پیوند – در خدمت وحدت کمونیستهای ایران

تشدید جنگ ترکیبی آمریکا علیه چین – آندرو کوریبکو – آمادور نویدی

تشدید جنگ ترکیبی آمریکا علیه چین – آندرو کوریبکو – آمادور نویدی

hongkong_01


«قانون حقوق بشر و دمکراسی برای هنگ‌کنگ» منجر به تشویق تداوم افزایش اقدامات خشونت آمیز و متمایل به تروریستی کادرهای «معترض» رادیکال و وابسته به غرب می‌شودو چنان‌چه بررسی سالیانه وضعیت «حقوق بشر» و «دمکراسی» آن‌جا توسط مقامات آمریکا منجر به باصطلاح پیدا کردن «شواهدی» باشد که هرکدام از دو یا کنترل صادرات آن‌ها نقض شده باشند، با مجازات جمعی (۵اکثریت جمعیت صلح‌جو و با تهدید به قطع امتیازات تجاری با آمریکا«پاداش» داده می‌شودبعبارت دیگر، تعداد کمی آشوب‌گر ازنظر آماری می‌توانند کل منطقه خودمختار بیش از ۷ میلیون نفر را به گروگان بگیرند، زیراکه پاسخ های حقوقی مقامات چین به رفتار و کردار غیرقانونی آشوب‌گران می‌تواند منجر به پیامدهای تهدیدآمیز اقتصادی آمریکا علیه کل جمعیت آن‌جا ‌شود… آمریکا از این‌رو بسیارزیاد برروی هنگ‌کنگ متمرکزشده است که نه تنها نقش بالقوه ای بعنوان یک کاتالیزور در آغاز ایجاد یک واکنش زنجیره ای از چالش ها برای حزب کمونیست در جاهای دیگر در کشور دارد، بلکه هم‌چنین جهت انتقام گرفتن از چینی‌ها برای «گول زدن و دبه درآوردن» و «انکار توافق مردانه ای» است که در نیمه آخر جنگ سرد قدیم بسته بودندموفقیت استادانه کسینجر در جلب چین به سوی آمریکا علیه اتحاد جماهیر شوروی سوسالیستی منجر به آن شد که به انگلیس دستور داده شد که (چینبا کنترل آینده هنک‌گنگ «پاداش» گیرد، با این توقع که چین بعدها در سیستم جهانی به رهبری آمریکا شرکت کندپس از تلاش ناموفق انقلاب رنگی در میدان تیانانمین (آسمانیدر سال ۱۹۸۹(۱۱)، که جهت سرنگونی حزب کمونیست در چین و هم‌زمان با بلوک شرق طراحی شده بود، این طرح آمریکایی بطرز چشم‌گیری نتیجه معکوس داد، و منجربه این شد که چین متعهد به تضعیف همین سیستم برهبری آمریکا از درون گردد… آمریکا که بشدت خشمگین است، چین ‌را با جنگ ترکیبی هدف قرار داده است، زیرا که هنگ‌کنگ، این منطقه خودمختار را به عنوان کاتالیزوری جهت بزرگ‌ترشدن زنجیره واکنش های ناآرامی انقلاب رنگی در سراسر کشور در کُل بحساب می آورد، اما هم‌چنین پس از حوادث میدان آسمانی و برای «انکار» «توافق مردانه» بین هر دو کشور انتقام می‌گیرد.


تشدید جنگ ترکیبی آمریکا علیه چین

نوشتهآندرو کوریبکو

برگردانآمادور نویدی

«قانون حقوق بشر و دمکراسی برای هنگ‌کنگ» جنگ ترکیبی علیه چین را تشدید می‌کند


گویی که «جنگ تجاری» تمام نشدنی آمریکا علیه چین به اندازه کافی جنگ ترکیبی شدیدی نبوده است که هست، احتمال هم دارد که آمریکا بزودی به‌ا‌صطلاح «قانون حقوق بشر و دمکراسی برای هنگ‌کنگ» را به تصویب برساند که بدین منظور دشمنی نامتناسب خود را حتی بیش‌تر کند و حداقل آن‌را برای سه دهه آینده به‌عنوان یک چیز «معمولی جدید» نهادینه سازد.


قانون‌گذاران آمریکایی در شُرُف تصویب این باصطلاح «قانون حقوق بشر و دمکراسی برای هنگ‌کنگ»(۱هستنداین هفته پس از آن‌که این لایحه پیش‌نهادی به تصویب کمیته های مجلس و روابط خارجی رسید (۲)، آمریکا و چین در مسیر تلافی قرار گرفتند، که این‌هم فقط می‌تواند ادامه مذاکرات آن‌ها برای پایان دادن به «جنگ تجاری» (۳را پیچیده تر سازدگویی که تجلی فوق الذکر از جنگ ترکیبی (۴به اندازه کافی شدید نبود، «قانون حقوق بشر و دمکراسی برای هنگ‌کنگ» این تجاوز نامتقارن را حتی ازطریق تحریم‌های هدف‌مند علیه افراد (که احتمالا مقامات دولتی و قانون‌گذار چین خواهند بودبکار می‌گیرد که متهم به نقض «حقوق بشر» و «دمکراسی» در هنگ‌کنگ هستندهم‌چنین افرادی که در استفاده از منطقه خودمختار جهت دور زدن قوانین کنترل صادرات آمریکا با توجه به موقعیت تجاری جداگانه واحد اداری با واشنگتن مشارکت دارندچین متعهد شده است که اگر این قانون پیش‌نهادی عملی گردد، پاسخ خواهد، اما تصورش دشوارست که چه‌گونه خسارت مشابهی به منافع آمریکا بزند، که شبیه رقیب خود باشد تا تعادل برقرار گردد.

«قانون حقوق بشر و دمکراسی برای هنگ‌کنگ» منجر به تشویق تداوم افزایش اقدامات خشونت آمیز و متمایل به تروریستی کادرهای «معترض» رادیکال و وابسته به غرب می‌شودو چنان‌چه بررسی سالیانه وضعیت «حقوق بشر» و «دمکراسی» آن‌جا توسط مقامات آمریکا منجر به باصطلاح پیدا کردن «شواهدی» باشد که هرکدام از دو یا کنترل صادرات آن‌ها نقض شده باشند، با مجازات جمعی (۵اکثریت جمعیت صلح‌جو و با تهدید به قطع امتیازات تجاری با آمریکا«پاداش» داده می‌شودبعبارت دیگر، تعداد کمی آشوب‌گر ازنظر آماری می‌توانند کل منطقه خودمختار بیش از ۷ میلیون نفر را به گروگان بگیرند، زیراکه پاسخ های حقوقی مقامات چین به رفتار و کردار غیرقانونی آشوب‌گران می‌تواند منجر به پیامدهای تهدیدآمیز اقتصادی آمریکا علیه کل جمعیت آن‌جا ‌شوددلیل یک چنین عکس العمل نامتناسب عمدی این‌ست‌که اطمینان حاصل شود بیانیه مشترک سال ۱۹۸۴بین چین و بریتانیا که مشروط به وجود مدل «یک کشور، دو سیستم» برای نیم قرن متعاقب تحویل رسمی هنگ‌کنگ به جمهوری خلق چین در سال ۱۹۹۷ بود، حداقل برای سه دهه آینده، پیش از انقضای آن در سال ۲۰۴۷، هم‌چنان با شعله های احساسات جدایی‌طلبانه بسوزد.

hongkong_03

استراتژیست‌های آمریکایی براین باورند که «قانون حقوق بشر و دمکراسی برای هنگ‌کنگ» تمام آن‌چیزهای‌ست‌که لازم‌ست تا چرخه خودپایداری ناآرامی آن‌جا را تسریع نماید، که درنهایت منجر به خروج ثروت و ساکنان تحصیل‌کرده گردد (بسیاری از آن‌ها هرجایی که در جهان باشند گرایش لیبرالی دارند)، که درنهایت شهر منجربه ازدست دادن هویت اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی منحصربفرد خود می‌شوددرنتیجه، این روند به رادیکال تر شدن اعضای جمعیت متمایل به «ناسیونالیست» کمک می‌کند که (از نقطه نظر آمریکایی)، مانند «آخرین وضعیت» آلامو(۶)، جهت تحریک «امید برای» مداخله بالقوه برای ساخت میدان آسمانی ۲ باشد، که این امر برای حال حاضر تقریبا توسط مدیر اجرایی برداشته شد و لایحه زودگذر را خارج نمود و موافقت کرد که با اعضای منتخب جامعه مذاکره کند (۷).

آمریکا توقع داشت که روند این اقدامات درکنارهم بعنوان یک سه راهی جهت فشار به اتحادیه اروپا خدمت کند که روابط تجاری روبه افزایش خود را با چین قطع کند و آن‌را تحریم نماید، و بدین ترتیب برگشت اقتصاد آمریکا را تسهیل کرده و بهبود چشم انداز تجارت ترانس آتلانتیک و مشارکت سرمایه گذاری متوقف شده (تی تی آی پیرا با شرایطی مطلوب تر از نظر ترامپ زنده نماید.

بعلاوه، بدترشدن ناآرامی های هنگ‌کنگ می‌تواند درخدمت الهام بخشیدن به کارزار جنگ ترکیبی در بزرگ‌ترین شهرهای سرزمین چین و در امتداد چیزی باشد که اولین بار نویسنده کار آزمایشی پیش‌بینی شده خود را در سال ۲۰۱۶ با عنوان: «سناریوی ارواسیای بزرگ‌ترچین»(۸در ذهن مجسم کرداگرچه احتمال دارد که این امر هر چه بیش‌تر طول بکشد سخت تر بشود، اما مقامات مرکزی سراسر کشور از باصطلاح «سیستم اعتباراجتماعی» (۹و دیگر ابزار نظارتی جهت پیش‌گیری خنثی کننده از چنین تلاش‌هایی برای انقلاب رنگی‌ (۱۰برنامه ریزی کرده اند.

hongkong_demo

آمریکا از این‌رو بسیارزیاد برروی هنگ‌کنگ متمرکزشده است که نه تنها نقش بالقوه ای بعنوان یک کاتالیزور در آغاز ایجاد یک واکنش زنجیره ای از چالش ها برای حزب کمونیست در جاهای دیگر در کشور دارد، بلکه هم‌چنین جهت انتقام گرفتن از چینی‌ها برای «گول زدن و دبه درآوردن» و «انکار توافق مردانه ای» است که در نیمه آخر جنگ سرد قدیم بسته بودندموفقیت استادانه کسینجر در جلب چین به سوی آمریکا علیه اتحاد جماهیر شوروی سوسالیستی منجر به آن شد که به انگلیس دستور داده شد که (چینبا کنترل آینده هنک‌گنگ «پاداش» گیرد، با این توقع که چین بعدها در سیستم جهانی به رهبری آمریکا شرکت کند.

پس از تلاش ناموفق انقلاب رنگی در میدان تیانانمین (آسمانیدر سال ۱۹۸۹(۱۱)، که جهت سرنگونی حزب کمونیست در چین و هم‌زمان با بلوک شرق طراحی شده بود، این طرح آمریکایی بطرز چشم‌گیری نتیجه معکوس داد، و منجربه این شد که چین متعهد به تضعیف همین سیستم برهبری آمریکا از درون گردد، که سرانجام متعاقب آن پیوستن کشور به سازمان تجار جهانی در سال ۲۰۰۱ بود و قبل ازاین‌که سرانجام کنترل آن‌را بدست گیرد، و سپس اوج آن طی آن‌چه انتظار می‌رفت پیروزی کلینتون در سال ۲۰۱۶ بود.

پیروزی «حیرت انگیز» ترامپ (۱۲همه چیز را تغییر دادرئیس جمهور فعلی اوایل هفته در سازمان ملل پذیرفت (۱۳که گلوبالیست‌های لیبرال نقشه کشیدند (۱۴تا چین را در سیستم آمریکا شرکت دهند، اما شکست خورده استو بنابراین، اکنون جمهوری خلق با این خاطر که از قوانین درون سیستم برهبری آمریکا سوء استفاده کرده است، باید تنبیه و محدود شودبا این پس‌زمینه، مشخص می‌شود که چرا هنگ‌کنگ به نقطه اشتعالی در جنگ سرد جدید (۱۵تبدیل شده استآمریکا که بشدت خشمگین است، چین ‌را با جنگ ترکیبی هدف قرار داده است، زیرا که هنگ‌کنگ، این منطقه خودمختار را به عنوان کاتالیزوری جهت بزرگ‌ترشدن زنجیره واکنش های ناآرامی انقلاب رنگی در سراسر کشور در کُل بحساب می آورد، اما هم‌چنین پس از حوادث میدان آسمانی و برای « انکار» «توافق مردانه» بین هر دو کشور انتقام می‌گیرد.

این مقاله اولین بار در سایت وان ورلد(یک جهانمنتشر شد.

http://oneworld.press/?module=articles&action=view&id=1085

hongkong_02


درباره نویسنده:

آندرو کوریبکو، تحلیل‌گر سیاسی آمریکایی مستقر در مسکو است، که متخصص در روابط بین استراتژی آمریکا در آفرایقا و اوراسیا، پروژه یک کمربند یک جاده چین با چشم انداز جهانی اتصال جاده ابریشم جدید، و جنگ ترکیبی می‌باشداو یکی از هم‌کاران همیشگی در سایت تحقیقات جهانی است.

تصویر مندرج از سایت ایسترن اوت لوک جدید(چشم انداز شرقی جدیدگرفته شده است.

بیشتر بخوانید:

احتمال دارد که دانشجویان چینی اولین قربانیان غیرنظامی «جنگ تجاری» باشند

Chinese Students Might be the “Trade War’s” First Civilian Causalities


برگردانده شده از:

The ‘Hong Kong Human Rights & Democracy Act’ Will Intensify the Hybrid War on China

By Andrew Korybko

Global Research, September 30, 2019

https://www.globalresearch.ca/hong-kong-human-rights-democracy-act-intensify-hybrid-war-china/5690611

منابع:

(۱)-

H.R.3289 – Hong Kong Human Rights and Democracy Act of 2019

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/3289/text

(۲)-

‘Emboldening radicals’: China fumes after US lawmakers approve Hong Kong ‘human rights act’

https://www.rt.com/news/469634-bill-hong-kong-radicals/

(۳)-

The True Origins Of The US-Chinese Trade War

Written by  Andrew KORYBKO on 07/04/2018

https://orientalreview.org/2018/04/07/the-true-origins-of-the-us-chinese-trade-war/

(۴)-

Hybrid Wars 1. The Law Of Hybrid Warfare

Written by  Andrew KORYBKO on 04/03/2016

https://orientalreview.org/2016/03/04/hybrid-wars-1-the-law-of-hybrid-warfare/

(۵)-

HK protesters are collectively punishing the peaceful population

Andrew Korybko

https://news.cgtn.com/news/2019-08-12/HK-protesters-are-collectively-punishing-the-peaceful-population-J6zPx8EYUw/index.html

(۶)-

آلامو

مأموریتی در سان آنتونیوو، تکزاس، محل محاصره در سال ۱۹۳۶ توسط نیروهای مکزیکی، که در آن ۱۸۰ نفر مدافع کشته شدند.

(۷)-

Hong Kong protesters trap leader for hours in stadium after ‹open dialogue›

Felix Tam, James Pomfret

https://www.reuters.com/article/us-hongkong-protests/hong-kong-leader-to-hold-first-community-talks-to-try-to-end-crisis-idUSKBN1WB06V

(۸)-

CHINA: GREATER EURASIA SCENARIOS

by  Andrew KORYBKO

https://www.geopolitica.ru/en/article/china-greater-eurasia-scenarios

(۹)-

Is China Really More “Dystopian” Than The UK?

Written by  Andrew KORYBKO on 05/12/2018

https://orientalreview.org/2018/12/05/is-china-really-more-dystopian-than-the-uk/

(۱۰)-

The Color Revolution Model: An Exposé of the Core Mechanics

Posted on December 3, 2014 by Joaquin Flores

 By:  Andrew Korybko

https://syncreticstudies.com/2014/12/03/the-color-revolution-model-an-expose-of-the-core-mechanics/

(۱۱)-

The US-China Trade War Can be Traced Back to the Failed Tiananmen Square Colour Revolution

By Andrew Korybko

Global Research, June 05, 2019

https://www.globalresearch.ca/trade-war-traced-back-failed-tiananmen-square-color-revolution/5679624

(۱۲)-

DEAR FOREIGN FRIENDS, HERE’S WHY TRUMP WON (FROM A CLEVELANDER), By: Andrew Korybko

https://www.geopolitica.ru/en/article/dear-foreign-friends-heres-why-trump-won-clevelander

(۱۳)-

Remarks by President Trump to the 74th Session of the United Nations General Assembly

Issued on: September 25, 2019

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-74th-session-united-nations-general-assembly/

(۱۴)-

Did Donald Trump Kill the Liberal-Globalist “New World Order” at the UN?

By Andrew Korybko

Global Research, September 27, 2018

https://www.globalresearch.ca/donald-trump-killed-the-liberal-globalist-new-world-order-at-the-un/5655316

(۱۵)-

21ST-CENTURY GEOPOLITICS OF THE MULTIPOLAR WORLD ORDER , By: Andrew Korybko

https://www.geopolitica.ru/en/article/21st-century-geopolitics-multipolar-world-order

دسته‌بندی شده در: سياسى, سرتیتر

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

<span>%d</span> وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: