پیوند – در خدمت وحدت کمونیستهای ایران

اخبار ايران و جهان

اخبارايرانوجهان

فرانسه: ایرانبایدبیشترتحریم شود!

باوجوداینکهدرتوافقبیارزشظریفروحانیبهاسمبرجامتاکیدشدهایراندرچارچوبتوافقنامهونظارتسارمانجهانیانرژیهسته‌ایمجازاستفعالیتهایصلحآمیزهسته‌ایداشتهباشدوبهعنوانیکیازامضاکنندگانمتعهدبهپیمانمنعگسترشسلاح‌هایهسته‌ایویکیازاعضایآژانسبین‌المللیانرژیاتمیازحقاستفادهازفناوریهسته‌ایبرایاهدافصلح‌آمیزنیزبرخورداراستجراردآرود»،سفیرفرانسهدرآمریکاشامگاهشنبهمدعیشدبعدازانقضایبرخیازمفادتوافقهسته‌ایبرجام،ایرانمجازبهغنی‌سازیاورانیومنخواهدبود.

سفیرفرانسهدرواشنگتندرچندتوئیتدرصفحهتوئیترشاینادعارامطرحکرد. اونوشت: «نادرستاستکهبگوییمباپایانیافتنبرجام،ایرانمجازبهغنی‌سازیاورانیومخواهدبود. ذیلپیمانمنعاشاعه(ان‌پی‌تی) وپروتکلالحاقیآن،ایرانبایستیتحتنظارت‌هایشدیدثابتکندکهفعالیت‌هایهسته‌ایشغیرنظامیهستند

اوهمچنینتهدیدکردکهکشورشممکناستبعدازانقضایبرخیمفادتوافقهسته‌ایدرسال2025،تحریم‌هایاعمالشدهبهبهانهغنی‌سازیعلیهایرانرامجدداًاحیاکند.

آرودنوشت: «همان‌طورکهشال2002 تصریحکردیمکهغنی‌سازیاورانیومبدونداشتنیکبرنامهباورپذیرغیرنظامیدرزمینههسته‌ایذیلان‌پی‌تیغیرقانونیاستمی‌توانیمسال2025 همهمینواکنشرااگرلازمباشدداشتهباشیم. آنموقعتحریم‌هاییتحمیلشدند. تحریم‌هامی‌توانندمجدداًاعمالشوند. بعدازبرجام،هیچبند«غروبآفتاب» وجودندارد.

طبقمتنبرجامقراراستهمهمحدودیتهایفیزیکیاعمالشدهبررویغنیسازی،ازجملهمحدودیتدرتعدادونوعماشین‌هایسانتریفیوژ،سطحغنیسازی،مکان‌هایتاسیساتغنیسازیومیزانذخایراورانیومغنیسازیشده،پساز15 سالاززماناجراییشدنبرجام(سال2030) برداشتهشوند.

فرانسه،بهعنوانیکیازکشورهایطرفایراندرتوافقهسته‌ایبرجاماولینکشوراروپاییبودکهبعدازمواضع«دونالدترامپ»،رئیس‌جمهورآمریکاضدتوافقهسته‌ای،بحث«توافقمکملبرجام» باایرانرابهمیانآورد. پیشنهادپاریساینبودباایرانمذاکراتیبرایادامهمحدودیت‌هاعلیهغنی‌سازیومحدودسازیبرنامهموشکیایرانآغازشود.

ایرانتأکیدکردهبهعنوانیکیازامضاکنندگانمتعهدبهپیمانمنعگسترشسلاح‌هایهسته‌ایویکیازاعضایآژانسبین‌المللیانرژیاتمیازحقاستفادهازفناوریهسته‌ایبرایاهدافصلح‌آمیزبرخورداراست.

پمپئوپروازهایهواپیماییمهرانبهونزوئلاراخطریتروریستیعلیهآمریکا دانست!

مایکپمپئووزیرخارجهآمریکادرگفتگوبابخشانگلیسیVOA،فرصتیبرایتکرارادعاهایواهیخودعلیهایرانپیداکردومدعیشد: اینکشورهمچنانتهدیدیجهانیاست.

ویبدوناشارهبهتلاشواشنگتنبرایبراندازیدولتمشروعکاراکاسکههشدارقاطعچینوروسیهرادرپیداشتهاست،مدعیشد: ایراندرمنطقهآمریکایجنوبیحضورمالیداردوازآنبرایپیشبرداهدافشومیچونحمایتازحزبالله،سازمان‌هایجنایتکارانهفراملیوهمچنینتروریسماستفادهمی‌کند.

ویدرتوجیهادعاهایخودبهافتتاحخطپروازمستقیمایرانونزوئلااشارهکردوگفت: مداخلهایراندرآمریکایجنوبیدرجهتمنافعمردماینمنطقهنیستوآمریکابرایمقابلهباآنمهیااست!

ایندرحالیاستکهسرگئیلاوروفوزیرخارجهروسیهروزگذشتهدرجلسهشورایسیاستخارجیودفاعیاینکشورهشداردادکهآمریکاشکستیبرقآسادرونزوئلامتحملخواهدشد.

بهگفتهلاوروف،ونزوئلاکشوریشناختهشدهدرعرصهروابطبین‌المللاستوهدفتغییربرقآسایدولتدراینکشورباشکستروبروخواهدشد،هرچندآمریکایی‌هاهمچنانحاضرنیستندازهدفسرنگونکردندولتمشروعونزوئلاعقبنشینیکنند.

پاسخفرماندهکانلرئیسجمهورکوبابهتهدیداتامپریالیسم آمریکا

رئیسجمهورکوباشنبهدولتترامپرامتهمبهاینکردکهباعثشدهاستروابطاینکشورباآمریکابهبدترینسطحدردهههایاخیربرسد.

میگلدیازکانلMiguel Diaz-Canel درسخنرانیخوددرپایاننشستمجمعملی(پارلمان) کوباازمردمکشورشخواستاقتصادوبخشدفاعیکشورشانراتقویتکنند. ویگفتآمریکادرآزارواذیتمالیخفقانآوریمشارکتداردکهوارداتکالاومنابعنیازهایاساسیرابسیاردشوارمیسازد.“

امپریالیسمآمریکاسعیمیکندباتحریمهایبیشتریاقتصادکوبارادرسالهایاخیروباوخیمشدناوضاعسیاسیوتلاشبرایکودتادرونزوئلا،متحدراهبردیاینکشوردچاررکودکندبستنراهمعاملاتنفتیونزوئلاوکوباتوسطامپریالیسمآمریکامنجربهکاهشاستفادهنهادهایدولتیازسوختوانرژیشدهاست.

آلخاندروگیلفرناندز،وزیراقتصادکوباصبحشنبهازدولتخواستمخارجخودرابیشازپیشکاهشدهدوباتوجهبهکاهشدرآمدارزیودشوارترشدنکسباعتباربرایتامینکنندگانوسرمایهگذاری،بهدنبالراههایجایگزینبرایوارداتباشد. ویافزود: ”برخلافبرنامهریزیها،بدلیلتحریمومحاصرهشدیدامپریالیستیصادراتروبهرشدنیست. سطحسرمایهگذاریخارجیکهاقتصادنیازدارد،صورتنمیگیرد. میتوانپیشبینیکردکهطرحوارداتمحققنخواهدشد،چراکهاعتبارهاییکهنیازداریم،بهعلتبهتعویقافتادنپرداختبدهیهاقابلبرگشتنیست.“

کوبابرایبخشعمدهآنچهتولیدومصرفمیکند،ازجملهسوخت،بهطورمستقیمیاغیرمستقیممتکیبروارداتاست،وایناقلامرابااستفادهازارزحاصلازصادراتوکسباعتبارخریداریمیکند.

دولتکوبادرحفظرشداقتصادیخودبهگونهایکهبدهینداشتهباشدوهمچنینتحققرشدیکونیمدرصدیبرایامسال،پسازافزایشرشداقتصادییکممیزدودهمدرصدیدرسالگذشتهمشکلداشتهاست.

رژیمترامپادعاکردهاستکوبامسئولبقاینیکلاسمادورو،رئیسجمهورمردمیسوسیالیستونزوئلاست،وبههمیندلیلتحریمهایجدیدیعلیهاینکشوراعمالکردهاست،درحالیکهپیشازایننیزبااعمالتحریمتجاریفلجکنندهعلیهکوبا،تلاشهایاوبامابرایتنشزداییبااینکشوررابهبادداد.

آمریکااینماهکشتیهاوشرکتهاییراکهنفتونزوئلارادرازایخدماتبهداشتیودیگرخدماتفنیبهکوبامنتقلمیکنند،تحریمکرد؛تحریمهاییکهشبکهانرژیوحملونقلراتهدیدمیکند.

دولتترامپمیگویدممکناستبهزودیقانونمسکوتدیرینهایرافعالسازدکهبهموجبآناتباعکوباییآمریکاییمیتوانندازشرکتهایخارجیکهازداراییهاییآنانکهدرنخستینسالهایانقلابسال1959 ملیشدهبودسودکسبمیکنندشکایتکنند.

رئیسجمهورکوبادرسخنرانیروزشنبهخودگفت: ”آقایانامپریالیست،پاسخما،نهاست. ماکوباییهاتسلیمنمیشویم.“ ویافزوداوضاعموجودبهاینمعناستکهمادواولویتقطعیداریم: تدارکدیدنبرایجنگدفاعیواقتصادیهمزمان.“

علاوهبربحرانونزوئلا،رویکارآمدنیکدولتراستافراطیدربرزیلسالگذشتهمنجربهبرهمخوردنتوافقیبهارزشسالانه300 میلیوندلاربینبرزیلوکوباشد.

برزیلوحملهنظامیبه ونزوئلا

«ژایربولسونارو» رئیسجمهوربرزیلاعلامکردکهباکنگرهدربارهیکمداخلهنظامیدرونزوئلامشورتمیکند،اماخودشتصمیمنهاییدربارهاینموضوعرامیگیرد. آیااینکشورآمریکایجنوبیواقعامایلبهاعلامجنگدرونزوئلامیباشد؟

بهگزارشخبرگزاریروسیاسپوتنیک،«پائولوولاسکو» مدیرروابطبینالمللدانشگاهایالتی«ریودوژانیرو» (UERJ) ومحققمرکزروابطبینالمللبرزیل(Cebri)، نگرانیخودرادربارهایناظهاراتبولسونارو ابرازکرد.

اینکارشناسسیاسیگفت: «طبققانوناساسیبرزیل،رئیسجمهوراینکشوربرایاعلامجنگعلیهیککشوردیگرنیازبهتصویباینموضوعازسویکنگرهملیراداردوتنهاصحبتهایوینوعیاظهارات براینشاندادن قدرتخوداستونهچیزدیگر

بااینوجود،نظامیان بلندپایهاینکشورازجمله«همیلتونمورائو» مقامبلندپایهبازنشستهارتش ومعاونرئیس‌جمهوربرزیلاینموقعیترادراختیاررئیسجمهوراینکشورنمیگذارند.

همیلتونمورائو دومینمردقدرتمندبرزیلدرسفراخیرخودبهآمریکا،ازراهحلمسالمتآمیزبرایبحرانونزوئلادفاعوهمچنینحمایتخودرااز«نیکلاسمادورو» رئیسجمهوربولیواریابرازکرد.

لازمبهذکراستکه معاونرئیسجمهوربرزیلگفتهبودکهکشورشبهایالاتمتحدهآمریکااجازهنخواهددادتاازخاکآنبرایحملهبهونزوئلااستفادهکند.

درماهفوریهسالجارینیز،همیلتونمورائو باصراحتاحتمالعملکردبرزیلبهعنوانیکمنطقهعملیاتیبرایحملهآمریکابهونزوئلاراردکرد.

بهگفتهپائولوولاسکو،رئیسجمهوریبرزیل احتمالاازیکدرگیریسیاسیبانیروهایمسلحکشورخودجلوگیریخواهدکرد. اینبدانمعنااستکهاعلامجنگعلیهونزوئلابسیاربعیداست،حتیاگر«جناحایدئولوژیک» دولتتمایلبهمداخلهنظامیدرونزوئلاراداشتهباشند.

دراینراستا،ولاسکو افزود: علیرغمسخنرانیقدرتمندبولسونارو دربارهاحتمالمداخلهنظامیدرونزوئلا،امااینموضوعبسیارسختتروحساسترازایناظهاراتجنجالیویاست،زیرااجرایاینامرمنجربهدرگیریبیننیروهایمسلحبرزیلمیشودچراکهپیشازاین،چندیننفرازنمایندگانبرزیلیاعلامکردهبودندکهآنهاهیچگونهعلاقهایبهاجرایایناقدامراندارند.

تنشهای میانواشنگتنوکاراکاسدراوایلسالجاریافزایشیافت،زمانیکه«خوآنگوآیدو» رهبرمخالفاندولتیونزوئلا،خودرارئیسجمهورموقتاینکشورمعرفیکرد.

آمریکا،کاناداوتعدادیازکشورهایهم‌پیمانباواشنگتن،گوایدو راکهبهشکلغیرقانونیخودرارئیس‌جمهورنامید،بهرسمیتشناختند،اماروسیه،چین،مکزیک،کوبا،نیکاراگوئه،بولیوی،ترکیهوچندینکشوردیگردرسراسرجهانحمایتخودراازدولتمنتخبوقانونیونزوئلااعلامکردندوخواستارعدمدخالتقدرت‌هایبیرونیدرامورداخلیکشورهایآمریکایلاتینشدند.

رئیسجمهورکوبا: آمریکادرحالشکنجهشدیداقتصادی کوباست

رئیسجمهورکوبابااعلاماینکهدونالدترامپرئیسجمهورآمریکاروابطدوکشوربهبدترینسطحطیچنددههگذشتهرساندهاست،تصریحکردواشنگتندرحالشکنجهشدیداقتصادیکوباست.

«میگلدیازکانل» درسخنانیدردورهپایانیمجلسکنونیکوباگفتآمریکادرحالشکنجهشدیدمالیکوباستکهاینمسالهباعثشدهکاروارداتکالاهایاساسیبسیاردشوارشود.

ویافزودوضعکنونیبهدواولویتمطلقنیازداردیکیآمادگیبراینبردودفاعودیگریمیانهرویدرمعیشتاست.

کانلگفترکوداقتصادیکوباباعثشدهاستدولت،استفادهازسوختوانرژیراکاهشدهدونیزباعثکمبودکالاهایاساسیمانندنانومرغوتخممرغشدهاست.

سوگند۵۰هزارفرماندهبسیجمردمیونزوئلابرایحفظاینکشوردرمقابلتهدید امپریالیسم

بیشاز۵۰هزارفرماندهبسیجمردمیونزوئلابرایحفظاینکشوردرمقابلتهدیدامپریالیسمبههمراه«نیکولاسمادورو» سوگندیادکردند.

ونزوئلا۲میلیونو۱۹۹هزارنیرویشبهنظامیمردمیدارد. «نیکلاسمادورو» بهایننیروهادستورداد،برایشکستنقشههایدشمنوایستادگیمقابلتحریمها،درپروژههایتولیدملیوطرحمقاومتاقتصادیبهدولتکمککنند.

وزیرامورخارجهونزوئلا: تسلیمطلبیدولتهایسرسپردهآمریکاازنظرملتهایآمریکایلاتینمطرود است

وزیرامورخارجهونزوئلادربارهسفردورهایوزیرامورخارجهآمریکابهآمریکایلاتینگفت: سرسپردگیوخوشخدمتیدولتهایمنطقه،» مایکپومپئو» رابهاینصرافتمیاندازدکهدرحالبازدیدکردنازمناطقتحتتسلطدرحیاتخلوتخوداست.

«خورخهآررئاسا» افزود: گوشبهفرمانبودندولتهایراستگرایمنطقهموجبمیشودتارهیافتدخالتجویانهقرننوزدهمی«مونروی» عملاًتبدیلبهیکقانونداخلیبرایکشورهایمطیعواشنگتنشود.

ویماهیتتفکرغالببرملتهایآمریکایلاتینرابرخاستهازروحیهضدامپریالیستیمیداندوچنینمظاهرخودباختگیرادرمقابلامپریالیسمآمریکاازجانبملتهایمنطقهمردودومطرودمیداند.

وزیرخارجهآمریکادرجریانسفردورهایاخیرخودبهآمریکایلاتینازکشورهایشیلی،پاراگوئهبازدیدکردودرادامهبهکلمبیاوپروسفرخواهدکرد.

دلیلاصلیسفر«پومپئو» بهآمریکایلاتین،تلاشبرایکاهشنفوذاقتصادیفزایندهچیندرمنطقهوهمراهکردناینکشورهابرایتحتفشارقراردادندولت«نیکلاسمادورو» درونزوئلااست.

یگان‌هایویژهارتشترکیهدرادلبسوریهمستقر شدند

الشرقالاوسطامروزیکشنبهدرگزارشیاعلامکردکهارتشترکیهدیشبیگانهایویژهخودرادرمرزاستانمرزیادلبواقعدرسوریهمستقرکردهاست.

براساساینگزارش،کماندوهایارتشترکیهباعبورازمنطقهجنوبیومرزیاینکشوردراستانهاتای،واردخاکسوریهشدندوسرانجامدرمرزاستانادلبمستقرشدند.

گزارشمذکوردرادامهمی‌افزاید: ارتشترکیهطیروزهایگذشتهنیزشماریزیادیازسربازانخودرادراستانحلبسوریهبهویژهدرشهرهایجرابلسومنبجمستقرکردهاست.

وزارتخارجهآمریکا،ترکیهرابهتحریم‌هایشدیداقتصادیتهدید کرد

بهنقلازروزنامهجمهوریت٬جانسیتیلیدسکارشناسارشدجغرافیایسیاسیوازمشاورینوزارتامورخارجهآمریکادرگفت‌وگوبادیلگهتیموچینخبرنگاربخشترکیصدایآمریکا٬بهشکلضمنی٬ترکیهراتهدیدکرد.

اینمشاوروزارتامورخارجهآمریکااعلامکرد: جناباردوغان٬بهقیمتافزایشمحبوبیتداخلیخود٬مردمراعلیهآمریکاوناتومی‌شوراندوچنینسیاستیغلطاست.

ویدرادامهافزود: خریدموشکاس400 ازروسیهاقدامغلطیاستومی‌تواندمنجربهشدیدترینتحریماقتصادیآمریکاعلیهترکیهشود. دونالدترامپدراینموضوعبسیارجدیاست. اودرگامنخست٬تحویلهواپیماهایجنگندهاف35 بهترکیهرامتوقفخواهدکردوسپستحریم‌هایسنگینمالیبرترکیهاعمالمی‌کند.

ویدرادامهدرموردپیامدهایتحریممالیگفت: ترامپکاریخواهدکردکهترکیهناچارشودبرایجبرانکمبودمنابعمالی٬ازصندوقجهانیپول٬وامبگیرد،امااقتصادترکیهدرحالحاضردرضعیف‌ترینوضعیتبیستسالاخیراستونمی‌تواندبارسنگینیکوامکلانراتحملکند.

افزایشآمادگی‌هایالنصرهبرایحملهشیمیاییدر سوریه

منابعآگاهدرادلببهخبرگزاریاسپوتنیکگفتندکهچندروزقبلنشستیبیندوسرکردهطرازاولگروهتروریستیهیئةتحریرالشام(جبهةالنصره) وعناصرگروهتروریستیموسومبهکلاه‌سفیدهاودوسرکردهازگروه‌هایتروریستیجیشالعزهوالحزبالاسلامیالترکستانیدرادلببرگزارشدهاست.

اینمنابعتأکیدکردندکهدرایننشستمأموریت‌هابهعناصرمسلحدر6 منطقهکهطیماه‌هایگذشتهبمبوخمپاره‌هایحاویموادشیمیاییسمیبهآنانتقالشدهاستابلاغشدهاستکهاین6 منطقهدرحومهشمالیحماه،سهلالغاب،حومهلاذقیه،دوحومهجنوبیوجنوبشرقیادلبواقعشدهاست. طیماههایاخیرکپسول‌هایحاویگازکلروخمپاره‌هایحاویموادشیمیاییسمیذخیره‌سازیشدهاست.

اینمنابعگفتندکهدرجریانایننشستتوافقشدکههمزمانباهرگونهتلاشیکهارتشسوریهوهپیمانانبرایپیشرویبه‌سمتمواضععناصرمسلحدرطولجبههحومهادلبتاحماهوحومهلاذقیهانجامدهندفوراًحملهشیمیاییصورتگیرد.

به‌گفتهاینمنابعدرجریانایننشستبی‌سیم‌هایپیشرفته‌ایبینافرادحاضرتوزیعوقرارشدکهازطریقاینتجهیزاتارتباطیتبادلاطلاعاتودستوراتبینفرماندهانگروه‌هایتروریستیصورتگیرد.

منابعمحلیدرادلبچهارمماهجاریمیلادیگفتندکهعناصرمسلحهیئةتحریرالشاموعناصرمسلحالحزبالترکستانیدریکیازمقرهایاینهیئتدرمنطقهسهلالروجدرغربادلبحدود120 خمپارهرابهموادشیمیاییسمیآمیخته‌اندوکارشناسانموادشیمیاییازبلژیکبراینکارنظارتکرده‌اند.

ماریازاخارواسخنگویوزارتخارجهروسیهبیستوچهارماسفندماهگذشتهگفتکهتروریست‌هایوابستهبهالنصرهبابرخورداریازحمایتکلاه‌سفیدهاخودرابرایاجراینمایشیجدیدحملهشیمیاییباهدفمتهمکردندولتسوریهبهانجامآنآمادهمی‌کنند.

آمریکا،فرانسهوانگلیسدرنتیجهشکستسیاست‌هایخوددرسوریه،مزدورانتروریستخودودررأسآنهاتروریست‌هایکلاه‌سفیدرابرایاجراینمایشاستفادهازسلاحشیمیاییدرسوریهباهدفمتهمکردندولتسوریهبهآنبه‌خدمتگرفته‌اند.

لازمبهیادآوریاستکهدرحملهشیمیاییگروه‌هایتروریستیبهشهرحلبدرتاریخ24 نوامبرسالگذشتهمیلادیآنهاازگازکلراستفادهکردندکهدرنتیجهآن107 نفرازساکنیناینشهر،ازجملهزنانوکودکان،آسیبدیدند. درپاسخبهاینجنایت،ارتشسوریهمواضعتروریست‌هادرنزدیکیشمالاینشهرراهدفقرارداد.

کشتهشدن۱۱زنوکودکسوریدرحملهراکتیتروریست‌هابه حلب

بهگزارشسانا،عناصرتروریستییکشنبهشبمناطقمسکونیدرحلبراهدفحملاتراکتیخودقراردادند.

منابعخبریسوریهگزارشدادندکهدراینحملاتخمپاره‌ای،یازدهنفراززنانوکودکانسوریکشتهوشماریزخمیشدند.

منابعبیمارستانیمی‌گویندکهوضعیتجسمانیبرخیاززخمی‌هاوخیماستواحتمالافزایشتعدادتلفاتوجوددارد.

گزارشبیشتریدربارهجزئیاتاینخبرمنتشرنشدهاست.

تلاشبخشیازنمایندگانمجلساسرائیلبرایحفظنتانیاهودربرابرپیگردهای قانونی

نمایندگانمجلسرژیماسراییلتغییربهنظامریاستجمهوریرابرایحفظبنیامیننتانیاهونخستوزیراینرژیمدربرابرپیگردقانونیبررسیمیکنند.

دقیقامشخصنیستکهایناقدامسیاسیچهطورمیتواندبهحفظنتانیاهودربرابرپیگردقضاییکمککند.

کانال13 (تلویزیون) اسرائیلروزجمعهگزارشداد،متحدانبنیامیننتانیاهودرکنستدرنظردارندتانظامسیاسیاسرائیلرابهعنوانراهیبراینجاتنخستوزیرازپیگردقانونیبهنظامریاستجمهوریتغییردهند.

تغییراساسیدرنظامسیاسیاسرائیلدرواقعموجبتسهیلقانونیخواهدشدکهازاقدامقضاییعلیهنتانیاهوکهدرحالحاضرباسهاتهامفسادمالیمواجهاست،پیشگیریخواهدکرد.

دراینگزارشبهاینموضوعاشارهنشدهاستکهچهطوراینتغییربهنظامریاستجمهوریمیتوانددقیقافراینداینقانونگذاریراتسهیلکندواینکهچهکسیاینموضوعرادرکنستمطرحکردهاست.

تایمزآواسرائیلنیزازبرخیگمانهزنیهابهدنبالپیروزینتانیاهودرانتخاباتپارلمانیهفتهگذشتهبرایاستفادهویازشرایطورودمجددشبهدولتجدیدبرایتصویبقانونموسومبهقانونفرانسه«French Law» خبرداد؛قانونیکهدرواقعویراتاوقتیکهنخستوزیراستدربرابرپیگردقانونیحفظخواهدکرد.

میکیزوهارMiki Zohar ازقانونگذارانحزبلیکودروزچهارشنبهدراظهاراتیگفتقانونگذاراناسرائیلیبایدازاتهاماتعلیهنتانیاهوصرفنظرکنند.

ویافزوداعلامجرمعلیهبنیامیننتانیاهوکهبهتازگیباردیگرانتخابشدهاستدرواقعبهمثابهتضعیفارادهوخواستمردمخواهدبود.

حملهاخیراسرائیلعلیهسوریهبرایاولینبارازدریاانجام شد

بهنقلازروسیاالیوم،سایتاسرائیلی«اینتلتایمز» گزارشدادکهحملهروزشنبهرژیماسرائیلعلیهشهر«مصیاف» واقعدرحومهحماهبراینخستینبارازطریقدریاصورتگرفت.

براساساینگزارش،رژیماسرائیلهرباربرایحملهبهسوریهازجنگنده‌هایخوداستفادهمی‌کردامابراینخستینبارروزشنبهاینحملهموشکیازطریقدریاوازمسافت۲۵۰کیلومتریصورتگرفت.

پیشتررسانه‌هایسوریگزارشدادهبودندکهجنگنده‌هایرژیماسرائیلیکیازمواضعارتشرادرشهرمصیافهدفقراردادهودرجریاناینحملهموشکیتعدادیازساختمان‌هاویرانشدهودستکم۲۵تنمجروحشدند.

ایندرحالیستکهآمریکاپیشترازطریقدریایمدیترانهعلیهسوریهحملهموشکیانجامدادهبود.

مادورودستورگسترش«نیروهایداوطلبمردمی» راصادر کرد

رئیسجمهورونزوئلابرایتقویتبیشتراینکشوردربرابرتوطئههایخارجیدستورگسترش«نیروهایداوطلبمردمی» راصادرکرد.

«نیکلاسمادورو» رئیسجمهورونزوئلادستورتقویتنیروهایداوطلبمردمیرادراینکشورصادرکردهورسانه‌هایغربیباتعابیریهمچون«نیروهایشبهنظامی» سعیدرمنحرفکردناذهانعمومیدراینرابطهدارند.

رویترزدراینرابطهمی‌نویسد: رئیس‌جمهوریونزوئلادستوربهافزایششمارشبه‌نظامیانحامیدولتتایکمیلیوننفردیگرداده‌است.

نیروهایداوطلبمردمیکهدرسال۲۰۰۸توسطهوگوچاوز،رئیس‌جمهوریپیشینونزوئلا،تشکیلشدند،نقشعمده‌ایدرپشتیبانیازدولتسوسیالیستیونزوئلادارند. اینگروهمستقیماًتحتنظارترئیس‌جمهوریقراردارد.

مادوروگفتهقصدداردشمارنیروهایمسلحراتاپایانسالجاریبهسهمیلیوننفرافزایشدهد.

خوانگوایدو،رهبرمخالفانونزوئلاهمزمانباایندستورباردیگرازنیروهاینظامیکشورشخواستازپیرویازمادورودستکشیدهوبهصفمخالفانبپیوندند.

بحرانونزوئلا،درحالیکهتورمگستردهمدت‌هاستدامنگیراقتصادآنشده،باقطعگستردهبرق،مشکلاتدرآب‌رسانیوسیستممخابرات،واردمرحلهتازه‌ایشده‌است.

مخالفانناکارآمدیدولترادلیلقطعبرق،آبومخابراتمی‌دانند،امامادورومی‌گویداینمشکلاتناشیازخرابکاریآمریکاست.

برزیل: درسازمانمللدرخدمت اسرائیلیم

دولتجدیدشبهفاشیستیبرزیلکهبارژیمنژادپرستاسرائیلروابطگرمیدارد،روزشنبهاعلامکرداینکشورازاینپسبهقطعنامه‌هاوطرح‌هایموردحمایتتل‌‌آویودرسازمانمللمتحدرأیمثبتمی‌دهد.

بهنوشتهپایگاه«فولا»،اولیننشانهازاینتغییرسیاستروزجمعهدرجریانرأی‌گیریدوقطعنامهشورایحقوقبشرسازمانمللدرمورداراضی«جولان» اشغالیسوریهوفلسطینی‌ها،روشنشد. درهردورأی‌گیری،برزیلبرخلافگذشتهکهبهچنینقطعنامه‌هاییرأیممتنعیامثبتمی‌داد،رأیمنفیداد. هرچندبرزیلدردوقطعنامهدیگربهنفعفلسطینی‌هارأیدادودریکقطعنامهدیگرمربوطبهجولانرأیممتنعداد.

«ارنستوآراژو» نمایندهبرزیلدرسازمانمللدردفاعازایناقدام،درشبکه‌هایاجتماعینوشتهاست: «حمایتازبرخوردتبعیض‌آمیز!!!!! بااسرائیلدرسازمانمللدرسال‌هایاخیربهسنتسیاستخارجیبرزیلتبدیلشدهبود. ماداریمبهاینسنتنادرستوغیرمنصفانهپایانمی‌دهیم،همانطورکهداریمبهسنتضدآمریکاییبودنپایانمی‌دهیم،بهجهانسومیبودنوازاینقبیلچیزها

اینتغییرموضعبرزیلکمتراز۱۰روزپسازسفر«ژایربولسونارو» رئیس‌جمهورجدیداینکشوربهقدساشغالیودیداربا«بنیامیننتانیاهو» نخست‌وزیررژیماسرائیلصورتگرفتهاست. بولسونارودرجریاناینسفرهرچندبرخلافوعدهقبلی‌اشسفارتبرزیلراازتل‌آویوبهقدسمنتقلنکرد،اماگفتبرزیلدرقدسیکدفتردیپلماتیکتأسیسمی‌کند.

بولسوناروکهدرادامهروندرویکارآمدنسیاستمدارانراستگرادرجهاندربرزیلبهقدرترسیده،روابطبسیارگرمیبارژیماسرائیلداردوازبسیاریازاقداماتدولت«دونالدترامپ» رئیس‌جمهورآمریکاعلیهسوریه،فلسطینوکشورهایچپگرایآمریکایلاتینحمایتکردهاست. نظرسنجی‌هادربرزیلنشانمی‌دهداوپساز۱۰۰روزنخستکاری‌اش،بهنامحبوب‌ترینرئیس‌جمهورتاریخبرزیلبدلشدهاست.

روسیهدربارهفعالیتناتودردریایسیاههشدار داد

وزارتخارجهروسیههشداردادکهپاسخیمناسببهافزایشحضورنظامیناتودردریایسیاهخواهدداد.

بهگزارشخبرگزاریاسپوتنیک،«الکساندرگروشکو» معاونوزارتخارجهروسیههشداردادکهافزایشفعالیتناتودردریایسیاه،امنیتمنطقهراتضعیفکردهومسکوپاسخمناسبیبهآنخواهدداد.

گفتنیاستاوایلماهمیلادیجاری(آوریل)،ناتوازتصمیمبرایتقویتحضوردریاییوانجامرزمایشدردریایسیاهخبرداد.

گروشکوافزود: امنیتدردریایسیاهبایدبرمبنایمشارکتکشورهایساحلیاینمنطقهشاملبلغارستان،گرجستان،روسیه،رمانی،ترکیهواوکراینفراهمشود.

روسیههموارهدرخصوصپیشرویناتوبهسمتمرزهایخودهشداردادهوتاکیدمی‌کندکهقصدیبرایتهدیدهمسایگانخودندارد.

دسته‌بندی شده در: اخبار ایران و جهان, سرتیتر

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

<span>%d</span> وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: