پیوند – در خدمت وحدت کمونیستهای ایران

در تنش رو به رشد بین ایران و آمریکا اروپا قدرتی ندارد – پاتریک کاکبورن -کاونتر پانچ -سامان

در تنش رو به رشد بین ایران و آمریکا اروپا قدرتی ندارد – پاتریک کاکبورن -کاونتر پانچ -سامان

یادداشت مترجم: هر نگرشی که نسبت به جنگ داشته باشیم در شرایط حاضر دو رقیب، دودشمن دیرینه یعنی ایران و آمریکا با تمام توان و ناتوانیهایشان به طور عینی در برابر هم آرایشجنگی گرفته‌‌اندخواسته یا ناخواسته با توجه به اتفاقات گذشته در خاورمیانه کشور و مردم ایراندر وضعیت سرنوشت سازی از آینده خود قرار دارندایرانیان با توجه به تحمل چهل سال رنج ومرارت استبداد رژیمی ارتجاعی و هشت سال جنگ طولانی بی حاصل ایران و عراق مجددا درمعرض ماجراجوییها  ضد مردمی و ضد بشری دشمنان داخلی و بینالمللی قرار گرفتهانداز آنجایی که دامن زدن به جنگ خانمانسوز دیگری میتواند تمام دستاوردها وتلاشهای مدنی واجتماعی مردم ایران را برای رسیدن به آزادی و دموکراسی طی این سالها بر باد دهد، وظیفههمه ماست که به سرنوشت کشورمان حساسیت لازم را داشته  با پرهیز از بی تفاوتی وتدارکی عظیم صدای صلح در جهان را طنین انداز کنیم.

طرفداران برگزیت در بریتانیا اتحادیه اروپا را به مثابه کرگدنی بسیار قدرتمندکه انگلیس باید از چنگال آن بگریزد تقبیح و محکوم میکنند، درست همانطور که این تشکیلات با شکست خود ثابت میکند که چیزی بیش از یکقدرت درجه دوم جهانی نیست 

                                                                    patrick_cockburn

  وضعیت واقعی اتحادیه اروپاالبته پس از آمریکا، روسیه و چین– فقط باناتوانیاش نشان داده تا از ایران در برابر تحریمهای آمریکا به دنبالکنارهگیری از قرارداد هستهای ۲۰۱۵ (برجامتوسط ترامپ مراقبت نمایدیکسال پیش، آنجلا مرکل وامانوئل ماکرون بازدید تحقیرآمیزی از واشینگتن برای درخواست بیهوده از ترامپ و ماندن او در برجامداشتند، که رد شد                                                                        

از آن پس آمریکا با موفقیت فشار اقتصادی را بر ایران افزایش داده، صادرات نفتی آن را از ۵/۲ به ۳/۱میلیون بشکه در روز کاهش داده استبریتانیا، فرانسه و آلمان قول داده بودند وسیلهای مالی را برای دورزدن تحریمهای آمریکا فراهم نمایند، لیکن تلاشهای آنها سمبولیک بودحسن روحانی رئیس جمهور ایرانروز چهارشنبه اظهار داشت که اجرای برخی از بخشهای قرارداد هستهای را متوقف میکند مگر آن کهاروپاییها وعدههای خود پیرامون فروش نفت و بانکها را عملی نمایندهمه اقرار دارند که ایران طبقوعدههایش عمل کرده ولی این دیگر کار خوبی نیست.                                                                 

اینها آخرین حرکتها‌ در عرصه پیچیده شطرنج سیاسی بین آمریکا و ایران است که از زمان سرنگونی شاهدر سال ۱۹۷۹ میلادی ادامه یافته استدرگیری این است– و نه رو در رویی آمریکا چین پیرامون تجارت،که اخیرا به طرز چشمگیری شدت گرفته– و به احتمال زیاد هر توازن قدرت جدید ایجاد شدهای در جهان دردوره ترامپ را تعریف خواهد کرداین خیلی  مهم است کهبرخلاف اختلاف نظر آمریکاچین– گزینههاامکان واقعی تغییر رژیم و جنگ را دربر میگیرند.                                                                                         

اروپاییها ثابت کردهاند هنگامی که نوبت قرارداد ایران می‌‌شود بازیگران حاشیهای باشند و هرگز احتمالآن نبوده که هنگام خروج آمریکا از برجام سرمایه سیاسی بیشتری صرف دفاع از آن نماینددر درازمدتآنها نیز خواهان تغییر رژیم در تهران هستند، هرچند با روشهای بیپروای ترامپ برای رسیدن به آنمخالفت می ورزندبا این اوصاف، سهولت تحقیرآمیزی که ترامپ بدان طریق از قرارداد عقب نشینی کرد،نشان میدهد که وی برای آن چه رهبران اتحادیه اروپا میگویند یا انجام میدهند تره هم خرد نمیکند                                                                                                                                                                                     

اروپاییان در درگیری فزاینده بین آمریکا و ایران تماشاچی خواهند بوداستعداد آمریکا وقتی موقع مهار وخفه کردن اقتصاد ایران باشد بسیار شگرف استصادرات نفت ایران بر باد رفته، تورم به ۴۰ درصد رسیدهو آیاماف به طور کلی۶ درصد انقباض اقتصادی را  پیشبینی مینمایدآمریکا میتواند بانکهایی را کهبا ایران معامله میکنند در هر جایی تنبیه و جریمه کند، از جمله کشورهایی که ایران در آنها به لحاظسیاسی قوی است مانند عراق و لبنان                                                                                                   

تهران در برابر یورش آمریکا اقدامات متقابل اقتصادی موثر و متعددی، بجز انتظار تا پایان دوره ترامپ، ندارد،رعایت احتیاط برای ایران در گذشته کارکرد خوبی داشته استپس از سال ۲۰۰۳ ایرانیان به طنزمیگفتند که خدا باید با ما باشد چرا که آمریکا دو دشمن جدی در همسایگی ایران را سرنگون کردطالبان در افغانستان و صدام حسین در عراق.               

بسیاری از رهبران ایران اطمینان دارند که مقابل هرچیزی بجز جنگ تمام عیار که ترامپ به سوی آنها پرتابمیکند می توانند دوام آورندسوابق گذشته نشان می دهند که درست میگوینددر جنگ لبنان پس ازاشغال اسرائیل در ۱۹۸۲، ایران به اوج رسید و به ایجاد حزبالله به عنوان قدرتمندترین نیروی سیاسی ونظامی منحصر به فرد در این کشور یاری رساندبه همین ترتیب، پس از اشغال عراق توسط آمریکا وانگلیس در سال ۲۰۰۳، ایران  مسئله اشغال توسط این کشورها را تضعیف نمود و دولت تحت رهبریشیعه همبسته با علایق خود را در قدرت نگهداشتدر سوریه پس از سال ۲۰۱۱، پشتیبانی ایرانیان برایتحت کنترل نگهداشتن متحد خود یعنی بشار اسد حیاتی بود                                                   

ایران در این درگیریها به خاطر اشتباهات مخالفانش بخشاً برنده بود، لیکن این موارد دو باره به طور ناگزیراتفاق نخواهند افتادزیرا رسانهها و بسیاری از نهادهای سیاسی در واشینگتن و پایتختهای غربیبسیار به طرزی عصبی ضد ترامپ هستند، آنها غالبا تاثیر وابستگی خود به قدرت اقتصادی آمریکا را همزمان با اجتناب از درگیری نظامی دست کم میگیرنددر پایان روز، خزانهداری آمریکا ابزار سیاست خارجیقدرتمندتری از پنتاگون با همه ناوهای هواپیمابر و بهپادهای آن است.                                                 

امکان دارد ترامپ همه مقالات کنفرانس را مطالعه نکند، لیکن اغلب غریزه بهتری از قورباغههایمحافظهکار دولت خود در مورد واقعیات قدرت دارد که از جنگ عراق که در برانگیختن آن کمک کردند بهمیزان کمی آموختهاند.                                                                   

مادام که ترامپ با تحریم ضربه وارد میآورد در موقعیتی قوی است، لیکن چنانچه بحران با ایران نظامیشود چشم انداز برای آمریکا کمتر قابل پیشبینی خواهد بودنه تهران و نه واشینگتن جنگ نمیخواهند،اما این بدان معنی نیست که به آن دست نمییازنددرگیری در این بخش از منطقه خاورمیانه بویژه غیرقابل کنترل است چرا که  بازیگران بسیار متعددی با منافع مختلف و متعارض وجود دارند                      

این واگرایی کارتهای وحشی زیادی را تولید می کندترامپ از طرف عربستان سعودی و اماراتپشتیبانی میشود، ولی این دولتهای نفتی یک سابقه عملیاتی ضعیف در سوریه و یمن داشتهاند     

ایرانیان به نوبه خود، در جایی که یاران شیعه اکثریت(عراق)، بزرگترین جامعه(لبنانیا دولت در دستکنترل(سوریههستند موفقیتهایی داشتهاندبا توجه به آن که آنها رژیم مذهبی شیعه میباشند،همیشه برایشان دشوار است که نفوذشان را فراتر از مناطق اصلی شیعه گسترش دهند.                    

بنیامین نتانیاهو ی حمله برای شیطانی جلوه دادن ایران را رهبری کرده و آمریکا را ترغیب نموده تا آن را بهعنوان منبع شرارت در خاورمیانه ببیندلیکن سخنرانی خصمانه نتانیاهو علیه ایران در حرکت به سمتاقدام نظامی، به استثنای مقابله با مردم بیدفاع فلسطین در غزه و ساحل غربی تاکنون همراه با احتیاطبوده است                                                       

یک خطر آن است که جنگ سرد یا گرم دائمی بین واشینگتن و تهران ابزاری جهت سایر درگیریهاییشود که ارتباط چندانی به آن ندارنداین مورد افزایش رقابت بین عربستان سعودی و ترکیه پیرامون رهبریجهان تسنن را شامل میشودنقش مستقل ترکیه بواسطه قدرت آمریکا در منطقه مورد تهدید قرارمیگیرداین قضیه در مورد روسیه هم که از سال ۲۰۱۱ به عنوان یک قدرت جهانی با حمایت نظامیموفقاش از اسد در سوریه به بازسازی موقعیت‌ خود پرداخته نیز اعتبار دارد.                                                                             

ترامپ امیدوارست با اعمال فشار برای مذاکر به یک صلح کارتاژی* دست یابدبالاخص اگر این امر پیش ازانتخابات ریات جمهوری آینده آمریکا تحقق یابد مفید است– که در سایه آن ایران از قدرت منطقهای بودندست بر میداردتغییر رژیم برای ترامپ دستاورد مطلوب و بهینه خواهد بود، لیکن احتمالا غیر قابلدسترسی است                                       

اگر ترامپ به جنگ اقتصادی بچسبد برای ایران دشوار خواهد بود که با او مقابله کند، لیکن در هر سناریویدیگری موقعیت آمریکا آسیب پذیرتر میشودلیست تلفات قابل توجهی از رهبران بریتانیایی و آمریکاییوجود داردسه نخست وزیر بریتانیا و سه رئیس جمهور آمریکا– که طی قرن گذشته در خاورمیانه آسیبجدی یا مرگبار سیاسی را متحمل شدهاندترامپ خیلی خوش شانس خواهد بود اگر بتواند از همانسرنوشت بگریزد.                   


* معاهدهای که حکومت رم در سال ۲۰۱ پیش از میلاد کارتاژ را به موقعیت یک دولت نوکر تنزل دادهرمعاهده بیرحمانهای که انقیاد کامل طرف شکست خورده را طلب میکند                                                                                                   

سامان

بهار ۲۰۱۹ –هلند

دسته‌بندی شده در: سياسى, سرتیتر

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

<span>%d</span> وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: