پیوند – در خدمت وحدت کمونیستهای ایران

نظم جهانی ِ آدمخوار، ترامپ به معنای کلاسیک یک امپریالیست است – ظفردخت خواجه پور

نظم جهانی ِ آدمخوار، ترامپ به معنای کلاسیک یک امپریالیست است – ظفردخت خواجه پور

cuba_soldatin


نظم جهانی ِ آدمخوار

ترامپ به معنای کلاسیک یک امپریالیست است

ظفردخت خواجه پور


 

گفتگوئی با ژان زیگلر در باره ی ایدئولوژی گروه های راستگرا، سرمایه های مالی و سوسیالیسم کوبا

منتشره در 24.08.2019 صفحه ی یک از پیوست نشر آخر هفته

مصاحبه: دیتر هینتر مایر

ترجمه : ظفردخت خواجه پور


در حاشیه: ….ژان زیگلر در سال 1934 در شهر تون سویس به نام هانس زیگلر متولد شد. او یکی از برجسته ترین منتقدین «جهانی شدن» در زمان ماست، چندین دهه است که برعلیه گرسنگی و فقر مبارزه می کند. ژان زیگلر پروفسور برجسته ی جامعه شناسی است. گزارشگر ویژه ی سابق سازمان ملل برای حق غذا و نویسنده ی چندین کتاب است. وی در سنین جوانی با ژان پل سارتر و سیمونی دوبووار دوست بود. و در ژنو با چه گوارا ملاقات کرد و آشنا شد.

ژان زیگلر، » چه چیز بدی در سرمایه داریست؟»، جواب پرسش های نوه ام،

ا26 صفحه، 15 یوروC. Bertelsmann 2019


کوتاه شده:

شبکه های تروریستی راستگرا در جمهوری فدرال آلمان، مخالفان فاشیست و حتا بخشی از محافل بورژوازی را نا مطمئن و ناخوشنود می سازند. در کشتن رئیس حکومت کاسل والتر لوبکه که به احقاق حقوق پناهنده ها مبادرت میورزید، یک نیو نازی مقصر است. خطر ناشی از این دسته بندیها تا چه حد بزرگ است ؟

در جامعه آزاد، خطر افراط گرائی راستگرایانه، بویژه خطرناک استویژگی بزرگ خاص در آلمان که مهمترین دمکراسی در قاره ی اروپا و یکی از چهار قدرت با وزنه ی اقتصادی جهان استجنایت علیه والتر لوبکه یک لحظه ی کلیدی برای دریافت این این واقعیت به عنوان مثال بوده است که در اینجا قاتلان فعالندبرای مبارزه با آنها فقط سرکوبی قاطع کمک می کند.

در حال حاضر و در مقایسه، نیروهای راستگرای افراطی می توانند مردم زیادی را با ایدئولوژی خود قانع سازند. چگونه این عمل می کند؟

از نقطه نظر تاریخی یک سیستم راستگرا با این روش عمل می کند: » از طریق ایدئولوژی«زوندن بُک» -» گناه خود را به گردن این و آن انداختن و دیگران را مسئول ناکامی ها وعدم موفقیت های خود قلمداد کردن» – آنها به مردم میگویند که وضعیت شان خوب نیست و مشاغل آنها در خطر استمقصر غریبه ها هستند، خارجی ها، پناهنده هاآنها از دولت مجانی همه چیز می گیرندبا این روش، پناهنده ها مسئول مشکلات مردم زحمتکش قلمداد می شوندبه این سادگی ایدئولوژی «زوندن بُک» ساخته می شود

اگر »Sündenbock نیست پس چه کسی مقصر است؟

سرمایه داری مالی مسئول نا امنی اجتماعی و اقتصادی مردم استاگر در شکست دیکتاتوری جهانی سرمایه های مالی موفقیتی بدست نیآید و نظم جدیدی از جمله امنیت شغلی، مشارکت صادقانه و اولویت دادن به منافع عمومی جایگزین آن نگردد، در این حال خطر بزرگی برای همه ی ما پیش می آیدبر اساس اعلام بانک جهانی، سال گذشته 500 شرکت بزرگ خصوصیِ قاره ای، همه ی بخش ها را با هم در اختیار داشته اندبانکها، صنعت، کارهای خدماتی وغیره ِیعنی 52.8 درصد ار تولید اجتماعی جهانی را کنترل کرده اندصحبت در باره ی تمام ثروت تولید شده در سال استآنها از قدرتی برخوردارند که هیچ امپراتور، پادشاه، پاپ تا کنون نداشته اندآنها براساس یک اصل کار می کنندحداکثر سود در کمترین زمان ممکن به هر قیمت انسانی.

می توانید آن را آشکارتر بیان کنید ؟

اقتصاد سرمایه داری، متحرک و مبتکر استامروزه بانک بزرگ سویس با شاخه هایش در توکیو با سرعت نور تماس برقرار می نمایداین سیستم اقتصادی بر اساس اصل حدااکثر سود، به ثروت غیر قابل تصوری دستیافته استولی این ثروت انحصاری است و برای بقیه یک سیستم جهانی آدمخوار بوجود آورده است.

بر چه اساس این را با قاطعیت بیان می دارید؟

بر اساس اعلامیه ی سازمان ملل در هر ثانیه یک کودک بر روی زمین ما از عواقب گرسنگی می میرددر حالی که زمین های کشاورزی می توانند غذای 12.5 میلیارد انسان را تأمین کننددر حل حاضر 7.5 میلیارد انسان بر روی زمین زندگی می کنند.

نمایندگان کشورهای اقتصادی بزرگ در اجلاس سران G-20 در آخر ژوئن، در ازاکای ژاپن باهم دیدار داشتند. می شود از چنین اجلاس ها انگیزه های مثبتی در جهت منافع جمعیت جهانی انتظار داشت؟

سیاستمدارانی که آنجا جمع شده بودند ، دستور بگیران خاص الیگارشی مالی مسلط بر جهانندیک مثال برای این عدم استقلال در شرق کنگو ذخایر عظیم مواد اولیه وجود دارد، مثل کُلتان که در ساختن اسمارت فونها مورد استفاده قرار می گیردمردم آنجا با کار کودکان ، مثله کردن و سوء استفاده هائی که از آنها میشود، هزینه ی استخراج مواد اولیه را می پردازندباراک اباما در آخر مراحل دومین دوره ی خدمتش به عنوان ریاست جمهوری آمریکا باعث تصویب قانونی شد تا از استفاده ی کلتان که تحت این شرایط استخراج شده اند، در تولید در ایالات متحده آمریکا، جلوگیری بعمل آیدکنسرن ها یعنی شرکت های چند ملیتی و اسلحه سازی فریاد واویلا ، کمک کنید، سر دادنداین قانون فقط مدت کوتاهی دوام آوردجانشین اباما، دونالد ترامپ در سومین روز ریاست جمهوری خود، این قانون را از میان برداشت.

این مورد در آمریکا اتفاق می افتد، این امر در اروپا چگونه است؟

شورای حقوق بشر سازمان ملل می خواهد شرکت های چند ملیتی را موظف کند که در همه ی محلهای تولید، حقوق بشر را رعایت کنندآلمان در هر شرایط می خواهد از این امر جلوگیری نمایدآنجلا مرکل ، نخست وزیر، که به گمان آدم بدی نیست، از طرف شرکتهای بزرگ چند ملیتی مجبور شده است که با استقرار چنین آئین نامه ای مبارزه کندیک مثال دیگردر ملاقات سران اجلاس G-20 در کان درسال 2011، نیکولاس سرکوزی در جلو مطبوعات قول داد که فرانسه همه ی نیروی خود را بخدمت خواهد گرفت که در سطح جهان سفته بازی و بورس بازیِ منابع اصلی غذائی مردم ممنوع شود.

پیامد این اعلام چه بود ؟.

فرانسه سه هفته بعد این تقاضا را پس گرفت، زیرا Unilever، , Nestleو شرکاء توفانی بپا کردندآنها در ارتباط با اقتصاد آزاد دلائل کافی آوردندسارکوزی رئیس جمهور منتخب مردم بود ولی از طرف کنسرن ها به اجبار به زانو درآمداین مثال ها و خیلی بیشتر از آنها، بسنده ثابت می کنند که دموکراسی های بزرگ تحت سلطه ی دیکتاتوری شرکتهای بزرگ چند ملیتی هستند.

این عدم استقلال، تنها مشکل و مسئله است؟

نهبرای مثال، علاوه بر آن دونالد ترامپ خود را در اختیار حزب لیکود اسرائیل قرار داده است که از طریق رئیس خود بنیامین ناتانیاهو نخست وزیر این کشور، ایران را دشمنی که باید نابود شود اعلام کرده استترامپ بدون ضرورت خود را در کنار حزب لیکود قرارداده استگرچه ایران مخالف یک حکومت قانونی و حقوقی است، با وجود این نتانیاهو در حال حاضر منطقا و در نتیجه برای یک جنگ آمریکائی ایرانی کار می کندبنا براین از نظامی شدن بحران باید جلوگیری شودباید مذاکره انجام گیرداتحادیه اروپا باید جانبدار برقراری قرارداد اتمی برجام بین آمریکا و ایران باشد.

بجای آن آمریکا مدام ایران را تهدید می کند. چه برداشتی از دونالد ترامپ می شود؟

رفتار ترامپ قابل پیش بینی نیست و این برای جهان خطرناک است، زیرا او دیپلوماسی چند جانبه را بشدت رد میکند و از آن بدش می آیدبا دکترین «اول آمریکا» یش، برای من او یک امپریالیست به معنای کلاسیک استدر واقع او برعکس ِ یک دولتمرد است به این دلیل که باید یک دولتمرد در صدد ایجاد تعادل و توازن و آشتی باشدترامپ، برعکس، حقوق بشر را زیر پا میگذاردموقعی که به طور مثال دیده می شود که چگونه او با مهاجران آمریکای میانه برخورد می کند و زندان آمریکائی گوانتانامو در کوبا هنوز وجود دارددر آنجا به نحوی وحشتناک شکنجه می کننددونالد ترامپ یک چهره ی کاملا خطرناک است.

عده ای روزانه به ترامپ بد وبیراه میگویند، رسانه های تأثیرگزارِ آمریکائی، دموکراتهای سرآمد، با او مبارزه میکنند. از زمان تصدی ریاست جمهوری هزاران تخلفی را که ازاو دیده اند، به اثبات رسانده اند. با وجود این او هنوز رئیس جمهور ایالات متحده آمریکاست و ممکن است که دوباره انتخاب شود. چگونه می تواند یک میلیاردر این همه امتیاز از کارگران کسب کند؟

بخش بزرگی از خلق آمریکا هم ممکن است دچار پریشان فکری باشد و اشتباه کندترامپ با سیاست حمایت از صنایع داخلیش، سیاست ایجاد کار را به کشور برگرداند، این را کارگران فراموش نمی کنندولی آنها فاقد آگاهی طبقاتی هستندآگاه به حقوق طبقه خود نبوده و با آن بیگانه اندو این یکی از موفقیت های الیگارشی های سرمایه داریستآنها آگاهی و اعتماد به نفس و هویت فردی انسانها را نابود کرده اند.

با این وضعیت باید ترامپ شانس دوباره انتخاب شدن داشته باشد. یا ؟ نظر شما چیست؟

متاسفانه من هم فکر می کنم که شانس ترامپ خوب استعلتش این است که در حزب دموکرات شکاف ایجاد شده استبرنی ساندرز تنها فردی است که شاید می توانست از پس او بربیآیداگر در انتخابات به نفع او تصمیم گرفته شود، پیروزی غیر قابل تصوری برای جهان خواهد بودسپس قدرت کنسرن ها درهم می شکست و در آمریکا دموکراسی حیات تازه ای می یافت.

شما پیش از این گفتید که ترامپ چهره ی خطرناکی است. چه نظری در مورد پوتین دارید؟

میشود به حکومت روسیه از این مورد یا مورد دیگر انتقاد کردباوجود این روشن است که تحریمهای اقتصادی برعلیه روسیه باید از میان برداشته شونددوباره به توافقنامه مینسک که از طرف کشورهای پیشرو اروپائی و اکراین و روسیه امضاء شده است، برگشتتوافقنامه می بایست از تشدید بحران و نظامی شدن آن جلوگیری نماید و در جهت از بین بردن اختلافات و برقراری آرامش و صلح شرق اکراین موثر باشد.

ولی نتیجه ای از آن بدست نیامده است…

همین استاروپا در بحران اکراین نقش خوبی بازی نکرده استسیاست محاصره ی روسیه (از طریق پایگاه های نظامی ناتو میک تحریک دائمی برای این کشور است.

Jean Ziegler

پس چه اتفاقی باید بیفتد؟

ناتو باید منحل شوددیگر هیچ ضرورتی برای بودنش وجود ندارد و امروزه فقط ابزار تسلط کلان سرمایه های آمریکاستیادآوری میکنم که پیمان ورشو هم منحل شداین مثالی است که غربیها می بایست آن را دنبال کنندعلاوه برآن ، روسیه به قاره ی اروپا تعلق داردتحریمها و تحریکها بر علیه این کشور باید به پایان برسددر عوض باید برای گذر به یک همزیستی مسالمت آمیز کوشش شود.

در ونزوئلا روسیه همراه با کوبا و چین از رئیس حکومت نیکولاس مادورو که غربیها با او مبارزه میکنند و جانشین هوگو چاوز فقید است، حمایت میکنند. در ونزوئلا که زمانی میخواست در پیِ مبارزات سیمون بولیوار، مبارز آزادی آمریکای جنوبی، تحول یابد، چه پیش میآید؟

ونزوئلا امروزه همان را تجربه میکند که شیلی در 1973 تجربه کرده استسالوادور آلنده، رئیس جمهور به نحو دموکراتیک انتخاب شده، در 11 سپتامبر 1973 توسط مزدوران فاشیست کشته شدترور آلنده در پی تاکتیکهای خرابکارانه ی نظامی سیا و تحریمهای اقتصادی ایالات متحده ی آمریکا بر علیه شیلی انجام گرفتاعتصاب سراسری کامیونداران که کشور را فلج کرد، به آن افزوده شدتمام این اعمال به سرپرستی رئیس جمهر آمریکا، ریچارد نیکسون و مشاورش هنری کیسنجر پیش آمددلیلش این بود که کنسرن های بزرگ آمریکا میخواستند مس شیلی را که آلنده از آنها گرفته بود، پس بگیرند.

نقش مشابه آن الان در ونزوئلا بازی میشود، تحریمهای اقتصادی و سیاسی گزاف به این کشور تحمیل شده است و یک دلقک خود را رئیس جمهور اعلام میکند با این شیوه زمینه ی توفان در این کشور باید آماده شود.

دیگر پشمهای آمریکا در کوبا با تحریمها و سوء قصدها ریخته است. این جزیره سنگر سوسیالیست قاره ی آمریکا باقی میماند. کوبا حالا درهایش را برای صنعت گردشگری، تجارت باز کرده است و به شهروندانش اجازه میدهد که کار آفرینی کنند. یک تخلف از قواعد و اصول؟

من فکر میکنم و میدانم که کوبائیها سوسیالیسم را محکم نگه خواهند داشت و آن را می خواهندبرای مثال، این امکان که آنها بتوانند به عنوان تاکسیران یا با یک کاسبی کوچک، مستقل کار کنند را من استقبال میکنمولی مردم این را هم میدانند که سوسیالیسم چیزهای زیادی برای آنها به ارمغان آورده استمن برای مثال مراقبتهای عالی پزشکی– منحصر به فرد در آمریکای لاتین، اصلاحات ارضی یا لغو قوانین نژادپرستانه بعد از پیروزی انقلاب 60 سال پیش را به خاطر میآورمهیچ کس مطمئئا در کوبا نمی خواهد از موفقیتها و پیشرفت هائی را که با زحمت زیاد بدست آمده اند، دیگر چشم پوشی کند.

در خیلی از کشورهای اروپائی مانند جمهوری فدرال آلمان، احزاب چپ موفقیت هائی محدود نشان میدهند. یا ؟ شما این را چگونه می بینید؟

شورش، وجدانهای بپاخاسته، همچنین خارج از گروهای چپِ سازمان یافته ، همه جا آرام به حرکت در میآینددر حال حاضر ما جبهه های مقاومت جور واجوری را در زمینه های مختلف زندگی تجربه مکینیمیک موضوع تاریخی جدیدی به وجود میآیدیک جامعه ی مدنی در گستره ی جهاناین جامعه، میلیون ها زن و مرد را باهم متحد میکند که به گروه های قابل تصور مختلفی از خلقها، فرهنگها، طبقه های اجتماعی، سنی تعلق دارندتنها یک فکر ذهن آنها را بخود مشغول ساخته: «من دیگری هستم ، دیگری من است«. قبلا امانوئل کانت گفته استرفتار غیر انسانی ای که با دیگری میشود، انسانیت را در من ازبین میبرد

این به چه معناست؟

یک کمیته ی مرکزی و یک خط مشی ِحزبی وجود نداردجامعه مدنی جهانی از ترکیب جبهه های بیشمار مقاومت بوجود آمده که امروزه در همه یِ قاره ها– در مکان های حیرت انگیز  بر علیه نظم جهانی آدمخوار فعالند و بالاترین جنبش های سوسیالیستی را نمایندگی میکنند:

(( جنبش جهانی که بیش از 120 میلیون نفر از مستأجران زمینLa Via Campesi کشاورزی، کشاورزان کوچک، کارگران روز مزدی که برروی زمین کشاورزی کار میکنند را نماینگی میکند؛ جنبش های فمنیستی که با تحقیر و تبعیض و خشونت علیه زنان مبارزه میکنند؛

محیط زیست صلح سبزکه اعضایش برای جلوگیری از خطرهای Greenpeace

و تبدیل زیست محیطی و تنوع زیستی تلاش میکنند؛

(جنبش اَتککه میخواهد جلو عواقب وحشتناک سرمایه های Bewegung ATTAC

سوداگرانه را بگیرد؛

(سازمان عفو بین المللکه در همه جای جهان Amnesty International

برای کرامت انسانی و حقوق بشر خدمت میکند؛ و یا که جنبش دانش آموزان

Fridays for Future (جمعه ها برای آیندهکه آگاهی و هوشیاری بسیاری از مردم را در مورد خطر های تغییرهای اقلیمی برانگیخته استهزاران جنبش دیگر وجود دارند– اجتماعی، ضد سرمایه داری، بزرگ و کوچک، محلی و بین المللیهمه ی اینها یک قدرت واحد را تشکیل می دهند که روزانه قدرت بیشتری بدست میآورند و برعلیه بربریت سرمایه داری مبارزه میکنندامروزه دیگر میلیونهای بسیار از انسانها بیدار شده اند.


https://www.jungewelt.de/artikel/361457.kannibalische-weltordnung-trump-ist-ein-imperialist-im-klassischen-sinne.html


ظفردخت خواجه پور، 12 سپتامبر 2019

دسته‌بندی شده در: سياسى, سرتیتر

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

<span>%d</span> وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: