پیوند – در خدمت وحدت کمونیستهای ایران

شاهد وضعیت در ونزوئلا – گفت‌وگو با پل دابسون – حزب کمونیست ونزوئلا

شاهد وضعیت در ونزوئلا – گفت‌وگو با پل دابسون – حزب کمونیست ونزوئلا

big_pcvenezuela


با توجه به اینکه کودتا از خارج مهندسی میشود و این نقض آشکار دمکراسی ونزوئلااست، نمیتوان خوشخیال بود. تحریم اقتصادی تشدید میشود. همه نوع تلاش برایمسدود کردن منبع درآمد خارجی ونزوئلا از طريق صادرات اصلی آن یعنی نفت، و محرومساختن ونزوئلا از درآمد لازم برای واردات غذا و دیگر اقلام ضروری، صورت میگیرد. همچنینخطر بزرگ مداخله نظامی از خارج وجود دارد. مداخله ایالات متحده، مستقیم یا غیرمستقیم،میتواند به وضعیتی بسیار بدتر از آنچه که در سال ۱۹۷۳ در شیلی مهندسی شد بیانجامد. هواداران دمکراسی در ونزوئلا نيازمند حمایت شما هستند.


منبع: «مانيفست قرن بيست‌ويکم»

تارنگاشت عدالت

شاهد وضعیت در ونزوئلا گفت‌وگو با پل دابسون


 یک هفته پس از اقدام کودتایی راست در ونزوئلا، پال دابسون عضو شعبه داخلی حزب کمونیست ونزوئلاوضعیت در سراسر ونزوئلا را «کاملاً عادی» توصیف کرد. همه سرویسها عمل میکنند. اتوبوسها همچنانحرکت میکنند. مردم سر کار میروند. تأمین آب ادامه دارد. برق مثل قبل است، و مانند گذشته شاید براینیم ساعت در هفته قطع میشود.

در مغازهها هیچ کمبودی در کالاهای اساسی یا داروها وجود ندارد، گرچه برخی داروهای ویژه سرطان درنتیحه محاصره اقتصادی ایالات متحده در قفسهها نیستند. مشکل اصلی تورم است، گرچه دستمزدهامتناسب با آن بالا میروند.

اقدام کودتایی هفته گذشته، به وسيلۀ گروه کوچکی از نظامیان، به دو یا سه محله درکاراکاس با کمتر از چهل تأسیسات محدود بود.

اقدام کودتایی هفته گذشته، به وسيلۀ گروه کوچکی از نظامیان، به دو یا سه محله در کاراکاس با کمتر ازچهل تأسیسات محدود بود.

گردهمآییهای هماهنگ ضددولتی، عمدتاً در مناطق معمول طبقه متوسط بالای سفیدپوست، شاهد خشونتبسیار ناخوشایندی بوده است. در یک مورد یک معلول هوادار چاوزیست به نام جرمن کوهن مورد اصابتگلوله قرار گرفت و سپس بر روی او بنزین ریختند و او را سوزاندند. اما راهپیماییها و تظاهرات هواداردولت در همه جا بزرگتر بود.

با این وصف،

خوشخیال نبايد بود. تظاهرات جدیدی برای آخر هفته برنامهریزی شده است، جنگتبلیغاتی عمدتاً از سوی رسانههای متعلق به انحصارات شدت مییابد و مشارکتکشورهای متحد ایالات متحده در محاصره اقتصادی مشکلات بیشتری به وجودخواهد آورد.

خوشخیال نبايد بود. تظاهرات جدیدی برای آخر هفته برنامهریزی شده است، جنگ تبلیغاتی عمدتاً از سویرسانههای متعلق به انحصارات شدت مییابد و مشارکت کشورهای متحد ایالات متحده در محاصرهاقتصادی مشکلات بیشتری به وجود خواهد آورد.

به این دلیل همبستگی خارجی، به ویژه برای دفع افسانههایی که راستگرایان و دولت ترامپ اشاعهمیدهند، بسیار مهم است.

نخست، این کاملاً دروغ است که «جامعه بینالمللی» از خوان گوایدو حمایت میکند. فقط ۲۰ کشور از ۲۰۰کشور در پشت سر ترامپ قرار گرفته اند. شورای امنیت سازمان ملل متحد، و حتا سازمان کشورهاییآمریکایی از آن سر باز زدند. گروه لیما، که عمدتاً تحت سلطه دولتهای هوادار ایالات متحده است، بیانیهایدر مخالفت با مداخله نظامی صادر کرد. هیچ کشوری در آفریقا یا آسیابه استثنای اسرائیلگوایدو رابه رسمیت نشناخته است. دولت آمريکايی استرالیا گوایدو را به رسمیت شناخت، اما نیوزیلند نه.

حقیقتاً شرمآور است که بریتانیا و برخی دیگر از ترامپ حمایت کردند، اما همه کشورهای اتحادیۀ اروپاییاین کار را نکردند. یونان و ایتالیا امتناع نمودند.

دوم، این دروغ است که در بین خود اپوزیسیون در ونزوئلا اجماع وجود دارد. این فاکت که اقدام کودتایی بهروشنی از سوی ایالات متحده مهندسی شده بدین معنی است که شماری از احزاب اپوزیسیون نمیخواهندبا این «اقدام غیرمیهنی» شناسایی شوند.

این مایک پنس معاون رییسجمهور ایالات متحده بود که ۱۲ ساعت پیش از وقوعشورش خواهان آن شد. سفیر ایالات متحده قبلاً برای کسب حمایت با همه احزابسیاسی ملاقات کرده بود.

این مایک پنس معاون رییسجمهور ایالات متحده بود که ۱۲ ساعت پیش از وقوع شورش خواهان آن شد. سفیر ایالات متحده قبلاً برای کسب حمایت با همه احزاب سیاسی ملاقات کرده بود.

خوان گوایدو «جوان تر و تازه» در واقع یک سیاستمدار راست است، یک نماینده «حزب اراده مردمی»- حزبی که در گذشته درگیر خشونت خیابانی بودهتحصیل کردۀ ایالات متحده است. بنا به گزارشآسوشیتدپرس، پیش از اقدام کودتایی گوایدو مخفیانه به واشنگتن، کلمبیا و برزیل سفر کرد.

سوم، هیچ شالوده قانونی برای ادعای ایالات متحده مبنی بر اینکه گوآیدو رییسجمهور قانونی است، وجودندارد. گوآیدو بر طبق مقررات داخلی مجلس ملی ونزوئلا که ریاست آن سالانه بین احزاب اپوزیسیونمیچرخد، رییس موقت مجلس ملی بود.

اتحادیۀ اروپایی ادعا کرده که انتخابات ریاست جمهوی ونزوئلا به نحوی فاقد مشروعیت است. واقعیت ایناست که درصد شرکتکنندگان [در انتخابات ونزوئلا] بیشتر از سه انتخابات گذشته اتحادیۀ اروپایی بود.

مادورو با ۶۸ درصد آراء در برابر دو نامزد راستگرا انتخاب شد. شانزده حزب راست در انتخابات شرکتکردند. دو حزب راست افراطی آنرا تحریم کردند.

جیمی کارتر، رییسجمهور پیشین ایالات متحده، به خاطر داشتن یکی ازمنصفانهترین و شفافترین نظامهای انتخاباتی در جهان به ونزوئلا تبریک گفت. سال گذشته دویست ناظر بینالمللی به این گواهی دادند.

جیمی کارتر، رییسجمهور پیشین ایالات متحده، به خاطر داشتن یکی از منصفانهترین و شفافتریننظامهای انتخاباتی در جهان به ونزوئلا تبریک گفت. سال گذشته دویست ناظر بینالمللی به این گواهیدادند.

ماده ۲۳۲ قانون اساسی ونزوئلا مواردی را که رییسجمهور میتواند برکنار شود و انتخابات جدید برگزارگردد، مشخص کرده است. این موارد عبارتند از: مرگ، استعفا، برکناری از قدرت با تصمیم دیوانعالیعدالت، ناتوانی جسمی یا مغزی دايم با تأیید یک هیأت پزشکی که دیوانعالی عدالت با تصویب مجلس ملیانتخاب خواهد کرد، و فراخواندن با رأی مردمی. هیچیک از این شرایط وجود ندارد.

با این وصف، با توجه به اینکه کودتا از خارج مهندسی میشود و این نقض آشکار دمکراسی ونزوئلا است،نمیتوان خوشخیال بود.

تحریم اقتصادی تشدید میشود. همه نوع تلاش برای مسدود کردن منبع درآمد خارجی ونزوئلا از طريقصادرات اصلی آن یعنی نفت، و محروم ساختن ونزوئلا از درآمد لازم برای واردات غذا و دیگر اقلامضروری، صورت میگیرد.

همچنین خطر بزرگ مداخله نظامی از خارج وجود دارد. ایالات متحده در امتداد کل مرز کلمبیا پایگاههاینظامی دارد، یک رییسجمهور راست افراطی در برزیل قدرت را در دست داردو بریتانیا نقشههای ایجادیک پایگاه نظامی در آن سوی مرز شرقی در گویان را اعلام کرده است.

به ویژه در بریتانیا، که سرسختترین حامی بینالمللی سیاستهای رییسجمهورترامپ است، مهم است که کارزارهای همبستگی تشدید گردد و با دروغهایی کهرسانههای راست و «لیبرال» اشاعه میدهند، مقابله شود.

به ویژه در بریتانیا، که سرسختترین حامی بینالمللی سیاستهای رییسجمهور ترامپ است، مهم است کهکارزارهای همبستگی تشدید گردد و با دروغهایی که رسانههای راست و «لیبرال» اشاعه میدهند، مقابلهشود.

 

مداخله ایالات متحده، مستقیم یا غیرمستقیم، میتواند به وضعیتی بسیار بدتر از آنچه که در سال ۱۹۷۳در شیلی مهندسی شد بیانجامد. هواداران دمکراسی در ونزوئلا نيازمند حمایت شما هستند.


https://21centurymanifesto.wordpress.com/2019/01/31/eye-witness-to-the-situation-in-venezuela/

 

دسته‌بندی شده در: بین المللی, سرتیتر

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

<span>%d</span> وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: