پیوند – در خدمت وحدت کمونیستهای ایران

مبارزۀ کارگران برای حداقل دستمزد و ضرورت های مبارزۀ طبقاتی

نگاهی به نتایج بررسی بودجۀ خانوار شهری،

مبارزۀ کارگران برای حداقل دستمزد و ضرورت های مبارزۀ طبقاتی

نتایج بررسی بودجۀ خانوار شهری (هزینه و درآمد خانوار شهری) برای سال ۱۳٩٦، که در مهرماه ۱۳٩٧از سوی بانک مرکزی منتشر شد، آخرین آمار منتشر شده در این زمینه است.در این سند، هزینۀ متوسط یک خانوار شهری در سال۱۳٩٦ معادل٤۲۱۳۰٨٥۲٤ ریال و یا حدود ٤۲ میایون تومان در سال برآورد شده که ماهانه٥/٣میلیون تومان (سه و نیم میلیون تومان) می شود.استان تهران با هزینۀ متوسط  خانوار٧/٥(پنج و هفت دهم) میلیون تومان در ماه بیشترین و در استان لرستان حدود ۲ میلیون تومان در ماه کمترین هزینه ماهانه را داشته اند. منبع:

https://www.cbi.ir/simplelist/1600.aspx

(در پنجره ای که باز می شود روی «نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران سال 1396 pdf» کلیک کنید.)

این هزینه برای خانواری با بُعد۲٨/۳نفر (سه و بیست و هشت= تعداد متوسط اعضای خانوار) محاسبه شده، بنابراین برای هزینۀ متوسط یک خانوار ٤ نفره تقریباً معادل ٢٧/۴ میلیون تومان (چهار و بیست و هفت صدم میلیون تومان) در ماه می شود. حال برای تخمین هزینۀ متوسط خانوار در سال ٩٧ (که آمارش را نداریم) می توانیم مبلغ۲٧/۴ میلیون تومان (چهار و بیست و هفت صدم میلیون تومان) را با توجه به نرخ تورم ٩٧به روزکنیم. اما نرخ تورم ٩٧ را هم نداریم. نرخ های تورم ماهانه از فروردین تا آخر آبان ٩٧ طبق داده های بانک مرکزی ٢/٩%(نه و دو دهم درضد)، ۱/٩% (نه و یک دهم درصد)، ۴/٩% (نه و چهاردهم)،٢/۱۰ % (ده و دو دهم)،٥/۱۱% (یازده و نیم درصد)، ٥/۱٣% (سیزده و نیم درصد)، ٩/۱٥% (پانزده و نه دهم)و ۴/۱۸% (هیجده و چهار دهم درصد) اعلام شده است. نرخ تورم آذر و دی هنوز اعلام نگردیده است. به نظر می رسد بانک مرکزی از اعلام آن دچار هراس گشته و یا منع شده باشد!

بر اساس گزارش اخیر صندوق بین المللی پول نرخ تورم در ایران طی سال جاری به ٦/٢٩ درصد (بیست و نه و شش دهم درصد) و در سال آینده به۱/٣۴درصد (سی و چهار و یک دهم درصد) خواهد رسید.بدین سان هزینه متوسط یک خانوار٤ نفره در سال ٩٧ معادل ٢٧/۴×٢٩٦/۱ویا بیش از٥/٥ میلیون تومان در ماه خواهد بود. به همین ترتیب در سال ٩٨ هزینۀ متوسط یک خانوار ٤ نفره بالغ بر۴/٧ میلیون تومان در ماه خواهد شد.

طبق داده های این سند درآمد متوسط پولی و غیر پولی یک خانوار شهری در سال ۱۳٩٦برابر٤۳٩۲٧٥٥۰۲ریال ویا حدود ٤٤ میلیون تومان بود که معادل ٦٦/٣ میلیون تومان در ماه می شود که تفاوت زیادی با هزینۀ ماهانه که برای سال ٩٦ معادل ٥/٣میلیون تومان در ماه برای خانوار ٢۸/٣ نفری اعلام شده ندارد.

طبق همینسند، در سال ۱۳٩٦هزینۀ ناخالص یک خانوار دهک هفتم با متوسط اعضای۴٩/٣ نفر معادل ٤۱۲٥۱٥٧۰٤ ریال (ویا ٢٥/۴۱میلیون تومان) در سال و یا۴٣/٣میلیون تومان در ماه بوده است که برای یک خانوار ٤ نفره تقریباً معادل٩۴/٣میلیون تومان (سه و نود چهارصدم میلیون تومان) در ماه می شود. این مبلغ از ٢٧/۴ میلیون تومان که هزینۀ میانگین یک خانوار ٤ نفره در سال ٩٦بود و نیز از خط فقر نسبی که پائین تر خواهیم دید کمتر است. بدین سان دیده می شود که در سال ۱۳٩٦ هزینه و نیز درآمد هفت دهک و یا ٧۰% جمعیت کشور کمتر از خط فقر نسبی بوده است. با توجه به نرخ بالای تورم در سال ۱۳٩٧که طبق برآورد صندوق بین المللی پول به حدود ۳٤% می رسد در سال آینده ممکن است ٨ دهک یا ٨۰% جمعیت زیر خط فقر نسبی قرار گیرند.

تخمین خط فقر مطلق و نسبی در سال ٩٧ و ٩٨

فقر مطلق بیانگر وضعیتی است که در آن نیازهای اساسی فرد تأمین نگردد یعنی کمبود در زمینۀ کالاها و خدمات اساسی که معمولا به خوراک، مسکن و پوشاک مربوط می شوند. سازمان ملل متحد (در اعلامیۀ کپنهاگ ۱٩٩٥) فقر مطلق را چنین تعریف کرده است: وضعیتی که با محرومیت شدید از نیازهای اساسی شامل غذا، آب آشامیدنی سالم، تسهیلات و وسایل بهداشتی، سلامت، سرپناه، آموزش و اطلاعات مشخص می شود.

خط فقر مطلق یا آستانۀ فقر مطلق درآمدی است که اگر کسی کمتر از آن داشته باشد دچار فقر مطلق می شود. خط فقر مطلق براساس محاسبۀ کمترین هزینۀ یک سبد حداقلی برای برآورده کردن اساسی ترین نیازها (که تقریباً همان «بخور و نمیر» یا «قوت لایموت» است) تعیین می شود. برای هر فرد هزینۀ مواد غذائی معادل ۲۱٧٩ یا ۲۳۰۰ کیلو کالری در روز در نظر گرفته می شود و مبلغی هم برای پوشاندن هزینه های سرپناه، لباس، سوخت و غیره به آن اضافه می گردد تا خط فقر (مطلق) به دست آید.

طبق داده های مرکز آمار ایران، خط فقر مطلقبرای خانئوار ٤ نفرۀ شهری در سال ۱۳٩۲ معادل ۱۰۰٨۰۰۰تومان در ماه (حدود یک میلیون تومان در ماه) بود.

خط فقر نسبی بیانگر وضعیتی است که در آن یک فرد براساس استانداردهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی موجود در جامعه در زمان و مکان معین، فقیر محسوب می شود. نیازهای انسان تنها غذا و پوشاک و مسکن و دارو نیستند. انسان علاوه بر اینها به بسیاری محصولات و خدمات دیگر در زمینه های بهداشت، سلامت، فرهنگ، آموزش، هنر، تفریح، روابط اجتماعی و خانودگی و غیره و غیره نیازمند است. خط فقر مطلق به زحمت بیانگر خروج انسان از حالت زندگی حیوانی است و برای بررسی وضعیت طبقۀ کارگرباید تمام نیازهای انسانی را که همواره با پیشرفت های فنی و علمی، اقتصادی- اجتماعی و سیاسی و فرهنگی در حال افزایش اند درنظرگرفت. خط فقر نسبی درآمدی است که داشتن کمتر از آن باعث می شود که فرد فقیر به حساب آید.فقر نسبی همچنین بیانگر وجود روابط تولیدی استثمارگرانه و وجود تضادها و اختلافات طبقاتی ناشی از آن روابط در جامعه است که بخش اعظم افراد جامعه را نه تنها از وسایل تولید بلکه از بسیاری از وسایل مصرف نیز محروم می سازد.

در سال ۱۳٩۲خط فقر نسبیدومیلیون و هشتصد و پنجاه و هشت هزار )رقم دقیق ۲٨٥٨۲٦٨ (تومان در ماه اعلام شد. براین اساس و با توجه به تغییرات شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی می توان خط فقر نسبی و مطلق در سال ٩٧ راتخمین زد.

بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات (که می توان آن را هزینۀ سبد خانوار فرض کرد) را برای سال ٩٥معادل ۱۰۰ گرفته است. براین اساس شاخص سال ٩۲ معادل٩۱٦/٧۰و شاخص سال ٩٦ معادل ٦/۱۰٩بود. بنابراین افزایش متوسط بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال ٩٦ معادل برابر متوسط بهای کالاها و خدمات در سال ٩۲ بوده است. پس برای تخمین خط فقر مطلق و نسبی در سال ٩٦ می توانیم ارقام خط فقر مطلق و نسبی در سال ٩۲ را در نسبت فوق ضرب کنیم. در این صورت خط فقر مطلق در سال ٩٦ معادل ۱٨۲۳۳٥۰تومان در ماه (۸/۱میلیون تومان) و خط فقر نسبی معادل ٤۳۰٨٥٥۳ تومان ویا (٣/۴ میلیون تومان) در ماه بود. اگر نرخ تورم سال ٩٧ و ٩٨را مطابق داده های صندوق بین المللی پول به ترتیب ٦/٢٩ درصد (بیست و نه و شش دهم درصد) و در سال آینده به۱/ ٣۴ درصد (سی و چهار و یک دهم درصد) در نظر بگیریم خط فقر مطلق در سال ٩٧ معادل٣۴/٢  میلیون تومان در ماه و خط فقر نسبی در سال ٩٧حدود ٦/٥ میلیون تومان در ماه خواهد شد. به همین ترتیب خط فقر مطلق در سال ٩٨ به۱۴/٣میلیون تومان در ماه و خط فقر نسبی به حدود ٥/٧میلیون تومان خواهد رسیدکه تقریباً معادل همان هزینۀ متوسط خانوار شهری درسال ٩٨خواهد بود.

داده های فوق به روشنی نشان می دهند که فقر سیاهی بر کشور مسلط گشته و عنان گسیخته به پیش می تازد و میلیون ها کارگر و دهقان تهی دست و دیگر بی چیزان شهری و روستائی را به پرتگاه گرسنگی، بی خانمانی، بیماری و مرگ می راند. این سیه روزی اقتصادی با استبداد سیاسی، ستمکاری و سرکوب رژیمی همراه است که پلید ترین روش های استثمار سرمایه داری را با گندیده ترین ارتجاع کهن در شکل حکومت دینی بوروکراتیک نظامی همچون یوغی سنگین و خفه کننده بر گرئن بیش از ٩٥% مردم ایران انداخته است و این حلقه پیوسته تنگ تر می شود.

نه تنها از رژیم جمهوری اسلامی بلکه از هیچ حکومت بورژوائی با هر شکلی نمی توان انتظار بهبود وضع کارگران را داشت. بی تردید مبارزۀ طبقۀکارگر برای خواست های اقتصادی و اجتماعی، که مبارزه برای افزایش مزد عرصه مهمی از آن را تشکیل می دهد، باید ادامه یابد و گسترش پیدا کند و کارگران آگاه به روشنگری،بسیج و سازماندهی توده های کارگر بویژه در واحدهای بزرگ صنعتی و خدماتی تلاش ورزند. اما هر کارگر انقلابی و آگاه و نیز توده های کارگر باید بدانند که مبارزه برای خواست های اقتصادی و اجتماعی برای تغییراوضاع کافی نیست. کارگران باید علاوه بر مبارزۀ اقتصادی اجتماعی به مبارزۀ سیاسی مستقل خود، به مبارزۀ انقلابی و پیگیر برای برانداختن حکومت سرمایه داران و استقرار فرمانروانی کارگران و زحمتکشان روی آورند تا بتوانند با درهم شکستن دستگاه استثمار و سرکوب و خلع ید از سرمایه داران و زمینداران، روابط اقتصادی و اجتماعی نوینی برقرار سازند تا زمینه های محو استثمار، فساد و غارت، سرکوب، فریب، تحقیر و از خود بیگانگی را ایجاد کنند.

گام نخست در این راه سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی به دست کارگران و زحمتکشان است.

۲٨ بهمن ۱۳٩٧،کارگران انقلابی متحد ایران

ruwo.iran@gmail.com

azarakhshi@gmail.com

www.aazarakhsh.org

دسته‌بندی شده در: کارگری, سرتیتر

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

<span>%d</span> وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: