پیوند – در خدمت وحدت کمونیستهای ایران

ماه: آوریل 2019

اسناد ویکی لیکس: افشای نمونه‌ای از دخالتها و تهدید های آمریکا بر دولت لبنان!

اسناد ویکی لیکس: افشای نمونه‌ای از دخالتها و تهدید های آمریکا بر دولت لبنان! روزنامه «الاخبار» لبنان به دو تلگراف محرمانه از سفارت لبنان در واشنگتن دسترسی پیدا کرده و در گزارشی چند قسمتی نوشته که این اسناد میزان «سرسپردگی برخی دولتمردان لبنانی» به آمریکا را نشان می‌دهد. الاخبار نوشته، «ایالات متحده آمریکا «الهه» برخی از… ادامهٔ مطلب ›

اخبار ايران وجهان

پمپئو: تا تحریم، گرسنگی دادن به مردم و ایجاد آشوب را داریم چرا به ایران حمله کنیم؟ پایگاه خبری «آکسیوس» به نقل از منابع آگاه به افشاگری درباره محتوی جلسه محرمانه‌ای پرداخت که مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا دوشنبه هفته گذشته در جمع ۱۵ تن از رهبران نهادها و جوامع ایرانی – آمریکایی مقیم این کشور… ادامهٔ مطلب ›

زاد روز لنين خجسته باد

* دیکتاتوری پرولتاریا برترین نوع دموکراسی درجامعه طبقاتی است ، شکلی از دموکراسی پرولتری که ازمنافع اکثریت استثمارشدگان درمقابل با دموکراسی جعلی سرمایه داری که حافظ منافع اقلیت استثمارگران است دفاع می کند * » زاد روزولادیمیرایلیچ اولیانوف ، صادقترین رفیق کارگران وزحمتکشان جهان فرخنده باد » 22 آوریل 1870

باید زمستان را پشت سر نهاد!- آندره شئر

باید زمستان را پشت سر نهاد!- آندره شئر منبع: دنیای جوان تارنگاشت عدالت مصاحبه «آندره شئر» با«»آلوارو گارسیا لینه‌آر» که از سال ۲۰۰۶ معاون ريیس‌جمهور بولیوی است سوال: چند وقتی است که سخنی در مورد «پیمان بولیواری برای خلق‌های آمریکای ما» „آلبا“  که در سال ۲۰۰۴ به وسيلۀ هوگو چاوز و فیدل کاسترو تأسیس شد و… ادامهٔ مطلب ›

سرمایه‌داری، بحران محیط زیست، و سوسیالیسم – زولتان زیگدی

سرمایه‌داری، بحران محیط زیست، و سوسیالیسم – زولتان زیگدی در کنار جنون مصرف، میلیاردها نفر از جمعیت جهان فاقد حتا یک زندگی ابتدایی پایدار است. آن‌ها در میان فقر، بیماری، مسکن، غذا و آب ناکافی به ندرت زنده می‌مانند. تا ابزارهای مادیرفع فلاکت تأسف‌آور، و غیرانسانی میلیاردها انسان مهیا نشده، پیشرفت و رشد باید الزامیباشد. محروم… ادامهٔ مطلب ›

چند خبر

تداوم رانت‌خواری با تخصیص دلار دولتی حسن عابدی جعفری، وزیر پیشین بازرگانی گفت: سیاست تخصیص دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی همچنان تصمیم درستی است، اما باید از زمان ثبت سفارش تا زمانی که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد نظارت دقیق و مدونی برای جلوگیری از رانت و فساد از سوی… ادامهٔ مطلب ›

جولیان آسانژ و دستور کار امپریالیسم آمریکا برای جنگ جهانی – جیمز پتراس – آمادور نویدی

جولیان آسانژ و دستور کار امپریالیسم آمریکا برای جنگ جهانی – جیمز پتراس – آمادور نویدی از نظر واشنگتن، جولیان آسانژ دشمن است، بدین‌دلیل که او نه خریده می‌شود و نه می‌ترسد… ویکیلیکس وجولیان آسانژ اسنادی را منتشر کردند و ثابت نمودند که چگونه آمریکا جهت « نجات مردم»، با بمبارانآن‌ها، جنگ‌های بشردوستانه را طراحی، انجام،… ادامهٔ مطلب ›

پيام اختصاصي لولا به خوانندگان روزنامه اومانيته

شرحزندگىلولا: لوئیسایناسیولولاداسیلوادر۲۷اکتبر۱۹۴۵درکائتسواقعدر۲۵۰کیلومتریشهرریسیفدرشمالشرقیبرزیلبهدنیاآمد. ویفرزندهفتماز۸فرزندخانواده‌ایفقیربود. ویاز۱۲سالگیمجبوربهکارشدودرخیابانازطریقواکسزدنکفشرهگذراندرآمدکسبمی‌کرد. در۱۴سالگی،ویاولینکاررسمیخودرابهعنوانتراشکاردریککارخانهفرآوریمسآغازکرد. در۱۹سالگیدرحادثه‌ایکههنگامکارباماشینپرسرخداد،یکیازانگشتانشراازدستداد. لولابهتدریجواردمسائلصنفیشدوفعالیتخودرادراینعرصهگسترشداد. اوسپسبهعضویتاتحادیهفلزکارانبرزیلدرآمدودرسال۱۹۷۵ریاستایناتحادیهراعهده‌دارشد. ویبهعلتاینکهمجبوربهکارکردنبودنتوانستبه‌طورمنظمدرسبخواندوتنهاتاکلاسهشتمتحصیلکرده‌است. لولادوبارمتوالیدرسال‌های۲۰۰۲و۲۰۰۶بهعنوانرئیس‌جمهوربرزیلبرگزیدهشد. اوازبنیان‌گذارانحزبکارگربرزیلاست. دردورانزمامداریوی،اقتصادبرزیلرشدسریعییافتوبرزیلبهعنوانیکیازقدرت‌هاینوظهوراقتصادیجهانمطرحشد. لولارایکیازمحبوب‌ترینرئیس‌جمهورهایتاریخبرزیلویکیازمحبوب‌ترینسیاست‌مدارانجهانمی‌دانند.( پيوند) پيام اختصاصي لولا به خوانندگان روزنامه اومانيته * امروز جهان با نگراني وغم واندوه، شاهد ناکامي وشکستي است که از زمان کودتاي ٢٠١٦ و زير پا گذاشتن قانون اساسي و راي ٥ ميليون برزيلي به کشور ما، با برکناري ديلما روسف،… ادامهٔ مطلب ›

چند خبر

🔴 مقامات قضایی و امنیتی، خانواده موکل و وکلای پرونده را به رسانه ای نکردن توصیه می کنند و از سویی در یک سکوت خبری ، بدون تمدید و ابلاغ قرار ،موکلم را در حبس غیر قانونی نگه داشته اند. بدون شک در برابر این بیداد آشکار ،حق اقدام قانونی علیه مقام های قضایی ذیربط… ادامهٔ مطلب ›

مصاحبه با نوام‌ چامسکی

مصاحبه با نوام‌ چامسکی منبع:دمکراسی اکنون تارنگاشت عدالت «امی گودمان» مجری فرستنده اینترنتی آمریکايی «دمکراسی ناو» روز جمعه گذشته  مصاحبه‌ای ب «نوامچامسکی» داشت. در این گفت‌وگو که در بوستون صورت گرفت این کنشگر حقوق بشر در مورد دستگیریمؤسس ویکی‌لیکی «ژولیان آسانژ» در روز پنج‌شنبه گذشته گفت: «دستگیری آسانژ از چند جنبه مختلف یک رسوايی محسوب می‌شود. یکی… ادامهٔ مطلب ›