پیوند – در خدمت وحدت کمونیستهای ایران

ماه: آوریل 2019

چند خبر

سیل تمام نشده ملخ ها حمله کردند معاون سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به ورود ملخ‌ها از کشورهای حاشیه خلیج فارس و شبه جزیره عربستان، تصریح کرد: با توجه به پیش بینی حضور ملخ‌ها تا پنج سال آینده در کشور و اینکه تنها موجب آسیب و ضرر می‌شوند باید برنامه ریزی دقیق و مدونی… ادامهٔ مطلب ›

۷۰ درصد از مردم روسیه از فروپاشی شوروی پشیمان و استالین را تحسین می‌کنند.

۷۰ درصد از مردم روسیه از فروپاشی شوروی پشیمان و استالین را تحسین می‌کنند. بر اساس یک نظرسنجی رسمی ۷۰ درصد از مردم روسیه ژوزف استالین رهبر سابق اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی را رهبری مردمی و کارهای او را مثبت و قابل احترام ارزیابی می کنند. بر اساس گزارش راشا تودی ۷۰ درصد از مردم روسیه… ادامهٔ مطلب ›

بمناسبت نودمین سال آغاز صنعتی کردن در اتحاد شوروی

بمناسبت نودمین سال آغاز صنعتی کردن در اتحاد شوروی والنتین کاتاسانوف (Valentin Katasonov) پروفسور، دکتر علوم اقتصادی، مدیر مرکز مطالعات اقتصادی «شاراپوف» روسیه، مشاور اقتصادی اسبق دبیر کل سازمان ملل متحد، پژوهشگر مسائل پشت صحنه برگردان: ا. م. شیری ۲۹ فروردین- حمل ١٣۹۸ صنعتی کردن در اتحاد شوروی-  بزرگترین معجزه اقتصادی قرن بیستم فرمان رئیس… ادامهٔ مطلب ›

١۱ سپتامبر را عربستان تأمین مالی کرد، هزینه اش را از مردم ایران میگیرند

١۱ سپتامبر را عربستان تأمین مالی کرد، هزینه اش را از مردم ایران میگیرند به واسطه رأیی چندین میلیارد دلاری که دادگاهی در ایالت «آلبرتا»ی کانادا به ثبت رسانده، خانواده‌های قربانیان حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ می‌توانند درخواست توقیف دارایی‌های دولت ایران را مطرح کنند. بنا بر گزارش نشریه «ادمونتون»، طبق اسناد دادگاهی، یک دادگاه در آلبرتا… ادامهٔ مطلب ›

سیستم غارتگر در تعارض با نیروی کار و طبیعت – آناهیتا اردوان

سیستم غارتگر در تعارض با نیروی کار و طبیعت – آناهیتا اردوان آناهیتا اردوان تداوم سیلاب در کالبد طبیعت بموازت زلزله های پیاپی، خشکسالی، رانش زمین، توفان شن، آلودگی هوا، فرسایش خاک، امحاء گونه های حیوانی- گیاهی- تنوع زیستی و دیگر اختلالات مهلک زیست محیطی، یادآور هشدار هوشمندانۀ » انگلس » است: « اجازه بدهید پیرامون… ادامهٔ مطلب ›

بعداز بوتفیلقه تمامی نظام باید برود

بعداز بوتفیلقه تمامی نظام باید برود این مقاله از La Forgeارگان مرکزی حزب کمونیست کارگران فرانسه،  شمارۀ 605 ماه آوریل 2019  ترجمه شده است. مترجم  :  بهمن آزاد علت استعفای بوتفلیقه، رئیس جمهور الجزایر، در دوّم آوریل، بسیج عمومی تمامی مردم بود. نه تهدیدها و نه وعده‌های گروه حاکم، هیچ‌کدام قادر نشدند در ارادۀ مردم… ادامهٔ مطلب ›

دنياى وارونه

⚖سلام، من جولیان آسانژ هستم. من اطلاعات محرمانهٔ کمپانی‌ها و دولت‌ها را به‌صورت آزاد و رایگان در اختیار شما می‌گذارم و رسانه‌ها به من می‌گویند مجرم. سلام، من مارک زاکربرگ هستم و اطلاعات خصوصی و محرمانهٔ شما را در ازای پول به کمپانی‌ها و دولت‌ها می‌فروشم و رسانه‌ها مرا به‌عنوان شخصیت برتر سال انتخاب می‌کنند.

استعمار مجدد آمریکای لاتین و جنگ علیه ونزوئلا – جیمز پتراس – آمادور نویدی

استعمار مجدد آمریکای لاتین و جنگ علیه ونزوئلا – جیمز پتراس – آمادور نویدی تاریخ ثابت کرده است، که قدرت امپریالیستی می‌تواند شکست بخورد‌ و همکارانش را نیز از دست بدهد، اما در حالی‌که آمریکا پایگاه‌های نظامی و قدرت اهرم های اقتصادی خود را حفظ کند، می‌تواند و خواهد توانست همه ابزارهای قدرت را جهت استعمار… ادامهٔ مطلب ›

اخبار ايران و جهان

اخبارايرانوجهان فرانسه: ایرانبایدبیشترتحریم شود! باوجوداینکهدرتوافقبیارزشظریف– روحانیبهاسمبرجامتاکیدشدهایراندرچارچوبتوافقنامهونظارتسارمانجهانیانرژیهسته‌ایمجازاستفعالیتهایصلحآمیزهسته‌ایداشتهباشدوبهعنوانیکیازامضاکنندگانمتعهدبهپیمانمنعگسترشسلاح‌هایهسته‌ایویکیازاعضایآژانسبین‌المللیانرژیاتمیازحقاستفادهازفناوریهسته‌ایبرایاهدافصلح‌آمیزنیزبرخورداراست.«جراردآرود»،سفیرفرانسهدرآمریکاشامگاهشنبهمدعیشدبعدازانقضایبرخیازمفادتوافقهسته‌ایبرجام،ایرانمجازبهغنی‌سازیاورانیومنخواهدبود. سفیرفرانسهدرواشنگتندرچندتوئیتدرصفحهتوئیترشاینادعارامطرحکرد. اونوشت: «نادرستاستکهبگوییمباپایانیافتنبرجام،ایرانمجازبهغنی‌سازیاورانیومخواهدبود. ذیلپیمانمنعاشاعه(ان‌پی‌تی) وپروتکلالحاقیآن،ایرانبایستیتحتنظارت‌هایشدیدثابتکندکهفعالیت‌هایهسته‌ایشغیرنظامیهستند.» اوهمچنینتهدیدکردکهکشورشممکناستبعدازانقضایبرخیمفادتوافقهسته‌ایدرسال2025،تحریم‌هایاعمالشدهبهبهانهغنی‌سازیعلیهایرانرامجدداًاحیاکند. آرودنوشت: «همان‌طورکهشال2002 تصریحکردیمکهغنی‌سازیاورانیومبدونداشتنیکبرنامهباورپذیرغیرنظامیدرزمینههسته‌ایذیلان‌پی‌تیغیرقانونیاستمی‌توانیمسال2025 همهمینواکنشرااگرلازمباشدداشتهباشیم. آنموقعتحریم‌هاییتحمیلشدند. تحریم‌هامی‌توانندمجدداًاعمالشوند. بعدازبرجام،هیچبند«غروبآفتاب» وجودندارد. طبقمتنبرجامقراراستهمهمحدودیتهایفیزیکیاعمالشدهبررویغنیسازی،ازجملهمحدودیتدرتعدادونوعماشین‌هایسانتریفیوژ،سطحغنیسازی،مکان‌هایتاسیساتغنیسازیومیزانذخایراورانیومغنیسازیشده،پساز15 سالاززماناجراییشدنبرجام(سال2030) برداشتهشوند. فرانسه،بهعنوانیکیازکشورهایطرفایراندرتوافقهسته‌ایبرجاماولینکشوراروپاییبودکهبعدازمواضع«دونالدترامپ»،رئیس‌جمهورآمریکاضدتوافقهسته‌ای،بحث«توافقمکملبرجام» باایرانرابهمیانآورد. پیشنهادپاریساینبودباایرانمذاکراتیبرایادامهمحدودیت‌هاعلیهغنی‌سازیومحدودسازیبرنامهموشکیایرانآغازشود. ایرانتأکیدکردهبهعنوانیکیازامضاکنندگانمتعهدبهپیمانمنعگسترشسلاح‌هایهسته‌ایویکیازاعضایآژانسبین‌المللیانرژیاتمیازحقاستفادهازفناوریهسته‌ایبرایاهدافصلح‌آمیزبرخورداراست. پمپئوپروازهایهواپیماییمهرانبهونزوئلاراخطریتروریستیعلیهآمریکا دانست! مایکپمپئووزیرخارجهآمریکادرگفتگوبابخشانگلیسیVOA،فرصتیبرایتکرارادعاهایواهیخودعلیهایرانپیداکردومدعیشد: اینکشورهمچنانتهدیدیجهانیاست. ویبدوناشارهبهتلاشواشنگتنبرایبراندازیدولتمشروعکاراکاسکههشدارقاطعچینوروسیهرادرپیداشتهاست،مدعیشد: ایراندرمنطقهآمریکایجنوبیحضورمالیداردوازآنبرایپیش‎برداهدافشومیچونحمایتازحزب‎الله،سازمان‌هایجنایتکارانهفراملیوهمچنینتروریسماستفادهمی‌کند. ویدرتوجیهادعاهایخودبهافتتاحخطپروازمستقیمایران–ونزوئلااشارهکردوگفت: مداخلهایراندرآمریکایجنوبیدرجهتمنافعمردماینمنطقهنیستوآمریکابرایمقابلهباآنمهیااست! ایندرحالیاستکهسرگئیلاوروفوزیرخارجهروسیهروزگذشتهدرجلسهشورایسیاستخارجیودفاعیاینکشورهشداردادکهآمریکاشکستیبرقآسادرونزوئلامتحملخواهدشد. بهگفتهلاوروف،ونزوئلاکشوریشناختهشدهدرعرصهروابطبین‌المللاستوهدفتغییربرقآسایدولتدراینکشورباشکستروبروخواهدشد،هرچندآمریکایی‌هاهمچنانحاضرنیستندازهدفسرنگونکردندولتمشروعونزوئلاعقبنشینیکنند. پاسخفرماندهکانلرئیسجمهورکوبابهتهدیداتامپریالیسم آمریکا رئیسجمهورکوباشنبهدولتترامپرامتهمبهاینکردکهباعثشدهاستروابطاینکشورباآمریکابهبدترینسطحدردهههایاخیربرسد. میگلدیاز–کانلMiguel Diaz-Canel درسخنرانیخوددرپایاننشستمجمعملی(پارلمان) کوباازمردمکشورشخواستاقتصادوبخشدفاعیکشورشانراتقویتکنند. ویگفتآمریکادر”آزارواذیتمالیخفقانآوریمشارکتداردکهوارداتکالاومنابعنیازهایاساسیرابسیاردشوارمیسازد.“ امپریالیسمآمریکاسعیمیکندباتحریمهایبیشتریاقتصادکوبارادرسالهایاخیروباوخیمشدناوضاعسیاسیوتلاشبرایکودتادرونزوئلا،متحدراهبردیاینکشوردچاررکودکندبستنراهمعاملاتنفتیونزوئلاوکوباتوسطامپریالیسمآمریکامنجربهکاهشاستفادهنهادهایدولتیازسوختوانرژیشدهاست. آلخاندروگیلفرناندز،وزیراقتصادکوباصبحشنبهازدولتخواستمخارجخودرابیشازپیشکاهشدهدوباتوجهبهکاهشدرآمدارزیودشوارترشدنکسباعتباربرایتامینکنندگانوسرمایهگذاری،بهدنبالراههایجایگزینبرایوارداتباشد. ویافزود: ”برخلافبرنامهریزیها،بدلیلتحریمومحاصرهشدیدامپریالیستیصادراتروبهرشدنیست. سطحسرمایهگذاریخارجیکهاقتصادنیازدارد،صورتنمیگیرد. میتوانپیشبینیکردکهطرحوارداتمحققنخواهدشد،چراکهاعتبارهاییکهنیازداریم،بهعلتبهتعویقافتادنپرداختبدهیهاقابلبرگشتنیست.“ کوبابرایبخشعمدهآنچهتولیدومصرفمیکند،ازجملهسوخت،بهطورمستقیمیاغیرمستقیممتکیبروارداتاست،وایناقلامرابااستفادهازارزحاصلازصادراتوکسباعتبارخریداریمیکند. دولتکوبادرحفظرشداقتصادیخودبهگونهایکهبدهینداشتهباشدوهمچنینتحققرشدیکونیمدرصدیبرایامسال،پسازافزایشرشداقتصادییکممیزدودهمدرصدیدرسالگذشتهمشکلداشتهاست. رژیمترامپادعاکردهاستکوبامسئولبقاینیکلاسمادورو،رئیسجمهورمردمیسوسیالیستونزوئلاست،وبههمیندلیلتحریمهایجدیدیعلیهاینکشوراعمالکردهاست،درحالیکهپیشازایننیزبااعمالتحریمتجاریفلجکنندهعلیهکوبا،تلاشهایاوبامابرایتنشزداییبااینکشوررابهبادداد. آمریکااینماهکشتیهاوشرکتهاییراکهنفتونزوئلارادرازایخدماتبهداشتیودیگرخدماتفنیبهکوبامنتقلمیکنند،تحریمکرد؛تحریمهاییکهشبکهانرژیوحملونقلراتهدیدمیکند. دولتترامپمیگویدممکناستبهزودیقانونمسکوتدیرینهایرافعالسازدکهبهموجبآناتباعکوبایی–آمریکاییمیتوانندازشرکتهایخارجی–کهازداراییهاییآنانکهدرنخستینسالهایانقلابسال1959 ملیشدهبودسودکسبمیکنند– شکایتکنند…. ادامهٔ مطلب ›

دو خبر:برزیل و حمله نظامی به ونزوئلا، جرمی کوربین: مخالف تحویل آسانژ به آمریکائیم، از آسانژ باید تقدیر کرد!

جرمی کوربین: مخالف تحویل آسانژ به آمریکائیم، از آسانژ باید تقدیر کرد! رهبر حزب کارگر انگلیس به خاطر افشای جنایات آمریکا در عراق و افغانستان از جولیان آسانژ قدردانی کرد به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، جرمی کوربین رهبر حزب کارگر انگلیس روز شنبه 24 فروردین گفت جولیان آسانژ بنیان گذار سایت افشاگر ویکی لیکس نباید به آمریکا… ادامهٔ مطلب ›