پیوند – در خدمت وحدت کمونیستهای ایران

خطاب به مدافعان و حاميان جنبش كارگرى در ايران

از سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه ، خطاب به مدافعان و حامیان جنبش کارگری در ایران

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از دل مبارزات کارگران هفت تپه و براساس یک نیاز وضرورت ، برا ی دست یابی به خواست و مطالبات کارگران هفت تپه ایجاد شده است. سندیکای کارگران هفت تپه از ابتدا تا به امروز زیر سخت ترین فشارها و تهدیدها قرار داشته است.
بارها اعضای سندیکا وهیئت مدیره سندیکای کارگران هفت تپه بازداشت وزندانی شده اند و در سلوهای انفرادی در زیر شدید ترین بازجویی قرار گرفته اند، بعضی از اعضای سندیکا بر اثر فشارهای روحی و روانی و بازجویی های طولانی مدت دچار بیماری شده اند ، حقوق و دستمزد های ما را به گروگان گرفته و یا از محل کار اخراج شده ایم و فعلا علی نجاتی ، واسماعیل بخشی با احکام ناعادلانه و اتهام های واهی در زندان می باشند و حداقل ۳۰ نفردیگر از کارگران هفت تپه، دارای پرونده می باشند وهزار مشکل دیگر.
اشاره کوتاه به این نکات به این دلیل بود که یاد آوری کنیم که کارگران نیشکر هفت تپه تشکل و نمایندگان و سخنگویان منتخب خود را دارند و روزانه در راستای مطالبات کارگران هفت تپه به اشکال گوناگون در حال مبارزه بوده و هستند.
باور ما این است که جنبش کارگری ایران به مانند جنبش کارگری در سطح جهانی حامیان و مدافعان خود را دارد و باید به این سنت خوب و پسندیده بالید. ما هم بعنوان سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ازدیگر کارگران حمایت کرده و خود را از نظر طبقاتی بخش‌جدایی ناپذیری از این مبارزه سراسری دانسته و می دانیم .در عین حال عمیقا باور داریم که مبارزه کارگران در محل کار، بدون داشتن رهبران عملی ، امکان پذیرنیست.
مبارزات کارگران برآمدی ازشرایط واقعی است ؛ به این معنا که این مبارزات خارج از اراده این یا آن فرد می باشد.
به بیان دیگراگر کارگران هفت تپه در محل کار و یا در سطح شهر شوش دست به اعتراض میزنند به این دلیل است که ما کارگران ،خواست و مطالباتی واقعی داشته و داریم که برای بدست آوردن آنها راهی جز اعتصاب و اعتراض برای رسیدن به مطالبات خود نمی شناسیم.
در دل همین مبارزات ،نمایندگان و پیشروان کارگری پا جلوگذاشته و با همفکری و هم نظری با کارگران ،مطالبات را فرموله کرده و برای رسیدن به این مطالبات برنامه های عملی را سازماندهی می کنند. پس مشحص است که مبارزه، اعتراض و اعتصاب کارگران در محل کار بدون نماینده گان و رهبران عملی درمحل، امری غیر ممکن می باشد.
در روزهای گذشته آقای جعفر عظیم زاده و خانم پروین محمدی از اتحادیه آزاد کارگران ایران ،متاسفانه بازداشت شده اند. ماضمن محکوم کردن این بازداشت خواهان آزادی فوری آقای عظیم زاده و پروین محمدی بوده و ادامه بازداشت آنها را شدیدا محکوم می کنیم.
ما بارها از طریق مصاحبه ها و نوشته های اتحادیه آزاد کارگران ایران و بخصوص آقای جعفرعظیم زاده شاهد بوده ایم که ایشان طوری مباحث خود را در رابطه با مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه بیان می کند که گویا ایشان و یا تشکل چند نفری آقای عظیم زاده ،رهبر اعتراض و اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه بوده اند.
بعد از دستگیری اقای عظیم زاده وخانم پروین محمدی ،اتحادیه آزاد در کانال رسمی خود ،دلیل بازداشت آنها را در ارتباط با کارگران نیشکر هفت تپه عنوان کرده است. اینکه اتحادیه آزاد و یا هر فرد و تشکلی از ما حمایت کرده و به خاطر ما مورد اذیت قرار می گیرد جای تشکروقدردانی را دارد و همانطور که قبلا اشاره شد جنبش کارگری مدافعان خود را دارد و این سنت پسندیده برا ی کارگران قابل تقدیر می باشدو باید این سنت طبقاتی را ارج گذاشت.
اما مسئله اتحادیه آزاد فراتر از این مباحث می باشد. اعضای اتحادیه آزاد طوری درباره اعتراضات و اعتصاب در نیشکر هفت تپه سخن پراکنی می کنند که گویا رهبران عملی و نمانیده گان کارگران نیشکر هفت تپه بوده وهستند.
این نگاه و این رویکر جدا از خود بزرگ بینی و خود شیفتگی ،سم مهلکی می باشد که به نفع جنبش کارگری نیست.

صداقت و شفافیت و داشتن همکاری و همفکری در تمام زمینه ها در جنبش کارگری ارزشمند است ،اما آنجا که کسی خود را چنان در اوج ببیند و از نگاه بالا به مانند قیم و آقا بالا سر خود را رهبر خود خوانده معرفی کند وطوری وانمود کند که اعتصاب و اعتراض کارگران هفت تپه بدون اراده و دخالتگری آنها ممکن نمی بود، باید به این حضرات گفت که شما نه جنبش کارگری را می شناسید و نه سوخت و ساز و روند مبارزات کارگری را؛ همانطور که گفته شد ،مبارزات کارگران بر بستر شرایط واقعی امکان می یابد و در دل این مبارزه ،رهبران عملی سر برون خواهند آورد،نمایندگان کارگران منتخب خواهند شد، تشکل مورد نیاز ساخته خواهد شد و… ودر یک کلام این مبارزه بدون اراده اتحادیه آزادواعضای آنها شروع و پیش رفته است. اگر اتحادیه دوست دارد با خود بزرگ بینی ،خود را مطرح کند ،ما را به آن کاری نیست،اما هر جا کسی بخواهد از

نام و اعتبار کارگران ودر اینجا کارگران هفت تپه برای خود کلاهی ببافد ،قطعا در مقابل آن خواهیم ایستاد.
ما بارها در مقابل کارشکن ها و اقدامات این اتحادیه نسبت به سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه واعضای آن سوکت اختیار کرده ایم ،چرا که معتقدیم افراد می توانند به خطا رفته و بعدا به خطا و اشتباه خود آگاه شوند. اما این گونه برخورد های اتحادیه آزاد کارگران ایران و مشخصا رئیس !! این اتحادیه آقای عظیم زاده ربطی به خطا ندارد، بلکه این یک نوع رویکرد وسبک کاری است که متاسفانه توسط اتحادیه آزاد اتخاذ شده و این سیاست کلی اتحادیه آزاد می باشد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران ،که نه اتحادیه است و نه کارگری، در حد و توانی نیست که بتواند برای کارگران هفت تپه و سندیکای منتخب کارگران هفت تپه خط ونشانی بکشد. افرادی که در اتحادیه آزاد جمع شده اند هنوز نتوانسته اند از افکار رایج در جوامع سرمایه داری فاصله بگیرند و خود را » رئیس » و » نایب رئیس » خطاب می کنند، این کجایش کارگری است ؟؛ کارگر هیج باوری به رئیس و مرئوس ندارد. تمام تلاش ما این است که آقا بالاسر نداشته باشیم ،قراراست که خود بر سرنوشت خود حاکم شویم ،قراراست در یک حرکت جمعی، کارگران برا ی زندگی خود برنامه ریزی کنند ،تصمیم بگیرند و به مرحله اجرا در آورند،این رئیس بازی ها ربطی به منافع کارگران ندارد.
اتحادیه آزاد و رئیس این اتحادیه که هیچ تشکلی را به رسمیت نمی شناسد و چنان از نگاه بالا دیگر تشکل ها را ناچیز، کم مقدار و در اکثر مواقع وجود این تشکل ها را منکر میشود، انگار که خود تشکلی برآمده از محیط کار است و ده ها و صدها کارگر را نمایندگی می کند و با فرمان این اتحادیه کارگران به خط می شوند و با صوت رئیس این اتحادیه اعتصاب در فلان کارخانه شروع و با صوت نایب رئیس آن ،اعتصاب پایان می پذیرد، باور بفرمائید که اینطور نیست!
جنبش کارگری ایران تجارب زیادی از اینگونه افراد و تشکل ها را درتاریخ خود دارد. اقای اسانلو و همچنین ترابیان – ها – نمونه های اخیری هستند که به نام کارگر و به کام خود همیشه سنگ کارگران را به سینه میزنند.
کارگران ،هم سرنوشتان،مدافعان جنبش کارگری؛
سندیکای کارگران هفت تپه ،در سخت ترین دوران تاریخی ایجاد شده است و اعضای این سندیکا تا کنون تنها به خاطر دفاع از مطالبات کارگران و ایجاد سندیکا، بارها مورد تهدید و زندان و اخراج قرار گرفته اند، اما هیچ کدام از این اقدامات نتوانسته است استقلال وماهیت کارگری این تشکل را خدشه دار کند و یا در مقابل این تهدید ها وادار به عقب نشینی شود. پس لازم است افرادی که مدعی دفاع از کارگران هستند صادقانه در این راه گام بردارند و بدون هیچ چشم داشتی در این امر در کنار کارگران قرار گیرند. همانطور که گفته شد طبقه کارگر قیم و آقا بالاسر نمی خواهد.
ما بعنوان سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از دیگران آموخته و برای شناخت بیشتر، باز هم نیاز به آموختن داریم ، اما باید گفت شود که تجارب تاکنونی کارگران نیشکر هفت تپه و سندیکای کارگران هفت تپه خود مثنوی هفتاد «من» است . اگر اتحادیه آزاد کارگران ایران تمایلی دارد که یاد بگیرد که سوخت و ساز تشکل های کارگری ، اعتراض و اعتصاب های کارگری چگونه پیش می رود، ما بعنوان سندیکای کارگران نیشکر
هفت تپه حاضر هستیم تجارب عملی خود را بدون منت در اختیار آنها بگذاریم.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
بهمن ۹۷

آدرس ایمیل سندیکای کارگران هفت‌تپه🔻
syndica.hafttape@gmail.com

 

 

 

 

 

@syndica_7tape

با کلیک روی آدرس زیر 👇👇👇
@Sandika7tapeh
اخبار، نظرات و گزارشات خود را برای ما ارسال کنید .
اعتراض ، اعتصاب، تجمع، تشکل ، داشت

 
⬇️

دسته‌بندی شده در: کارگری, سرتیتر

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

<span>%d</span> وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: