پیوند – در خدمت وحدت کمونیستهای ایران

درس هایی از جنگ دو روزه ی غزه حسن توکلی

 

 

47638873_304-2
درسهایی از جنگ دو روزهی غزه
حسن توکلی
در حالیکه تیمی از ارتش رژیم صهیونیسـتی بـا یـک حملـه ی کمانـدویی مشـغول نفـوذ بـه داخـل
نوار غزه بودند، پس از مواجهه با مقاومت گـروههـای فلسـطینی پـس از برجـا گذاشـتن تلفـاتی بـا
کمک نیروی هوایی از منطقه مـیگریزنـد. سـپس بـرای از بـین بـردن تجهیـزات و مـدارك بـه جـا
مانده منطقه را به شدت بمباران کردنـد کـه در پـی آن هفـت تـن از مبـارزان فلسـطینی بـه شـهادت
رسیدند و در ضمنِ درگیری همچنین یک افسر صهیونیسـت هـم کشـته شـد. شکسـت ایـن عملیـات

موجب شد که نتانیاهو سفر خـود بـه پـاریس را نیمـه تمـام رهـا کـرده بـه سـرزمین هـای اشـغالی

بازگردد.

چراکه هدف از اجرای عملیات به احتمـال زیـاد اسـیر کـردن تعـدادی از فرمانـدهان رده-

بالای گروه های فلسطینی بوده است. راهبردی که این روزها بـرای امپریالیسـت هـا مـد شـده اسـت
و می توان خطوط کلـی آنرا در مواضـع ترامـپ تشـخیص داد. مواضـعی همچـون انتقـال پایتخـت
آمریکا از تلآویو به بیت المقدس و به رسمیت شـناختن آن بـه عنـوان پایتخـت اسـرائیل، همچنـین
با همراهی نشان دادن با نتانیاهو برای الحاق شهرك های صهیونیست نشین به خاك اسرائیل و …
***
اگر راستش را بخواهید دیگر نمی خـواهم بـا ارائـه ی تاریخچـه ی بدعهـدی هـای صهیونیسـت هـا و
سرمایه داری جهانی اثبات کنم که به ایـن امپریالیسـت هـا نمـی شـود اعتمـاد کـرد چـرا کـه دیگـر
مدت هاست که کـار از ایـن حـرف هـا گذشـته اسـت. در چنـین شـرایطی اگـر بخـواهی همچـون
محمدجواد ظریف دوره بگردی و درصدد اثبات ایـن باشـی کـه از طـرف مقابـل صـداقت بیشـتری
داری، احمقانه ترین کار ممکن را انجام داده ای. در عـوض نبـرد غـزه راه مقابلـه بـا دکتـرین اعمـال
زور ترامپ و نتانیاهو را به کسانی نشان داد که واقعاً درصدد مقابله با این جریان اند.
منطق این روزهای سرمایه چنین است: «آنقدر فشـار بیـاور تـا طـرف مقابـل تسـلیم شـود و پـای
میز مذاکره بنشیند.» البته بدیهی است که در ایـن صـورت هرگونـه ذلتـی را مـی تـوان بـه او حقنـه
کرد چرا که طرفِ ضعیفی که این شـرایط را بپـذیرد دیگـر عـزت نفـس لازم بـرای دفـاع از منـافع
خـود را نـدارد. یـک درس مهـم نبـرد دو روزه ی غـزه پایـداری در برابـر دکتـرین فاشیسـتی و
ضدانسانی ترامپ در منازعات بین المللی بود. رئیس جمهـور آمریکـا کـه ایـن اواخـر دیگـر لزومـی
نمی دید که حتی برای گول زدن طرف فلسطینی هـم کـه شـده مواضـع دل خـوش کننـده ی رؤسـای
جمهور قبلی را تکرار کند، بـا راهبـرد اعمـال حـداکثر فشـار بـر طـرف فلسـطینی بـرای پـذیرش
«معامله ی قرن» به میدان آمد ولی تصور این را هم نمی کرد کـه مشـتی اهـالی فاقـد قـدرت مـالی و
تسلیحاتی بتوانند در مقابل رژیمی مقاومـت کننـد کـه مـورد حمایـت همـه جانبـه ی او و اسـلافش
بوده است. هرچه باشـد آغـاز و قـوام رژیـم صهیونیسـتی هـم زمـان اسـت بـا عـروج امپریالیسـم
آمریکا به عنوان پیش برنده ی اعظـم منطـق سـرمایه در ایـن روزگـار. از ایـن رو موجودیـت رژیـم
صهیونیستی از همان ابتدا با امپریالیسـم آمریکـا گـره خـورده اسـت و نـابودی هـر یـک از آن هـا
متناظر با نابودی دیگری است. پس نمی توان بـدون مبـارزه بـا یکـی از آنهـا درصـدد مقابلـه بـا
دیگری بـود. ایـنجـا اسـت کـه در نظـر گـرفتن ایـن پایگـاه آمریکـایی بـرای پیشـبرد مقاصـد
امپریالیستی به عنوان کشوری متعارف اشـتباه اسـت. موجودیـت رژیـم صهیونیسـتی عبـارت اسـت
از به کارگیری تمامی وسایل هم چـون تـرور و کشـتار مـردم منطقـه و … بـرای پـاس داشـت منطـق
سرمایه در عصـر حاضـر. رژیـم صهیونیسـتی از ایـن جهـت واجـد موجـودیتی وام دار امپریالیسـم
است و در بطن خـود نمـی توانـد کشـوری متعـارف شـود و نیـز از ایـن رو اسـت کـه اسـتدلال
هواداران راهبرد «ایجاد دو کشور» به زیان مردم منطقه تمـام مـی شـود. چـرا کـه اولـین قـدم در راه
ایجاد صلح و آرامش در منطقه برچیدن این بـه اصـطلاح کشـور اسـرائیل اسـت کـه شایسـته اسـت
برای نامیدن آن از همان لفظ رژیم صهیونیستی استفاده کنیم.
اهالی غزه با مقاومت قهرمانانه ی خود نـه تنهـا نتانیـاهو و دکتـرین ترامـپ را بـا شکسـت روبـه رو
کردند بلکه رسوایی لیبرال دموکراسـی بـا تمـام ادعاهـایش در هـواداری از آزادی را بـه جهانیـان
نمایاندند. آنجا که یک بار دیگر دولت مردان لیبـرال علـیرغـم غرولنـدهای همیشـگی خـود پشـت
ترامپ و نتانیاهو صف کشیدند و در حالی کـه دفـاع مشـروع مبـارزان فلسـطینی را محکـوم مـی-
کردند به ظاهر خواهان خویشتن داری جنایـتکـاران صهیونیسـت شـدند. آنجـا بـود کـه بـه پـای
سیر تطور منطق سرمایه مهر تأیید مـی زدنـد. منطقـی کـه دیگـر بـدون رودربایسـتی و بـا اتکـا بـه
قدرت نظامی و رسانه ای پیش می رود. از این رو اسـت کـه رژیـم صهیونیسـتی نمـی توانـد درهـیچ

موردی با دولت خودگردان که همه جوره آماده ی مذاکره اسـت بـه توافـق برسـد و نیـز از همـین-
رو است که اعلام رسمی مفاد «معامله ی قرن» بارها بـه تعویـق افتـاده اسـت. معاملـه ای کـه مفـاد آن
هرچه باشد از همین حالا آنقـدر مفتضـحانه اسـت کـه امپریالیسـتهـا نتوانسـته انـد هـیچ شـریک
فلسطینی بیابند که به نمایندگی از ملت فلسـطین حاضـر بـه امضـای آن باشـد. در واقـع ایـن خـود
صهیونیست ها هستند که هیچ رقبتی برای صلح با فلسطینی هـا ندارنـد. آنهـا بودنـد کـه علـیرغـم
آمادگی کامل دولـت خـودگردان مـذاکرات صـلح را از سـال 2014 عمـلاً رهـا کـرده انـد. درس
بزرگ نبرد غزه برای اهالی فلسطین اثبات حقانیـت مبـارزه و عـداوت بـا دشـمن صهیونیسـت بـه-
عنوان تنها راه احقاق حقوق قـانونی فلسـطینی هـا بـود چراکـه سـیر وقـایع تـاریخی ثابـت کـرده
است که هرگونه تساهل و تسامح با صهیونیست ها چه زیـان هـایی بـرای مـردم منطقـه بـه بـار آورده
است. با اوضاع فعلی و عیان شدن چهره ی کریـه لیبـرال دموکراسـی و ظهـور ثمـره هـای منطقـی آن
در کسوت چهره هایی هم چون ترامپ و نتانیاهو، امید بسـتن بـه انعقـاد تـوافقی کـه بخواهـد منـافع
طرف ضعیف را تأمین کند از خِرَد به دور است. البته اگـر طـرف قـوی تـر تمـایلی بـه عقـد قـرارداد
از خود نشان بدهد وگرنه برای رسیدن به صلحی سـریع و پرمنفعـت بـا طـرف فلسـطینی چـه راهـی
بهتر از مذاکره با محمود عباس.
***
بزرگترین دستاورد جنگ غزه برای فلسطینی ها بـی گمـان احیـای غـرور و عـزت ملـی آنـان بـود.
عزتی که پس از توافق اسلو و پذیرش شروط قـدرت هـای امپریالیسـتی مخـدوش شـده بـود همـراه
با تحمیل شروطی از سوی صهیونیسـت هـا کـه لطمـات جبـران ناپـذیری بـر هویـت فلسـطینی وارد
کرد و آنها را از داشتن نهادی جامع که یکپارچگی ملت فلسطین را حفظ کند محروم کرد.
مدتها بود که صهیونیست ها غرّه از توانایی های دفاعی و نظـامی خـود تصـور ایـن را کـه اعـراب
و به طور کلی مسلمین بتوانند به منافع آنها ضربه بزننـد بـه ذهـن خـود راه نمـی دادنـد. از ایـن رو
بود که در ساعات اولیه ی نبرد افرادی که به بیمارسـتان هـا مراجعـه مـی کردنـد مجـروحین جسـمی
حملات راکتی فلسطینی ها نبودند بلکه کسانی بودند که ایـن حمـلات بـرایشـان شـوك روانـی بـه
ارمغان آورده بود. به گفته ی صهیونیست ها این شـوك روانـی زنـدگی مـردم شـهر اشـکلون را فلـج
کرده است چرا که فلسطینی ها در پاسخ بـه عملیـاتی کـه صهیونیسـت هـا از ایـن شـهر پایـه گـذاری
کرده بودند بیشتر موشک های خود را به ایـن شـهر زدنـد. تصـور کنیـد ترومـای صهیونیسـت هـای
دوآتشه ی ساکن این شهر را که تا دیروز به دیده ی تحقیـر بـه فلسـطینی هـا مـی نگریسـتند و اکنـون
مانند زندانیان ۴۸ ساعت در پناهگاه ها بر خـود مـی لرزیدنـد و مقایسـه کنیـد ایـن وضـعیت را بـا
شرایط جنگ قبلی که در طول آن صهیونیست هـا از بـالای تپـه هـای مشـرف بـه غـزه بـا غـروری
آمیخته با شادمانی بمباران اهالی بی دفاع را به تماشا می نشستند.
حجم خسارات وارد آمده بر صهیونیست هـا طـی دو روز نبـرد بـه اعتـراف خودشـان چنـین اسـت:
چهار نفر کشته و یک صـدوچهل تـن دیگـر زخمـی شـدند. در شـهرك اشـدود ۱۶۶ سـاختمان و ۵۰
خودرو آسیب دیدند. در شهرك عسـقلان ۱۸۲ سـاختمان و ۵۰ خـودرو و در شـهرك هـای کریـات-
گات و سویروت ۱۲۰ساختمان و ده ها خودرو دچار خسارت شدند.
چنین حجمـی از خسـارت بـرای مسـئولان و شـهروندان رژیـم صهیونیسـتی آنقـدر غیرمنتظـره و
ناباورانه بود که بلافاصله تمـامی تـلاش خـود را صـرف برقـراری آتـش بـس کردنـد. بـا بررسـی
تاریخ منطقه درمی یابیم که این توافق نامه برای صهیونیست ها بـه راسـتی خفـت بـار بـود. طبـق مفـاد
آتش بس، رژیـم صهیونیسـتی بایـد تفاهمـات عقـب افتـادهی قبلـی را هم چـون تعهـد بـه افـزایش
سوخت وارد شده به نیروگاه های برق غـزه بـه منظـور افـزایش بـرق تولیدشـده و افـزایش سـاعات
دسترسی اهالی غزه به برق، هم چنـین افـزایش محـدوده ی مـاهی گیـری آنـان بـه ۱۵ مایـل و نیـز
تسهیل ورود و خـروج کالاهـای ضـروری در گـذرگاه هـا را بـه سـرعت اجـرا مـی کـرد. توافـق
همچنین شامل عدم تیراندازی بـه تظاهرکننـدگان در راهپیمـایی هـای حـق بازگشـت مـی شـود. در
صورت نقض این بند مبارزان فلسطینی می تواننـد علیـه تمـامی اهـداف صهیونیسـت هـا تیرانـدازی
کنند.
مسأله ی دیگری که بر روی آن توافق صـورت گرفتـه عبـارت اسـت از توقـف ترورهـا چـه علیـه
رهبران و چه علیه فعالان سیاسی و نظامی گروه های فلسـطینی. همچنـین در اقـدامی بـی سـابقه بـرای
اولین بار شرط گذاشته شد که این توافق دربـاره ی سـاکنان کرانـه ی بـاختری و قـدس اشـغالی هـم
اجرا شود و تسهیلاتی هم برای اسرای فلسطینی فراهم شود.
***
درس دیگر نبرد غـزه اتکـا بـر توانـایی هـای خـود و عـدم خودبـاختگی در برابـر قابلیـت هـا و
ظرفیت های عظیم رژیم صهیونیستی بود. شکسـت رسـانه ای ایـن رژیـم از حمـاس در جنـگ اخیـر
نمونه ای از این عدم خودباختگی بود آن هـم در شـرایط برتـری مطلـق امپریالیسـت هـا بـر شـبکه-
های ارتباط جمعی که معمولاً جنایات انجام شـده توسـط خـود را مسـکوت مـی گذارنـد. نمونـه ی
این سکوت سازمان یافته را می توان در مورد راهپیمایی بازگشـت فلسـطینی هـا دیـد کـه تـا کنـون
جان بیش از ۲۰۰ تن از آنه ا گرفته شده است و شـمار بسـیاری زخمـی شـده انـد؛ نمونـه رسـواتر
جنگ یمن است و اجرای کودتا در ونزوئلا و …
اما این بار رژیم صهیونیستی در حوزه ی رسانه ای هـم شکسـت سـختی از مبـارزان فلسـطینی خـورد تا آنجا که این بـار تأسیسـات رادیـویی و تلویزیـونی مسـتقر در غـزه در چنـدین نوبـت بمبـارن شد.

ماجرا از این قرار بود که حماس در خلال جنـگ بـا پخـش تصـاویر صهیونیسـت هـای دسـت- اندر کار عملیـات و عوامـل اطلاعـاتی مـرتبط بـا آن هـا ضـربه ی حیثیتـی سـنگینی بـه سـازماناطلاعات رژیم صهیونیستی وارد آورد.

آنها نیز در مواجهـه بـا ایـن اقـدام از رسـانه هـا و تمـامی ساکنان اشغالگر خود خواستند که از انتشار این تصاویر جلوگیری کنند.
***
درس دیگری که جنـگ دو روزه ی غـزه بـه همـراه داشـت ایـن بودکـه اهمیـت وحـدت عمـل وهمدلی برای مقابله با دشمن برای گروه های فلسـطینی و همچنـین تـلاش دشـمن بـرای ایجـاد تفرقـه میان آن ها آشکار شد. البته برای وحـدت عمـل ایـن گـروه هـا هنـوز مشـکلاتی هسـت کـه بایـد برطرف شود ولی نباید گام بلند آن ها برای نیل به ایـن مقصـود را کـه در توافـق نامـه ی آتـش بـس اجرای بندهای توافق نامه نه تنها در نوار غزه، بلکه در منـاطق زیـر نفـوذ دولـت خـودگردان شـده- منعکس شده، نادیده گرفت. در توافق نامـه ی آتـش بـس ایـن بـار گـروه هـای فلسـطینی خواهـان اند که نشانه ی تعمیق نگرش آن ها نسبت به مبارزه با دشـمن اسـت. از ایـن پـس گـروه هـای مبـارزفلسطینی باید با درکی بـالا بـه خودشناسـی و دشـمن شناسـی بپردازنـد. درخصـوص نیـل بـه ایـن هدف مخـاطراتی وجـود دارد از جملـه ایـنکـه بایـد اذعـان کـرد کـه در درون جنـبش حمـاس
گرایشات متفاوتی وجود دارد که در بیشتر مواقـع از انسـجام تشـکیلاتی بـرای مواجهـه بـا دشـمن صهیونیست می کاهد. در حالیکه نوك تیز حملات صهیونیست هـا متوجـه فرمانـدهانی اسـت کـه بـا این رژیم خصومت عمیق داشته و خواستار مبارزه ی دامنه دار با ایـن رژیـم انـد، نسـبت بـه طیفـی ازرهبران حماس که بیش از بقیه تحت تـأثیر جنـبش اخـوان المسـلمین انـد و مواضـع آشـتی جویانـه- تری هم دارند، مماشات نشـان مـی دهنـد. بـه عنـوان مثـال در حـالی کـه صهیونیسـت هـا یکـی از
فرماندهان گردان های عزالدین قسام به نام «حامد خضـری» را بـه عنـوان مسـئول انتقـال کمـک هـای مالی ایران به غزه ترور کردند، مانع کمک های قطر به غزه نمی شوند تـا جـایی کـه حتـی بـا وجـودنبرد، کمک مالی قطر و تأمین حقوق کارمنـدان غـزه از طریـق ایـن کشـور ادامـه داشـت. لازم بـه ذکر است که قطر نقش مهمی در توافق بـهدسـت آمـده و میـانجیگـری میـان طـرفهـای درگیـر ایفا کرد.
در این میان بسیاری از گروهه ای مقاومت از جملـه چـپ هـا خواهـان ادامـه ی جنـگ هسـتند چـراکه تشخیص شان این است که دشمن در این مرحلـه بسـیار آسـیب پـذیر اسـت و رهـا کـردن مبـارزه در این مرحل درست نیست.–البته در موضـع گیـری چـپ هـا در مـورد قـرارداد آتـش بـس و کـلاً موضع آن ها ابهامـاتی بـه چشـم مـی خـورد. از آن جملـه جبهـه ی خلـق بـرای آزادی فلسـطین فرماندهی کل در حالی حماس را برای امضای قرارداد آتش بـس مـورد شـماتت قـرار مـی دهـد کـه در همان حال از تلاش های دولت مصر برای پایان دادن بـه چنددسـتگی میـان گـروه هـای فلسـطینی قدردانی میکند. این موضع گیری درباره ی نقش مصـر حقـایقی را نادیـده مـی گیـرد: درسـت اسـت که مصر در این جنگ به میانجی گری پرداخته ولـی ایـن میـانجی گـری بـا درخواسـت هـای مکـرر رژیم صهیونیستی صورت گرفته است. دولت مصـر بـا همکـاری رژیـم صهیونیسـتی اهـالی غـزه را
تحت فشار قرار داده است. این موضوع اظهر من الشـمس اسـت. امـا مسـأله ی دیگـری هـم کـه بـرکسی پوشیده نیست این است که دولت مصر بـا برقـراری رابطـه ی قـوی بـا تشـکیلات خـودگردان در راه عادی شدن روابط با حماس سنگ اندازی مـیکنـد. بایـد ایـن موضـوع را مـد نظـر داشـت که در حالی که دشمنی دولت مصر با حماس بر کسـی پوشـیده نیسـت. نزدیکـی هـای اخیـر جبهـه ی خلق به مصر در روند هم گرایی با دیگر گروه هـای فلسـطینی مخصوصـاً حمـاس مشـکل ایجـاد مـی کند. در واقع عدم شناخت ماهیت دولت مصر در ایـن برهـه ممکـن اسـت منجـر بـه انحرافـاتی درچپ ها شود، چرا که دولت سیسی بـا اقـدامات خـود پـرچم مبـارزه بـا اسـلام گرایـی را برافراشـته است و در چشم اعراب به مثابه نماد سکولاریسم مطـرح اسـت. چـپ هـای فلسـطینی کـه از اسـلام-گرایی افراطی حماس و جهاد اسلامی منزجرنـد ممکـن اسـت در دام ایـن سکولاریسـم بیفتنـد کـه روی دیگر جنبش وهابی گری سعودی است. چپ های فلسـطینی بایـد ایـن مسـأله را درك کننـد کـه متحدان آنان در مسیر مبارزه با دشمن جنبش هایی هسـتند کـه خواهـان نـابودی پایگـاه امپریالیسـم در منطقه یعنی کشور جعلـی اسـرائیل انـد. آن سـکولارهایی کـه در ایـن مرحلـه ی خطیـر بـه جـای مبارزه با رژیـم صهیوینسـیتی مبـارزه بـا اسـلام گرایـی را تجـویز مـی کننـد، در راسـتای منـافع امپریالیست ها عمل می کنند؛ چراکه با شکست اخیر رژیـم صهیونیسـتی بـر همگـان مسـجل شـد کـه حمله ی نظامی و رویارویی مستقیم با گروه های مقاومت منطقـه مـی توانـد چـه نتـایج مصـیبت بـاری برایش به بار آورد. از اینرو بخـش عمـده ای از راهبـردی کـه امپریالیسـت هـا از ایـن بـه بعـد درمنطقه خواهند گرفت شامل ایجاد اخـتلاف میـان گـروه هـای مبـارز فلسـطینی خواهـد بـود تـا بـاایجاد اختلاف میان شان، آن ها را دچار جنگ داخلی کننـد. تـا این جـای کـار بـا همـراه  قسـمتی از نیروهای سازمان آزادیبخش فلسطین با خواست های خود مبنـی بـر مبـارزه بـا اسـلام گرایـی و بـه رسمیت شناختن کشور اسرائیل تا حدودی موفق بوده انـد. اکنـون زمـان آن فـرا رسـیده اسـت کـه گروه های فلسـطینی بـا زدودن اختلافـات میـان خـود و متحـدشـدن ذیـل هـدف نـابودی رژیـم صهیونیستی نقشه امپریالیسم ها را نقش بر آب کنند.
خرداد ۱۳۹۸

 

دسته‌بندی شده در: سياسى, سرتیتر

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

<span>%d</span> وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: