: شبکه همبستگی تارنگاشت عدالت

بیانیه نشست ۳ اوت ۲۰۱۸ کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست سوریه

منبع: شبکه همبستگی

تارنگاشت عدالت
به نظر کمیتۀ مرکزی، احیای عوامل اقتصادی و اجتماعی برای تقویت پایداری ملی اهمیت دارد. این حمایت، ارتقاء و توسعه تولید ملی، و تلاش برای رسیدن دوباره به دست‌آورهای مهم در کشاورزی و امنیت غذایی، و تأمین منافع تولیدکنندگان و تقاضاهای توده‌ها را می‌طلبد. این هدف از طريق گسست کامل از سیاست‌های اقتصادی لیبرالی و جایگزین ساختن آن با سیاست دولت سرمایه‌داری دارای تأثیر اجتماعی قابل تحقق است. که به معنی تقویت دولت و بخش عمومی در عرصه‌های اصلی اقتصاد در جهت توسعه تولید ملی، همراه با بهبود استاندارد زندگی توده‌های مردم است.

کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست سوریه نشست دوره‌ای خود را تحت رهبری رفیق عمار بکداش دبیرکل در ۳‌ اوت ۲۰۱۸ برگزار کرد.

کمیتۀ مرکزی پس از بررسی وضعیت سیاسی بر اهمیت دست‌آوردهای نیروهای مسلح دلاور سوریه در آزاد‌سازی مناطق بزرگی از میهن تأکید نمود. همه مواضعی که باندهای شورشی به شکل‌های گوناگون در حومه دمشق پایتخت میهن ما داشتند، پاکسازی شد. اهمیت ویژه این پیروزی فقط از نظر نظامی نیست، بلکه پی‌آمدهای سیاسی مثبت گستردۀ مهمی دارد.

حضور مسلحانه شورشیان در مرکز کشور، بین حمص و حماه نیز از طريق مذاکرات خاتمه یافته است.

به تازگی یک پیشرفت استراتژیک مهم و مشهود در آزادسازی مناطق جنوبی کشور از نکبت سازمان‌های تروریستی به دست آمده است. این دست‌آوردهای مهم نیروهای مسلح ما پایداری کشور ما را در مواجهه با حمله صهیونیستی-امپریالیستی بسیار تقویت کرده اند. این دست‌آوردها شالوده محکم نبرد مردم ما برای آزادسازی تمام قلمرو ملی از اشغال کشورهای استعماری را تشکیل می‌دهند.

طی دوره گذشته اشغالگری ترکیه گسترش یافته است. علاوه بر شهرهای الباب و جرابلس که به وسيلۀ این دولت سرکوبگر اشغال شد، منطقه اَفرین نیز اشغال شده است. مقامات اشغالگر ترکیه در مناطق اشغالی از شیوه‌هایی- مانند تغییر جمعیتی، جابجایی و تحمیل پول قدرت اشغالگر و غیره – که معاهدات بین‌المللی آن‌ها را ممنوع ساخته، استفاده می‌کنند. این با غارت گستردۀ مناطق تحت اشغال از سوی اشغالگر و عوامل آن همراه بوده است. کمیتۀ مرکزی پایداری مردم اَفرین و مقاومت آن‌ها را در برابر بی‌عدالتی مقامات اشغالگر عامل مهمی در مبارزه ملی مردم سوریه ارزیابی کرد. کمیتۀ مرکزی پایداری رفقا در اَفرین را در برابر اشغال بسیار ستود.

بخش عمده استان ادلب تحت کنترل و اداره ترکیه قرار دارد. همۀ باندهای مسلح در این مناطق، به این یا آن شکل، در پیوند با مقامات اشغالگر ترکیه قرار دارند، نقشه‌های تجاوزکارانه و توسعه‌طلبانه آن‌ها را پیش می‌برند. اقدامات تجاوزکارانه مقامات اشغالگر ترکیه و عوامل آن‌ها موجب رشد نارضایتی عمومی در میان توده‌های تحت اشغال شده، امید به یک تغییر کیفی در مقاومت در برابر این اشغال ددمنشانه را افزایش می‌دهد.

استعمارگران آمریکایی نیز از طريق حفظ و گسترش شبکه پایگاه‌های نظامی ایالات متحده، و با اتکاء بر سازمان‌هایی که با اشغالگر همکاری می‌کنند، در صدد ایجاد مناطق نفوذ خود در شمال-شرق سوریه، به ویژه در منطقه الجزیره هستند. اما توده‌های مردم ما در این مناطق به نحو فزاینده‌ای رد اشغال آمریکایی و اعمال همدستان آن‌را ابراز می‌نمایند. یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این سوزندان پرچم آمریکا به مناسبت‌های گوناگون بود، این کاری بود که کمونیست‌های سوریه در شهرهای الجزیره انجام دادند، و احساسات شهروندان را برای پافشاری بر مقاومت در برابر اشغال و تأکید بر تعلق ملی بازتاب دادند. کمیتۀ مرکزی مواضع دلاورانه رفقا در الجزیره را بسیار گرامی می‌دارد.

گرچه تروریسم درهم شکسته شده اما خطر عملیات تروریستی باقی است، ما می‌توانیم این‌را از طريق یک‌سری عملیات جنایتکارانه از سوی تروریست‌ها در باب‌العرب ببینیم که منجر به جان باختن شماری از شهروندان، از جمله سالمندان، زنان و کودکان شد. پاسخ مردم باب‌العرب محکم و روشن بود، و میراث ملی دیرپای آن‌ها را منعکس می‌کرد. کمیتۀ مرکزی بیانیه کمیتۀ منطقه‌ای حزب ما در سویدا را یک اقدام مهم در این بستر ارزیابی کرد.

کمیتۀ مرکزی بر درستی مسیر تعیین شده از سوی حزب ما برای مرحله کنونی تأکید نمود:
۱- مبارزه در دفاع از استقلال ملی،
۲- دفاع از حاکمیت ملی کامل،
۳- مبارزه برای یکپارچکی قلمرو ملی.

یکی از مهم‌ترین ابزار دستیابی به این هدف ملی والا مبارزه برای رهایی تمام قلمرو ملی از نکبت اشغال استعماری است.

کمیتۀ مرکزی خواهان هشیاری در برابر طرح‌های صهیونیستی و امپریالیستی برای تقسیم کشور یا تضعیف وحدت آن است. محافل امپریالیستی به طور اعم، و محافل صهیونیستی به طور اخص، این‌را یک مقدمه لازم برای رسیدن به طرح توسعه‌طلبانه خود موسوم به «خاورمیانه بزرگ جدید» که به معنی طرح «صهیون بزرگ» است، می‌دانند. چیزی که این روزها از این یا آن حزب درباره «اولویت امنیت اسرائیل» شنیده می‌شود به معنی حفظ حمایت از سیاست توسعه‌طلبانه تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی، یا حداقل، چشم دوختن بر آن و عدم مقابله با آن است.

کمیتۀ مرکزی اعتماد راسخ دارد سوریه که برای میراث ملی دیرپای خود و مقاومت آن در برابر طرح‌های استعماری مشهور است، یک مانع اصلی در برابر استبداد استعماری و نقشه‌های توسعه‌طلبانه امپریالیسم و صهیونیسم باقی خواهد ماند.

به نظر کمیتۀ مرکزی، احیای عوامل اقتصادی و اجتماعی برای تقویت پایداری ملی اهمیت دارد. این حمایت، ارتقاء و توسعه تولید ملی، و تلاش برای رسیدن دوباره به دست‌آورهای مهم در کشاورزی و امنیت غذایی، و تأمین منافع تولیدکنندگان و تقاضاهای توده‌ها را می‌طلبد. این هدف از طريق گسست کامل از سیاست‌های اقتصادی لیبرالی و جایگزین ساختن آن با سیاست دولت سرمایه‌داری دارای تأثیر اجتماعی قابل تحقق است. که به معنی تقویت دولت و بخش عمومی در عرصه‌های اصلی اقتصاد در جهت توسعه تولید ملی، همراه با بهبود استاندارد زندگی توده‌های مردم است. نقش دولت در تأمین نیازهای اساسی برای زندگی شهروندان و برای حمایت و حراست از بخش‌های اصلی تولید صنعتی و کشاورزی باید بنیادین باشد. همه این‌ها به بازسازی مؤثر، متوازن و یکپارچه منجر خواهند شد.

پیرامون فساد و چیزی که فعال ساختن روند مبارزه با فساد اعلام شد،

حزب ما معتقد است که فساد عمدتاً به معنی غارت دولت و مردم از جانب بورژوازی انگلی و بورژوازی بوروکراتیک است. کمیتۀ مرکزی معتقد است که برای ثمربخش بودن روند مبارزه با فساد، این روند باید همه‌جانبه و در درجه اول علیه بورژوازی کمپرادور واسطه‌ها، دلال‌ها، سوداگران و نمایندگان سرمایه خارجی، و شرکای آن‌ها در دولت باشد.

در بحث شرایط بین‌المللی، کمیتۀ مرکزی بر این نظر بود که کشمکش‌های اقتصادی و سیاسی بین مراکز امپریالیستی اصلی مداوم و ژرف می‌باشند. این کشمکش‌ها، اغلب از طريق کارگزاران و گاهی از طریق مداخله نظامی مستقیم، اغلب شکل درگیری‌ نظامی به خود می‌گیرند. علی‌رغم نشست‌های سطح بالای متعدد در عرصه بین‌المللی، تضادهای اصلی بین بازیگران بین‌المللی عمده به نحو فزاینده‌ای ژرف می‌شوند. بر این بستر، سیاست امپریالیسم آمریکا به ویژه موضع خطرناکی می‌گیرد. محافل دولت آمریکا اعلام کرده اند که دشمن اصلی ایالات متحده جمهوری خلق چین است، که رقیب اقتصادی اصلی ایالات متحده به شمار می‌آید. دو طرف در عرصه اقتصادی به طور اعم، و در عرصه بازرگانی به طور اخص، اقدامات تبعیضی مبادله کرده اند. تحریم‌های اقتصادی جدید علیه روسیه- که دشمن شماره ۲ دولت ایالات متحده است اعمال شده اند. هم‌چنین تنش‌های جدی و اعلام شده‌ای بین امپریالیسم آمریکا و امپریالیسم اروپای غربی وجود دارد.

ایالات متحده هم‌چنین دست به یک حمله گسترده، چندسویه در آمریکای لاتین زده، می‌خواهد آن‌را دوباره به «حیاط خلوت» خود مبدل نماید. امپریالیسم آمریکا هم‌چنین فشار بیش‌تری بر ایران وارد می‌کند، فشاری که با مقاومت نیرومند روبه‌رو است. بسیاری از مراکز امپریالیستی برای حذف دست‌آوردهایی که طی مبارزات طولانی و سرسختانه کارگران این مراکز در قرن بیستم به دست آمده هم‌چنان فشار وارد می‌کنند.

همه این عوامل در بطن خود، در بستر تضادهای امپریالیستی، و هم‌چنین تضاد بین کار و سرمایه و تضاد بین مراکز امپریالیستی و جنبش‌های رهایی ملی در دولت‌های سرمایه‌داری، نشانه‌های کشمکش‌های جدی را دارند.

در این ارتباط،

مقاومت سوریه و متحدین آن در برابر حمله صهیونیستی امپریالیستی، و هم‌چنین جنگ رهایی‌بخش مردم یمن علیه تجاوز کارگزاران استعمار- مانند عریستان سعودی، امارات متحده عربی و برخی رژیم‌های مزدور- قرار دارد. مبارزه جناح‌های جنبش رهایی‌بخش عربی یک نقش عینی در مبارزه رهایی‌بخش و انقلابی خلق‌های جهان علیه امپریالیسم دارد.

به نظر کمیتۀ مرکزی، وظبفه مبارزه علیه رژیم‌هایی که کارگزاران امپریالیسم در منطقه ما هستند یک وظیفه ملی عمده است. به ویژه این‌که با افزایش دست‌آوردهای جنبس رهایی‌بخش ملی، شکنندگی رژیم‌های دست‌نشانده آشکارتر خواهد شد.

کمیتۀ مرکزی تصمیم کنست صهیونیستی را برای اعلام یهودی بودن ماهیت دولت آن‌ محکوم کرد. این تصمیم شاهد دیگری در اثبات این فاکت است که اسرائیل صهیونیست یک رژیم توسعه‌طلب نژادپرست است که بر تبعیض و سرکوب خلق عرب فلسطین، و تجاوز مداوم علیه همسایگان خود قرار دارد. این رویه به هم‌خوانی شکل و مضمون انجامیده است. بدین معنی که «اسرائیل صهیونیست» در مشخصه‌های کامل خود، شبیه آفریقای جنوبی در اواسط قرن گذشته- بدون هیچ ابهامی حکومت تبعیض افراطی- شده است.

کمیتۀ مرکزی هم‌چنین تدارک برگزاری دوازدهمین کنگره حزب کمونیست سوریه را بررسی کرد. در این زمينه، کمیتۀ مرکزی روند کنفرانس‌های انتخاباتی در تشکیلات را برای تدارک کنگره ملی بررسی نمود. کمیتۀ مرکزی براین نظر بود که این کنفرانس‌ها، که در چهارچوب اصل مرکزیت دمکراتیک حاکم بر حیات حزب ما برگزار می‌شوند، توافق رفقا با سیاست اصولی حزب را ابراز می‌دارند. این به روشنی با بررسی گسترده مباحث کمیتۀ مرکزی، که مهم‌ترین بخش سیاست حزب را از کنگره یازدهم آن به بعد پیش برده است، نشان داده شد. کمیتۀ مرکزی همچنین در ارتباط با تدارک کنگره چند تصمیم اتحاذ کرد.

کمیتۀ مرکزی آماده ساختن سازمان‌های حزبی را برای انتخابات شهرداری‌ها بررسی کرد. کمیتۀ مرکزی وظبفه اصلی رفقا را در طی کارزار انتخاباتی بسط تماس‌های عمومی از طريق بردن سیاست حزب به میان وسیع‌ترین مخاطبین، و هم‌چنین گوش دادن به دغدغه‌های مردم و بیان آن دغدغه‌ها از راه‌های گوناگون دانست. در این ارتباط، کمیتۀ مرکزی بر اهمیت مبارزه برای منافع توده‌های مردم مجدداً تأکید کرد. همان‌گونه که رفیق خالد بکتاش به ما می‌آموزد، دفاع از منافع مردم جوهر سیاست حزب کمونیست است.

کمیتۀ مرکزی هم‌چنین واقعیت انتشارات حزبی را بررسی کرد. کمیتۀ مرکزی از همه سازمان‌های حزبی خواست مقالات بیش‌تری، به ویژه در ارتباط با زندگی و مطالبات توده‌ها، برای روزنامه حزب- «صدای مردم» تهیه نمایند.

بدین‌سان، کمیتۀ مرکزی به نشست دوره‌ای خود پایان داد.

 

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: