پیوند – در خدمت وحدت کمونیستهای ایران

تا بازستاندن آخرين وجب از خاک سوريه!

تا بازستاندن آخرين وجب از خاک سوريه!

 


منبع: دنیای جوان

 تارنگاشت عدالت

Hassan Hassan

مصاحبه با سرلشگر حسن حسن، ريیس شعبه سیاسی ارتش سوریه

س: ارتش سوریه رفته رفته در طول جنگ در مورد روند جنگ رسماً به موضعگیری پرداخت. مدتهای مدیدی روابط عمومی برای ارتش غیرقابل تصور بود. آیا حضور شما به عنوان ريیسشعبه سیاسی ارتش سوریه در مقابل ارباب جراید پاسخی به تبلیغات دشمن است؟

پ: جنگ معمولاً در سطوح مختلفی صورت میگیرد. در کنار ابزار نظامی و اقتصادی، مخالفین سوریه ازرسانهها به عنوان عنصر مرکزی در عملیات جنگی استفاده میکنند. و در این میان امپراتوری گستردهای ازکانالهای تلویزیونی و فرستندههای رادیويی و پلاتفرمهای اینترنتی در اختیار غرب و قطر و عربستانسعودی و ترکیه قرار دارد.

virgul_a

 

به کمک گزارشدهی یکطرفه و ساده شده،تصویری مخدوش از بحران کشور ما ارايهمیشود. دشمن به کمک پخش هدفمند اطلاعاتغلط کوشش میکند تا مردم سوریه را برایسرنگونی خشونتآمیز رهبری سوریه و تلاشیکشور بسیج نماید. هدف آنها این است که حتیالامکان مردم سوریه را به راهی هدایت کنند که از حمایتدولت و ارتش سوریه دست بردارند. در سال ۲۰۱۳ در گزارشی از فرستنده رادیويی اردنی Monte Carlo Doualiya آمده بود که شورشیان بخشی از پایتخت را تسخیر نموده اند و اکنون به سمت مرکز شهر درحرکتند. دمشق در آستانه سقوط قرار گرفته. در این لحظه من در خودرو اداری خود نشسته بودم و از پلویکتوریا در قلب دمشق عبور میکردم و با تلفن به اطلاع فرستنده رساندم که زندگی در پایتخت بر روالهمیشگی خود میگذرد.

سیل تحمیق و دستکاری

دستکاری و تحمیق انظار عمومی اول با زبان آغاز میشود. گروههایی که در کشور ما با اعمال خشونتکوشش میکنند دولت را سرنگون کنند همیشه «اپوزیسیون مسلح» نامیده میشوند. این برچسب دو طرح رامخلوط میکند که مغایر یکدیگر است: طرح نظامی و طرح سیاسی. در حالیکه معمولاً یک اپوزیسیون خودرا در احزاب سازماندهی میکند و در چارچوب قواعد یک سیستم سیاسی علیه دولت فعالیت مینماید،گروههای مسلح برای رسیدن به اهداف سیاسی خود خارج از چارچوب قانون عمل میکنند.

virgul_a

هیچ دولتی در جهان نخواهد پذیرفت کهشهروندانش خود را مسلح کنند و با خشونت علیهنیروهای انتظامی کشور دست به اقدام بزنند،سوءقصد انجام دهند و مالکیت خصوصی و دولتیرا نابود سازند. اروپايیان باید از خود سؤال کنندکه چرا دولت‌‌های آنها از پذیرفتن شهروندان خودکه در کشور ما میجنگند، خودداری میکنند. آیااین افراد که در سوریه ملکه آسمانی قلمداد میشوند، در میهن اصلی خود به تروریست تبدیل میشوند؟

روابط عمومی اداره سیاسی ارتش سوریه بخشی از رسانههای دولتی کشور سوریه است. برای ما بسیارسخت است که با سیل دستکاریها در خبررسانی کانالهای تلویزیونی غربی و بعضاً عربی و روزنامههایفراسوی مرزهای کشور به طور مؤثر مقابله کنیم. ما به عنوان یک کشور کوچک خیلی ساده بگویم دارای آنامکانات و منابع مالی نیستیم که بتوانیم در گفتمان علنی در سطح جهان تأثیرگذار باشیم و به طور گستردهسازوکار ضداطلاعات گسترده مثلاً BBC و یا CNN و یا الجزیره را بیاثر سازیم. برعکس، طی سالهایاخیر توانستیم در درون کشور روشنگری کرده و وقایع کشور را آنطور که در واقع هست، به نمایش بگذاریم.

س: قدرت نظامی ارتش سوریه از جوانب مختلف بارها زیر سؤال برده میشود. یکی ازادعاهای رسانههای غربی این است که ارتش قادر به جذب نیروهای جوان نیست. آیا ارتشسوریه با معضل سربازگیری روبهروست؟

پ: خبرهای مربوط به فقدان مفروض قدرت جنگی ارتش سوریه از جمله فرار از زیر پرچم سربازان کهرسانهها در مورد تعداد نفرات آن بسیار غلو میکنند از اجزای دايمی جنگ روانی علیه کشور ما است. بااینکه میلیونها دلار به آنها پیشنهاد شده، تنها تعداد بسیار کمی از سربازان و افسران جبهه خود راعوض کردهاند. در سال ۲۰۱۲ در رسانههای جهانی خبری پخش شد که بنا بر آن سرلشگر محمد الرفاعیفرمانده تیپ ۵ ارتش سوریه فرار را برقرار ترجیح داده است. من به خانه او در دمشق رفتم و او را در کنارخانودهاش ملاقات کردم. در آن لحظه ۱۱ سال از بازنشستگی او میگذشت.

در ارزشیابی ارتش سوریه در رسانهها این امر نادیده گرفته میشود که تا آغاز حضور نظامی روسیه دراواخر سپتامبر ۲۰۱۵ ارتش سوریه ۴ سال تقریباً تنها علیه نیروهای گسترده مزدوران جهادگرا جنگیده بود. در دفاع از کشور خود در مقابل تروریستهايی که با صدها میلیون دلار از طرف قدرتهای خارجی تأمینمالی شده و مسلح گردیده بودند ۱۰۰ هزار سرباز سوریه جان باختند. برای کشوری به بزرگی سوریه اینیک خسران غیرقابل جبران بزرگ است. و طبیعی بود که مشمولین نظام وظیفه در مناطق زیر کنترلتروریستها تازه پس از آزادی منطقه میتوانستند به ارتش بپیوندند. امروز ارتش سوریه در موقعیت بسیارقویتری قرار گرفته است. واقعیت این است که در حال حاضر کمبود اونیفورم و خوابگاه برای هزاران فردجوان که از اقساء نقاط کشور به ارتش میپیوندند، برای ما مشکل ایجاد کرده است.

س: بشار اسد به تازگی طی یک سخنرانی گفت که پیروزی بخشی از مردم سوریه بر بخشدیگر مردم سوریه وجود نخواهد داشت، بلکه پیروزی تمام مردم سوریه بر تروریسم خواهدبود. سرنوشت هزاران مرد جوان سوری که در جبهه شورشیان علیه نیروهای دولتی رزمیدهاند، چگونه خواهد بود؟ آیا دشمنان دیروزی به رفقای فردا مبدل خواهند شد؟

پ: بحران کشور ما ناشی از یک جنگ داخلی نیست. گروههای نظامی که با خشونت علیه مردم و ارتشسوریه اقدام میکنند، عمدتاً از مزدوران خارجی تشکیل شده اند. طبیعتاً شهروندان سوری نیز در میانآنها بودند که به دلایل مختلف از وضعیت زندگی خود راضی نبوده و معتقد بودند که قادر خواهند بودمشکلات خویش را با خشونت از میان بردارند. به دنبال طرح عفو و قرارداد آشتی، دولت سوریه در سالهایاخیر با موفقیت کوشش کرد این افراد را مجدداً در جامعه ادغام نماید.

assad_balkan

هرکس که سلاح خود را تحویل میداد، میتوانست به خانه و کاشانه خویش بازگردد. بسیاری از جوانانپس از بازگشت خود به جامعه به ارتش سوریه پیوستند و اکنون در جبهههای مختلفی همراه رفقای خود علیهتروریستها که به دستور قدرتهای خارجی در صدد ویران کردن کشور هستند، مبارزه میکنند. چند هفتهقبل طی یک روز چندین نفر از سربازان در ایالت ادلب به قتل رسیدند. این افراد جوان که از اقساء نقاطکشور میآمدند به گروههای مختلف مردمی تعلق داشتند

س: آزادسازی نظامی ایالت ادلب در شمال غربی کشور که برای ماه سپتامبر سال گذشته درنظر گرفته شده بود به خاطر فشار غرب، ترکیه و کشورهای حومه خلیج فارس لغو شد. نیروهای جنگده اسلامی وقعی به منطقه غیرنظامی ایجاد شده در پیرامون ادلب که به وسيلۀروسیه، ایران و ترکیه طراحی شد نمیگذارند و به حملات خود به افراد غیرنظامی فراسویمرزهای ایالتی ادامه میدهند. در این بین گروه اسلامی جهادگرای حیاتتحریر الشام منطقهرا زیر کنترل خود دارد. در حال حاضر ارتش وضعیت در ادلب را چگونه برآورد میکند؟

پ:ما از کوششهای همپیمانان روسی خود برای جلوگیری از ادامه خونریزی در سوریه استقبال میکنیم. ارتش سوریه نسبت به کلیه ابتکارات سیاسی که هدفشان پایان بخشیدن به خونریزی در کشور ما باشد بادیدی مثبت برخورد میکند. اگر دیپلماسی روسیه بتواند اردوغان را از ادامه حمایت نیروهای تروریستیمنصرف سازد، علامت بسیار خوبی محسوب خواهد شد و برخورد ما نسبت به آن بسیار مثبت خواهد بود. ولی تاکنون ما شاهد این هستیم که ترکیه نه فقط در ادلب، علاقهای به رهیافت صلح در سوریه نشاننمیدهد. اگر آنکارا اقدام به تغییر مسیر نکند ما دیر یا زود مجبور خواهیم بود وضعیت را از نو برآورد کنیم.

س: وضعیت مناطق شرق رود فرات پس از عقبنشینی محتمل نیروهای آمریکايی مستقر درآنجا چگونه خواهد بود؟ زیر چه شرایطی نوار امنیتی زیر کنترل ترکیه در امتداد مرزسوریهترکیه قابل قبول خواهد بود؟

پ: در آن لحظه که ایالات متحده آمریکا نیروهای خود را از منطقه خارج کند ارتش سوریه از رود فرات عبورخواهد کرد. مشکل ما با آمریکايیها این است که آنچه که آنها میگویند با آنچه که عمل میکنند،همخوان نیست. در هر حال ارتش آماده است که کنترل دولت بر تمامی سرزمین سوریه را مجدداً برقرارسازد. بدون مناطق زیر اشغال قدرتهای خارجی تمامیت ارضی و حاکمیت کشور ناقص خواهد بود. با درنظر گرفتن تعداد شهدايی که برای وحدت کشور جان خود را از دست داده اند، پذیرفتن وضعیت فعلی بهعنوان یک وضعیت دایمی بیحرمتی است. ارتش سوریه حق و وظیفه دارد تا هر سانتیمتر از قلمرو سرزمینسوریه را بازستاند. در مورد منطقه امنیتی زیر کنترل ترکیه باید بگویم: این جنگ، یک بازی قدرتهای بزرگاست.

virgul_a

با وجود جاهطلبیهای ريیسجمهور ترکیه، اینکشور جزو قدرتهای بزرگ محسوب نمیشود. اردوغان تنها یک عروسک خیمهشببازی اربابانغربی است. ما به هیچوجه یک منطقه امنیتیزیر کنترل ترکیه را در خاک سوریه نخواهیمپذیرفت.

س: برای شما به عنوان یک فرد ارتشی و یک شهروند سوری تجزیه همیشگی کشور به چهمعنی خواهد بود؟

پ: این یک سؤال فرضی است و من به آن پاسخ نخواهم داد. دشمنان سوریه در نیات خود برای سرنگونکردن دولت سوریه با شکست روبهرو شدند و آنها نیز نخواهند توانست سوریه را متلاشی کنند. خلق سوریهدر ۸ سال گذشته با عزمی راسخ در مقابل متجاوزین مقاومت کرده است.

یک لیوان شربت برای آمریکايیها

syria_army

درست همانطور که در مقابل دیدگان جهان ویتنام به فرانسویها و آمریکايیها نشان داد. ایالات متحدهآمریکا نمیخواهد بپذیرد که جنگ علیه سوریه را باخته و از اینرو با تمام قوا تلاش میکند تا راهحلی برایصلح در کشور ما پیدا نشود و از اینرو برای ادامه درد و رنج مردم سوریه سرمایهگذاری میکند. ولی

من به عنوان یک انسان متمدن آماده ام یک لیوان شربت به آمریکايیها تقدیم کنم تا بتوانند شکست خود راقورت دهند.

س: طی ملاقات نخستوزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در واشنگتن، ريیسجمهور ایالاتمتحده دونالد ترامپ دوشنبه هفته گذشته الحاق بلندیهای جولان به اسرائیل را به رسمیتشناخت.

پ: بلندیهای اشغال شده جولان بخش غیرقابل تفکیکی از خاک سوریه است. ريیسجمهور ایالات متحدهحق ندارد در مورد سرنوشت شهروندان سوری که در آنجا زندگی میکنند، تصمیم گیرد. بیانات او تغییریدر وضعیت حقوقی و هویت سوری بلندیهای اشغالی جولان به وجود نمیآورد.

 

 

دسته‌بندی شده در: بین المللی, سرتیتر

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: