پیوند – در خدمت وحدت کمونیستهای ایران

اخبار ايران و جهان

اخبارايرانوجهان

🔴کمبودفضایکافیدرمحلپایانهشرقوبیتدبیریمدیریتسامانهیک،مشکلاتجدیبرایرانندگاناینخطوطبوجودآوردهاست.

پایانهشرقسامانهیکدرحالحاضرهممورداستفادهتعمیرگاهوسیاراستوهماجبارامحلترددورودوخروجاتوبوسهایسامانهیکبیآرتیتهرانپارسبهپایانهآزادیمیباشد،وازآنجاییکهتعمیرگاهپایانهشرق

دارایدودربخروجیمیباشدوهنگامیکهاتوبوسهابعدازتعمیرورفعنقضعیبقصدخروجازسالنرادارند،  بهدلیلمسدودکردنبیمورددربقسمتشرقیسالن  بهناچاراتوبوسهایدوکابینمجبوراکهازدربغربیخارجشوندکهبهدلیلعدمفضایکافیدرحینخروج،  باعثاختلالدرنظمصفاتوبوسهاوترافیکشدید  وتنشبینرانندههاومسئولینوعواملناحیهمیگردد،واحتمالبرخورداتوبوسهابایکدیگر

درحینجابجاییوخروجاتوبوسهاازسالنوخسارتبرایرانندگانبسیارزیادمیباشد.

بطوریکهتاکنونرانندگانمتحملخسارتهاییبهدلیلترافیکوکوچکبودنمحلترددشدهاند،درصورتیکهازدربشرقیاتوبوسهابهراحتیمیتوانندخارجشوندومیتوانداینهمهبینظمیودرگیریواعصابخوردکنیبرایرانندگاندرحینکارنداشتهباشد.

متاسفانهرئیستعمیرگاههمبهجایاینکهاتوبوسهارادرساعتاولیهروزخروجکنددرستنزدیکساعاتپایانیکهشلوغترینزمانتغییروتحولرانندگانزحمتکشمیباشد،اتوبوسهاراخارجمیکندکهاینهمیکیازدلایلترافیکسنگیندرحینورودوخروجاتوبوسهادرپایانهمیباشد.

سندیکایکارگرانشرکتواحدبهمسئولینسامانهیکتاکیدمیکندتاجهتجلوگیریازهرگونهخسارتاحتمالیبرایرانندگاناینخطوط،هرچهزودترتدابیریبرایحلمشکلپایانهتهرانپارسبیاندیشندوبهمشکلاتموجوددرمحیطکاررسیدگیکنند.تارانندگانپایانهتهرانپارس،درشرایطآراموبدوناسترسکارشانراشروعکنندودچارحوادثوتصادفاتناشیازعدمایمنیدرمحیطکارنشوند.

https://t.me/syndicaTASAVIR/7

⚪️تجمعو‌اعتراضمجددکارگرانبازنشستههفتتپه

امروزدوشنبه۱۹فروردینماه۱۳۹۸کارگرانبازنشستهنیشکرهفتتپهبهدلیلعدم‌دریافتسنواتسالهای۹۵و۹۶درمحوطهکارخانهدستبهآعتراضزدند.

براساساینگزارشبازنشستگانکهتعدادآنها۱۰۰نفربودهاستازبارگیریشکرممانعتبعملآوردهاند.

سندیکایکارگراننیشکرهفتتپه

#نان_کار_آزادی_حق_مسلم_ماست_

آدرسایمیلسندیکایکارگراننیشکرهفت‌تپه🔻

syndica.hafttape@gmail.com

🔻صفحه#تلگرام#سندیکایکارگران.نیشکرهفتتپه  ⬇️

@syndica_7tape

پیکر۱۴دانشآموزیمنیدرسکوتکاملرسانههایجهان«آزاد» بهخاکسپرده شد

هزارانیمنیپیکرهای۱۴تنازجملهشماریازدانشاموزانمدرسهابتداییدخترانهکهدرحملههواییدوروزقبلمتجاوزانعربستانسعودیبهصنعاکشتهشدنددرسکوتکاملرسانههایجهانآزادتشییعکردند. شرکتکنندگاندراینمراسمضمنسردادنشعارهاییدرمحکومیتجنایتهایمتجاوزانتاکیدکردندکههرگزازخونکودکانشاننخواهندگذشت.

درتازهتریناینجنایتهاهواپیماهایجنگیسعودی،یککارگاهپلاستیکدرشمالشرقصنعاراهدفقراردادندوضمنمنهدمکردناناسیبهاییبهخانههایمسکونیاطرافاینکارگاهواردکردند.دراینبمبارانهمچنینتعدادیازیمنیهامجروحشدند. ساکناناینمحلهبابرپاییتجمعیاینجنایتسعودیهارامحکومکردند.

پمپئو: تردیدینیستکهایرانباالقاعدهرابطه دارد!

بهگزارشوبگاهمجلسسنایآمریکا،مایکپمپئووزیرخارجهآمریکاامروزچهارشنبهدرجلسهاستماعکمیتهروابطخارجیمجلسسنایاینکشورباتکراراتهاماتهمیشگیعلیهایراندرادعاییدیگرمدعیشد: هیچشکیدرخصوصارتباطمیانایرانوالقاعدهوجودندارد.

ویدرادامهگفتکه«دونالدترامپ» رئیسجمهوریآمریکابهفشارعلیهایرانادامهخواهدداد.

پمپئودربارهمعافیت‌هایتحریمیایرانپسازماهمینیزگفت: فکرمی‌کنمدربارههدفمانبرایبهصفررساندن(صادراتنفتیایران) درسریع‌ترینزمانممکنبسیارشفافبودهایموبهاقداماتخوددراینزمینهادامهخواهیمداد.

پمپئوایرانراتهدیدکردفقطماحقداریمدشمنانراتروریستبنامیمو بکشیم!

مایکپمپئوقولدادجوابمناسبیدرصورتحملهایرانبهنظامیانآمریکاییبهآنکشوربدهد.

بهگزارشاسپوتنیک،مایکپمپئووزیرامورخارجهآمریکاایرانراباعواقبحملهبهنظامیانآمریکاییتهدیدکرد.

پمپئوگفتآنهاقبلازاینکهباحملهبهنظامیانآمریکایی،ماراتهدیدکنند،بهتراستخوبفکرکنند».

وزیرامورخارجهآمریکایادآورشدکهآمریکایکهفتهبعدسپاهپاسدارانانقلاباسلامیایرانراواردفهرستآمریکاییسازمانهایتروریستیخارجیخواهدکرد.

دونالدترامپرییسجمهوریآمریکاروز8 آوریلاعلامکردکهواشنگتن،سپاهرایکسازمانتروریستیخارجیدرنظرگرفتهاست.

وزارتامورخارجهایراندراجرایاینوظیفهبهشورایعالیامنیتملیپیشنهادکردکهفرماندهیسنتکامونیروهایآنبه‌دلیلجنایاتدرمنطقهوحمایتازتروریست‌هاوهمچنینارتکابجنایاتجنگیدرفهرستتروریست‌هاقرارگیرد.نیروهایعملیاتیوپرسنلسنتکامبه‌طورمستقیموغیرمستقیمدرجنایاتصورت‌گرفتهدرسوریه،یمن،فلسطینوحمایتازداعشنقشدارند.

تصمیماخیرآمریکامی‌تواندتبعاتزیادیدرپیداشتهباشدوازاینپسآمریکایی‌هادرپایگاه‌هایشاندرمنطقهسربازآمریکایینیستندوازنظرمااینپایگاه‌ها،پایگاه‌هاییتروریستیونیروهایمستقردرآنتروریستشناختهخواهندشد.ازاینپسنوعبرخوردباایننیروهامتناسبباآنانخواهدبودوشرایطجدیدیراخواهیمداشت.

پیشازاینازطریقسوئیسبهآمریکابه‌طورمستقیمپیامدادهبودیمکهدرصورتقراردادننامسپاهپاسداراندرفهرستگروه‌هایتروریستی،اقداممتقابلخواهیمکردومسئولیتپسازایناقدامباآمریکایی‌هااست. اقداماخیرآمریکاخطایسیاسیوراهبردیاست».

آغازنصبزنجیره20 تاییسانتریفیوژIR6 در نطنز

بهگزارشایلنا،امروز(سه‌شنبه) درسیزدهمینسالگردروزملیفناوریهسته‌ایبافرمانحسنروحانیرئیسجمهورآغازنصبزنجیره20 تاییIR6 درنطنزاعلامشد.

حسنروحانیهمچنینراه‌اندازیمرکزملیمهندسیوفناوریخلاایراندرفردورااعلامکردوگفت:بسیارخوشحالیمفردوهرروزصنعتجدیدیدرآننصبمی‌شود. فردویکهآرزویدشمناناینبودبرایهمیشهبستهشود. فردوهررزومیزبانیکتکنولوژیجدیداستوامروزخوشحالیمیکمرکزملیبسیارمهمیدرفردوافتتاحمی‌شودوبازدرآیندهفردومیزبانفناوری‌هایدیگرخواهدبود

دراینمراسمهمچنینمرکزمدیریتپسماندغنیسازیدرمجتمعغنیسازینطنز(شهیداحمدی‌روشن) بهره‌برداریشد.

علیاصغرزارعاندستیاررئیسسازمانانرژیاتمیدراموراجراییودبیرستادبرگزاریمراسمروزملیفناوریهسته‌ایروزیکشنبه(18 فروردینماه) درنشستیخبریدراینبارهعنوانکرد: امسال۱۱۴دستاوردرونماییمی‌شود،البته۱۵۵دستاوردبهدبیرخانهوستادمراسمواصلشدهوبعدازممیزی۱۱۴دستاوردانتخابشدهاست.

ویعنوانکرد: ۵دستاوردداخلسالناصلیرونماییمی‌شودو۴دستاوردبهصورتویدئوکنفرانسرونماییمی‌شودشاملدودستاورددرسایتنطنز(شهیداحمدیروشن) کهپروژه‌هایبسیارویژه‌ایاستویکیازآنهاحتیدربعدبین‌المللیمی‌توانداثربخشباشد. یکپروژهملیدرفردوویکپروژههمدراصفهان.

ویافزود: ۱۰۵دستاورددرسالنجنبیمحلبرگزاریمراسمباحضوررئیسجمهور،تعدادیازوزراومسئولانکشوریولشکریرونماییخواهدشد.

مرحلهجدیدبرایتحریکایرانبهدرگیری: آمریکاقاسمسلیمانیراتروریست خواند

بهگزارشیونیوز،مایکپمپئو،وزیرخارجهآمریکامیگویدقاسمسلیمانی،فرماندهنیرویقدسسپاهپاسدارانایرانیک«تروریست» است.

وزیرخارجهایالاتمتحدهکهدرمصاحبهباشبکهفاکسنیوزسخنمیگفتدرپاسخبهاینپرسشکه«آیادرچشماندازسیاستآمریکاقاسمسلیمانینیزمانندابوبکربغدادی[رهبرداعش] اکنونیکتروریستمحسوبمیشود؟» گفت: «بلهاویکتروریستاست

حسابفارسیوزارتخارجهآمریکااینقسمتازسخنانمایکپمپئورادرصفحهتوئیترخودمنتشرکردهاست.

سخنانوزیرخارجهدولتدونالدترامپ،رئیسجمهوریآمریکاپسازآنبیانمیشودکهایالاتمتحدهدوروزپیشنامسپاهپاسدارانایرانرابهفهرستسازمانهای«تروریستی» خودافزود.

کشورهایاسرائیلوعربستانازتصمیمدولتآمریکابرایقراردادنسپاهپاسدارانایراندرفهرستسازمانهای«تروریستی» استقبالکردهاند.

ایراننیزدراقدامیمتقابلفرماندهیمرکزیآمریکا(سنتکام) وکلیهنیروهایوابستهبهآنرا«گروهتروریستی» اعلامکردهاست.

بسیاریازنمایندگانمجلسایرانروزسهشنبهدرواکنشبهتصمیمواشنگتنبالباسسبزرنگسپاهپاسداراندرجلسهعلنیمجلسشرکتکردند.

آمریکادرحالیسپاهپاسدارانرادرفهرستسازمانهای«تروریستی» قراردادهاستکهکمترازیکسالازخروجایالاتمتحدهازتوافقهستهایباایرانمیگذرد.

اختلافجدیدرخاورمیانهبرسرتروریستیخواندن سپاه

هم‌زمانبااستقبالکشورهاییمثلعربستانوبحرینازاقدامآمریکاعلیهسپاهایران،کشورهاییمثلترکیهوقطرنیزباآنمخالفتکرده‌اند.

«محمدبنعبدالرحمنآلثانی» معاوننخست‌وزیرووزیرخارجهقطرکهبهترکیهرفته،درکنفرانسیخبریباهمتایترکیه‌ایخود«مولودچاووشاوغلو» بهاعلامموضعدربارهاقدامآمریکاعلیهسپاهپرداخت.

براساسگزارش«اسپوتنیک»،محمدبنعبدالرحمنگفت: «اختلافاتمیانکشورهایبایدباگفت‌وگوحلشود؛ایرانکشوریاستکهوضعیتمنطقه‌ایوجغرافیاییخودراداردو(اینوضعیت) می‌طلبدکهمابهعنوانکشورهایهمسایهملاحظاتمختلفدربارهآنرادرنظربگیریمخواهباسیاست‌هایشموافقباشیمیامخالف».

ویتأکیدکرد: «اگربابرخیازرفتارهایارتشایرانیاهرارتشدیگریمخالفهستیم(راه‌حلآن) تحریمنیست».

چاووشاوغلوهمدراینکنفرانسخبریکهسه‌شنبه(دیروز) برگزارشد،گفت: «ایالاتمتحدهآمریکااینتصمیمراگرفتهوتصمیمییکجانبهدرراستایتحریم‌هاوفشارهاعلیهایراناست. ماگفته‌ایموتکرارمی‌کنیمکهاینتصمیمازواشنگتنصادرشدهونمی‌توانآنراتعمیمداد».

ویافزود: «آنچهسپاهپاسدارانانقلابایراندرسوریهانجاممی‌دهد،تأییدنمی‌کنیماماهیچکشورینمی‌تواندنیروهایمسلحکشوریدیگرراسازمانیتروریستیبنامد؛همانگونهکهتصمیماتیکجانبهراتأییدنمی‌کنیم».

کشورهاییمثلچینوژاپننیزبااقداماخیرآمریکاعلیهسپاهپاسدارانایرانمخالفتکرده‌اند. «تاروکونو» وزیرامورخارجهژاپنروزسه‌شنبه(دیروز) درجمعخبرنگارانتأکیدکردکهتوکیوازاقدامواشنگتندرقراردادنسپاهپاسداراندرلیستسازمانهایتروریستیخارجیتبعیتنمی‌کند

امریکا: شرکتهاتمایلیبهمکانیسممالیباایران ندارند

برایانهوکمیگویدکهشرکتهایاروپاییمیانبازارکوچکایرانوبازاربزرگامریکا،امریکاراانتخابمیکنند.

بهگزارشاسپوتنیک،برایانهوکنمایندهویژهایالاتمتحدهدرامورایراندرجمعخبرنگارانگفتکهایالاتمتحدهتقاضاییازشرکتهابرایاستفادهازکانالمالیINSTEX (کانالمالیویژهاتحادیهاروپاباایران) نمیبینند.

ویگفت: «منفکرمیکنمکهازمکانیزممالیاینستکسبرایدورزدنتحریمهایآمریکااستفادهنمیشود. ماتقاضایزیادیبرایاستفادهازاینمکانیزمویژهنمیبینیم،زیرااگرشمایکشرکتاروپاییهستیدوبایدمیانکاربینبازاربزرگآمریکاییوبازارکوچکایران،یکیراانتخابکنید،تصمیمگیریدشوارنیست،«.

پیشازاین،وزرایخارجهفرانسه،آلمانوانگلیسثبتمکانیسممالیاینستکسباایرانرااعلامکردند. درمرحلهاول،عرضهدارو،تجهیزاتپزشکیومحصولاتکشاورزیتوسطاینمکانیسمصورتخواهدگرفت. تصمیمگیریبرایساختمکانیسمپرداختبرایهمکاریباایران،جهتدورزدنتحریمهایآمریکا،پسازخروجایالاتمتحدهازبرجامصورتگرفت.

سیستمInstex یکنوعسازوکارمبادله‌ایاستکهدرآنحساب‌هایشرکت‌هایایرانیواروپاییبایکدیگرتسویهمی‌شود،به‌عنوانمثالپولیکهایرانبه‌ازایصادراتنفتبهاروپابایددریافتکندمی‌تواندمستقیماًبه‌سمتشرکت‌هایاروپاییجریانیابدکهتولیداتخودرابهایرانمی‌فروشند.

مقامآمریکایی: آمادهمذاکرهبادولتسوریه هستیم

«رابرتاوبرایان» (Robert O’Brien) نمایندهویژهدولتآمریکادرامورگروگان‌هاامروزسهشنبهدرمصاحبه‌ایاختصاصیبانشریه«ذِنشنال» اعلامکرد: درصورتآزادی«آستینتایس» (Austin Tice) خبرنگارآمریکاییدرسوریه،واشنگتنآمادهاستتابابمذاکراتبادولتدمشقرابازکند.

نمایندهویژهدولتآمریکادرامورگروگان‌هادراینمصاحبهگفت: مامعتقدیمکهویدرسوریهبودهوزندهاست. درصورتیکهدمشق«آستینتایس» خبرنگارربودهشدهآمریکاییراآزادکند،دولتترامپآمادگیداردبابمذاکرهرابادولتدمشقبازکند.

«رابرتاوبرایان» درادامهمدعیشد: اطمینانداریمکهخبرنگارآمریکاییکهدرسوریهوهنگامتهیهگزارشازدرگیریسوریهدرسال۲۰۱۲میلادیربودهشد،زندهاستوهنوزدرخاکسوریهبهسرمی‌برد. واشنگتنازدولتسوریهمی‌خواهدتاتمامتلاشخودرابراییافتنویوسایرآمریکایی‌هادرسوریهکمککند.

ویادامهدادکهواشنگتناصرارداردبرایآزادیاتباعآمریکاییدربنددرخارجازکشور،باجیاپاداشمستقیمندهد؛امااگرسوریهآمادگیآزادیتایسراداشتهباشد،گامیبهسمتایجادپل‌هاییبادولتدونالدترامپبرداشتهشدهاست.

مقرارتشترکیهدرعفرینمنهدم شد

یکرسانهعربیازوقوعانفجاردرمقرارتشترکیهدرشهرعفرینواقعدرسوریهخبرداد.

بهگزارشخبرگزاریعربستانیالعربیه،مقرارتشترکیهامروزچهارشنبهدرناحیهبلیلواقعدرشهرعفریندرسوریهمنفجرشد.

تاکنوناطلاعاتیدربارهعلتاینحادثهوتلفاتاحتمالیآنمنتشرنشدهاست.

پمپئو: فقطدشمنانآمریکامیتوانندظالم باشند

مایکپمپئو،وزیرخارجهایالاتمتحدهدرنشستگفتوشنوددرکنگرهاینکشوراعلامکردواژه«ظالم» درموردرهبرانکشورهاییکهمتحدانامریکاهستند،صدقنمیکند.

بهگزارشاسپوتنیک،وقتیازپمپئوپرسیدندآیانیکلاسمادورو،رئیسجمهورونزوئلاوکیمجونگاون،رهبرکرهشمالیظالمهستند،ویپاسخمثبتداداماافزودازاینمفهومدرموارددیگراستفادهنمیکند.

مایکپمپئوگفتشکینیستکهدنیا،دنیاخشنیاستاماهمهرهبرانکشورهایکساننیستند. برخیهاتلاشمیکنندماراازصفحهجهانحذفکنندوبرخیدیگرشرکایمادرتامینامنیتآمریکاهستند. شمامیتاونیدآنهاراظالموخودکامهبنامیدامادرواکنشهایامریکابهآنهاتفاوتبنیادینوجوددارد».

روز8 آوریلسخنگویدولتآمریکادریککنفرانسمطبوعاتینگرانیخودرابهخاطرنفوذروزافزونروسیهدرخاورمیانهاعلامکرد. بهگفتهویفایالاتمتحدهاینراخطرمحسوبکردهوتلاشمیورزدکشورهایخاورمیانهرابهضرورتحفظگرایشخودبهغربازجملهآمریکاقانعسازد.

لابىصهیونیستیآیپکخواستارلغومعافیتخریداراننفتایرانتوسطترامپ شد

بهگزارشرویترز،لابیصهیونیستی«کمیتهروابطعمومیآمریکاواسرائیل» موسومبهآیپکدرواکنشبهاقدامرژیمآمریکادرموردقراردادننامسپاهپاسداراندرفهرستگروه‌هایتروریستیبااستقبالازاینتصمیمترامپ،خواستارلغومعافیتخریدنفتیبرخیکشورهابرایفشاربیشترعلیهایرانشد.

لابیصهیونیستیدرآمریکادرتوئیترخودازدولتترامپخواستهاستتاایناقدامرابرایافزایشفشاربرجمهوریاسلامیایراندنبالکند.

انتقاددولتونزوئلاازنقضحقوقبینالمللومنشورسازمانکشورهای آمریکایی

وزارتامورخارجهونزوئلاباانتشاربیانیهایازدولتهایتحتسلطهواشنگتندرسازمانکشورهایآمریکاییدرخصوصپذیرفتننمایندهخوانگوایدو،رهبرمخالفانبهعنواننمایندهونزوئلاانتقادکردهاست.

دولتونزوئلا،ایناقدامرابرخلافمنشوراینسازمانمنطقهایواصولحقوقبینالمللاعلامکردهاست. ونزوئلا،خوانگوایدورادستنشاندهدونالدترامپخواندهواقدامسازمانکشورهایآمریکاییراتأییدیبراجرایطرحکودتادرونزوئلابرشمردهاستکهشرایطمداخلهخارجیرادراینکشورفراهممیآورد.

دولتونزوئلااعلامکردهاست: هرتصمیمیاتوافقیکهبهصورتیکجانبهویاچندجانبهدرسازمانکشورهایآمریکاییباحضورنمایندهسرکردهدستنشاندهوغاصبمخالفانونزوئلااتخاذشودفاقداعتبارقانونیخواهدبود.

برونورودریگز،وزیرامورخارجهکوبانیزاتخاذتصمیماعضایسازمانکشورهایآمریکاییبدوندرنظرگرفتنتصمیمدولتونزوئلابهعنوانیککشورعضونهادمنطقهایرادرراستایاجرایسیاستهاییکجانبهآمریکادانستهوایناقدامرامحکومکردهاست.

طرحمشترکرژیمهایبرزیلوآمریکابرایایجادشورشنظامیدر ونزوئلا

«ژائیربولسونارو» رئیس‌جمهورراستافراطیبرزیلروزگذشته(دوشنبه) درگفت‌وگوبارادیو«Jovem Pan» ازطرحخودبرایبراندازیدولتمنتخبونزوئلاپردهبرداشت.

بنابرگزارشخبرگزاریرویترز،ژائیرتصریحکردکهدرحالهمکاریبادولتآمریکابرایایجادشکافدرارتشونزوئلاباهدفخلع«نیکلاسمادورو» رئیس‌جمهورمردمیوقانونیاینکشورازقدرتاست.

اینسیاستمدارشبهفاشیستبرزیلکهتاکنونهیچ‌گاهدشمنیخودباهمتایونزوئلایی‌اشراپنهاننکرده،بهطورضمنیگفت،هرچندآمریکاوبرزیلواردمداخلهمستقیمدرونزوئلانمی‌شوند،اماهردوکشوردرپشتصحنهبایکدیگرهمکاریخواهندداشتوزمینهرابرایشورشنظامیبهمنظورخلعمادوروازقدرتفراهممی‌کنند.

بولساناروضمنبیاناینادعاکهونزوئلاباوضعیتکنونیهیچآینده‌اینخواهدداشت،گفت: «اینقصدماوآمریکااستکهشکافیدرارتشایجادشودزیراآنها(ارتش) همان‌هاییهستندکههمچنانازمادوروحمایتمی‌کنند. نیروهایمسلحهستندکهتصمیممی‌گیرندیککشوردردموکراسییادیکتاتوریبهسرببرد. آنچهنمی‌توانیدانجامدهیدایناستکهباهمینوضعکنونیادامهدهید».

اواخرماهژانویه(اوایلبهمنماه۱۳۹۷) واندکیپسازبرگزاریمراسمتحلیف«نیکلاسمادورو» بهعنوانرئیسجمهوربرآمدهازرأیمردمونزوئلا،«خوانگوایدو» رهبرمخالفاندولت،خودرارئیسجمهوراینکشورخواند.

آمریکا،کاناداوتعدادیازکشورهایهم‌پیمانباواشنگتنگوایدوراکهبهشکلغیرقانونیخودرارئیس‌جمهورنامید،بهرسمیتشناختند،اماروسیه،چین،مکزیک،کوبا،نیکاراگوئه،بولیوی،ترکیه،ایران،صربستان،سوریهوچندینکشوردیگردرسراسرجهانحمایتخودراازدولتمنتخبوقانونیونزوئلااعلامکردندوخواستارعدمدخالتقدرت‌هایبیرونیدرامورداخلیکشورهایآمریکایلاتینشدند.

رئیس‌جمهوربرزیلدربخشیدیگرازمصاحبهخوددرخصوصپیوستنبرزیلبهائتلافتحترهبریآمریکابرایحملهبهونزوئلاگفت: «برزیلچهمی‌تواندبکند؟فرضکنیدیکحملهنظامیازجانبآمریکادرآنجاصورتبگیرد. تصمیمبرعهدهمنخواهدبودامامنبهشورایدفاعملیوسپسپارلمانگوشفرامی‌دهم».

بااینحالدرماهفوریهسالجاریمیلادی،«همیلتونمورائو» معاونرئیس‌جمهوربرزیلباصراحتاحتمالعملکردبرزیلبهعنوانیکمنطقهعملیاتیبرایحملهآمریکابهونزوئلاراردکرد.

بولسوناروسیاست‌هایجنجالیترامپدرخاورمیانهرامنعکسوپیرویمی‌کندبهطوریکهاواخرماهمارس،برزیلدرپیرویازآمریکا،یکدفترتجاریدرقدسافتتاحکردورئیس‌جمهوربرزیلروزگذشته،روابطبارژیمصهیونیستیراهمچونیک«ازدواج» خواند.

ویتوضیحداد: «این(روابط) شبیهیکازدواجاست: ملاقاتمی‌کنید،نامزدمی‌کنیدسپسازدواجمی‌کنید. اینفرایندمراحلیدارد».

فرماندهرائولکاستروتلاشآمریکارابراینابودیانقلابکوبامحکوم کرد

بهنقلازتلویزیونکوبا،فرماندهرائولکاسترورهبرحزبکمونیستکوبادرسخنرانیمجمعملیحزبکمونیستاینکشورآنچهراکهتلاشهایاحیاشدهآمریکادرجهتنابودکردنانقلابکوباوفشاربرونزوئلانامید،محکومکرد.

رفیقکاستروافزود: کوباهیچگاههمدردیوهمراهیباونزوئلاراکنارنخواهدگذاشتیااسیرارعابآمریکانخواهدشد.

راز«علاقه» قلبیآمریکابهافغانستانبرملا شد!

«عبدالقادرمفتی» سخنگویوزارتنفتومعادنافغانستاناظهارداشت: بررسی‌هانشانخواهددادمنابعلیتیومدرکدامولایت‌هاوچهمقداروجوددارد.

ویافزود: اینبررسی‌هابهوزارتنفتومعادنافغانستانکمکمی‌کندتازمینهرابرایسرمایه‌گذاریدربخشاستخراجلیتیومفراهمسازد.

لیتیومیکیازمهمترینوسایلذخیرهالکتریسیتهمحسوبمی‌شودوازاینفلزنادربیشتردرفناوری‌هاینوینازجملهباتریتلفن‌هایهوشمند،خودروهایالکتریکی،رایانه‌هاوهواپیماهایبدونسرنشیناستفادهمی‌شود.

پیشازایننیزسازمانزمین‌شناسیآمریکاپسازبررسی‌هاازاحتمالوجودمنابعلیتیومدرولایت‌هایغزنی،هراتونیمروزخبردادهبود.

«سیدزمانهاشمی» کارشناساقتصادیدراینبارهبه«طلوعنیوز» گفت: تحقیقاتسازمانزمین‌شناسیآمریکاتخمینزدهاستکهافغانستانسرشارازمنابعغنیلیتیوماستوحتیافغانستانراباعربستانسعودیمقایسهکردهاست. اینبدینمعنیاستکهعربستانبزرگترینتولیدکنندهسوختدرجهاناستوافغانستاننیزروزیمی‌تواندبزرگترینتولیدکنندهلیتیومجهانباشد.

چندیپیشنیزمنابعیدردولتافغانستانبهشبکهتلویزیونی«تی‌آر‌تی» گفتهبودکهشرکتامنیتیبلکواترتلاشمی‌کندتاقرارداداستخراجمعادنوذخایرطبیعیافغانستانرابهدستآورد.

براساساینگزارش«اریکپرنس» رئیسشرکتامنیتیبلکواترپیشازایندوباردرراستایدستیابیبهقرارداداستخراجمعادنبهافغانستانسفرکردهاست.

منابعخبریتصریحکردندکهرئیسشرکتامنیتیبلکواتر(آدم‌کشانحرفهایآمریکائیدرعراقوسوریه) بهدنبالاسختراجمعادنطلا،لیتیوموگازافغانستاناست.

روسیه: آمریکادائماًونزوئلارابی‌ثبات می‌کند

واسیلینبنزیانمایندهروسیهدرسازمانمللهماکنوندرحالسخنرانیدرنشستشورایامنیتسازمانمللباموضوعبررسیآخریناوضاعدرونزوئلااست.

نمایندهروسیهدرسازمانمللدرابتدایسخنرانیخود،مایکپنسمعاوندونالدترامپرئیسجمهوریآمریکاراخطابقراردادودربارهاظهاراتمضحکویتصریحکرد: خوشحالیمکهویرادرایننشستباارائهآماروارقاممیبینم. می‌خواهمازایشانبپرسمکهاینآماروارقامدربارهونزوئلادربارهدردورنجمردمراازکجابهدستآوردهاست؟دردورنجمردمعراق،سوریهولیبیراهمهدیدهایم. ایاشما(مایکپنس) اوضاعمردمونزوئلاراهمآنگونهمی‌بینید؟

واسیلینبنزیادربارهعوامفریبیواشنگتندرارسالکمکهائیبرایونزوئلاادامهداد: البتهمانیزازکمک‌هایانسانیواقعیبهمردمونزوئلاحمایتمی‌کنیم. نمی‌توانفقطازتحریمهائیحمایتکردکهتنهابهمشکلاتمردممی‌افزایدورشدوتوسعهآنکشوررامتوقفمی‌کند. اموالودارایی‌هایونزوئلارابلوکهمی‌کنندوادعایحمایتازمردمونزوئلاراسرمی‌دهند. ونزوئلاکمک‌هایانسانیرابراساساصولسازمانمللردنکردهاست؛همانگونهکهکمک‌هایروسیهراپذیرفتهاست.

ویدرادامهافزود: آمریکادائماعاوضاعونزوئلارابیثباتمی‌کندتاحکومتقانونیاینکشورراسرنگونکند. آمریکاونزوئلارابهابزارچانهزنیخودتبدیلکردهاست. ونزوئلابایدبهگفتگورویآورد؛خوانگوایدونمی‌توانددراینمسیرحرکتکند؛چراکهچنیندستوریرادریافتنکردهاست. ازآمریکامی‌خواهیمتاحقتعیینسرنوشتآیندهرابرایمردمونزوئلابهرسمیتبشناسدودرامورداخلیاینکشوردخالتنکند.

چین: باهرگونهرزمایشوتوسعهروابطنظامیآمریکاوتایوانمخالف هستیم

یکمقامارشددولتچینچهارشنبهاعلامکردکهپکنمخالفهرگونهرابطهرسمیونظامیآمریکاباتایواناست.

بهنوشتهخبرگزارزی«شینهوا» «ماژیائوگانگ» سخنگوی«بخشتایوان» دفترشورایدولتیچیندرنشستمطبوعاتیدرپاسخبهپرسشخبرنگارانحاضرتاییدکردکهتعدادیازنظامیانآمریکاییازسال2005 بهاینسودرموسسهموسومبه«آمریکادرتایوان» استقراریافته‌اند.

اینمقامچینیدرادامهافزودکهآمریکابایدتعهدهایخودرااجراکردهواشتباه‌هایخودرااصلاحنمایدودررابطهباموضوعتایوانبراساساصلنخستچینوسهبیانیهمشترکپکنواشنگتنازمواردیکهموجبآسیبواردساختنجدیبهروابطچینوآمریکامی‌شود،اجتنابورزد.

مقامارشدچینیدرپاسخبهسئوالیدیگردرزمینهبرنامهآمریکاجهتاستقرارسامانهدفاعهواییگفت: «مامخالفهرگونهرزمایشوتوسعهروابطنظامیبینآمریکاوتایوانهستیم. موضعمادراینزمینهمشخصوروشناست

رئیسجمهورچینچندیقبلازمردمتایواندرخواستکردهبودتادوبارهبااینکشورمتحدشوند. «شیجینپینگ» رئیسجمهورچینگفتهبودکهتمایلداریمازراهمسالمت‌آمیزواردعملشویم،اماگزینهاجبارراهمحفظخواهیمکرد.

یک‌روزپسازسخنرانیوی،«سایاینگون» رئیس‌جمهورتایوانگفتپکنبایدموجودیتتایوانرابپذیردوبرایحلاختلاف‌هاباباروش‌هایمسالمت‌آمیزواردعملشود.

تایوانازسال1950،زمانیکهدولتملی‌گرایچینبهوسیلهنیروهایکمونیستشکستخوردهوازبخشاصلیچینگریختند،به‌صورتخودمختارادارهمی‌شود. چیناینجزیرهرااستانیخیانت‌کارمی‌داندنهیککشوردارایحقوقمستقلوبهدنبالبازگرداندنکاملآنبهسرزمیناصلیچیناست.

شروعتحقیقاتچینروینسلششم اینترنت

درحالیکههنوزطرحتوسعهنسلپنجماینترنتوارتباطاتهمراهبهپایاننرسیدهاستچینازتحقیقاتبرروینسلجدیدوآیندهارتباطاتاستانداردهمراهباعنواننسلششمخبردادهاست.

 وزیرصنعتوفنآوریاطلاعرسانی چین روزسهشنبه درحاشیهنشستسالانهکنگرهملیخلقچینگفت: تحقیقاترویفنآورینسلششمبامفهوماینترنتکاملاپیوندخوردهاست.

«میایووی» بابیاناینکه فنآورینسلپنجمبرایبخشخدماتبسیارکلیدیمحسوبمیشود افزود خودروهایهوشمندوبدونسرنشینوبسیاریازفنآوریهایپیشرفتهدیگرنهفقطبهسنسورهایحساسنیازدارندبلکهبایدبینآنها،خودروهایدیگروجادهنیزارتباطلازمبرقرارباشدبرایهمینداشتناینترنتوخدماتاینترنتیباکیفیتبالایکضرورتاست.

قراراستچینبزودیکاراستفادهوبکارگیریشبکهنسلپنجماینترنتوتلفنهایهمراهرادرشهرهایشرقیاینکشورازجملهشانگهایشروعکند.

درسالهایاخیرپسازراهاندازینسلچهارماینترنتپرسرعت،چینتمرکزخودرارویتوسعهنسلپنجمقراردادهاستتاخدماتقابلتوجهوباسرعتبالاتریدراختیارمشترکانقراردهد.

روزنامهمردمارگانحزبحاکمچینپیشبینیکردهاستنسلپنجماینترنتکهتادوسالدیگرکاربردیخواهدشد،تاسال2026 میلادیبرایچینارزشافزودهایمعادل158 میلیاردو900 میلیوندلارداشتهباشد.

براساساینگزارشمخابراتوسامانههایارتباطینسلپنجمدریکدههآیندهشرایطبسیارایدهآلارتباطاتیرابرایمشترکانفراهمخواهدکرد.

چیناعلامکردهاست مصرفتجاریاینشبکهجدیداینترنتیازسال2019 میلادیشروعخواهدشدوازسال2020 میلادیبهطورگستردهمورداستفادهقرارخواهدگرفت.

پکنخاطرنشانکردهاست درحالحاضرشبکهاریکسونکهمیخواهدنسلپنجمرادرچینتوسعهدهدبا38 اپراتورو22 موسسهصنعتیو45 دانشگاهبرایتحققاینامرهمکاریمیکند.انتظارمیروداززمانیکهاینشبکهعملیاتیمیشودشمارمشترکاننسلپنجماینترنتومخابراتچینتاسال2023 میلادیبهیکمیلیاردنفربرسد.

واکنشکشورهایعربیدربارهجولانمسخره است

خبرگزاریفرانسهگزارشدادکهترامپ«زمانیکهماهگذشتهبیانیه‌ایراامضاکردکهدرآنآمریکاالحاقجولاناشغالیبهاسرائیلرابهرسمیتشناخت،درمعرضانتقاداتگسترده‌ایقرارگرفت؛منطقهایکهاسرائیلآنراسال1967 اشغالکرد».

اینخبرگزاریبااشارهبهنشستروزگذشتهکشورهایعربیدرسازمانمللبرایاقدامترامپدربارهالحاقجولانبهاسرائیل،تأکیدکردکههیچتصمیمیمبنیبرمحکومکردنایناقدامازسویاینکشورهااتخاذنشد.

دسته‌بندی شده در: اخبار ایران و جهان, سرتیتر

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

<span>%d</span> وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: