پیوند – در خدمت وحدت کمونیستهای ایران

هرکه ناموخت از گذشت روزگار … – کیم پیترسون – آمادور نویدی

آمریکا در وهله اول، هرگز نمی بایست در سوریه باشددولت سوریه هرگز به آمریکا اجازه ورود به قلمرو مستقل سوریه را عطا نکرد. «هر پرسنل نظامی که بدون دعوت، رایزنی یا مجوز به سوریه بیاید، اشغال‌گرست، چه آمریکایی باشد، چه تُرک و یا هر شهروند کشور دیگری.» کُردها – که آسیب‌پذیرند و ناامید، میل وافری جهت حاکمیت بر سرزمین‌های ادعا شده دارند، لذا تصمیم گرفتند که در رکاب آمریکا باشندبااین وجود، این سئوال پیش می آیدباتوجه به تاریخ آمریکا که قبلا متحدان خود را درجاهای دیگر طرد کرده است، چرا باید کسی به آمریکا اعتماد کند که تا پایان سر قول خود بماند؟ … الیگارشی آمریکا بدنبال آن‌ست که آمریکا را بعنوان مشعلی راهنما، ملتی اجتناب ناپذیر، و سرزمین آزادی به تصویر بکشداما شعله این مشعل، تاریخی غیرقابل انکار از نسل کشی، نژادپرستی بی امان، جنگ‌های پایان ناپذیر، و جنگ طبقاتی را بر شهروندان خود آشکار می‌سازداکنون، که کُردها هرگونه نگرانی‌های احتمالی درباره از دست دادن اعتبار خود را کنار گذاشته اند، از دولت سوریه خواسته اند که (جهت نجات آن‌ها از کشتار بدست تُرک‌هامداخله کندتجربه گران‌بهااز اتحادهای ساختگی با متحدان مشکوک برحذر باش.


هرکه ناموخت از گذشت روزگار 

نوشتهکیم پیترسون

برگردانآمادور نویدی


اگر از تجارب تاریخی عبرتی گرفته نشود، می‌تواند منجر به کشتن شما گرددچگونه آمریکا متحدانش را طرد می‌کند.

آمریکا کردهای شمال سوریه را تنها گذاشت و به امانستم‌گری ترک‌های مهاجم واگذار نمود.

(آمریکا با طرد کردها، آن‌ها را به امان یا ستم‌گری ترک‌های مهاجم واگذار کرد).

Mutlu Civiroglu

✔@mutludc

2,669

3:57 AM – Oct 13, 2019

Twitter Ads info and privacy

3,769 people are talking about this


rojava


این آن چیزی‌ست‌که اکنون در شمال سوریه درحال وقوع استباثبات‌ترین بخش کشور (سوریهدر حال نابودی استامروز در برگ‌راه ام۴، گروه‌های مسلح مردم را بقتل رساندند.

آیا تعحبی دارد؟

توماس لایرد، متخصص در امور تبت، درباره یک چریک پیر تبتی می‌گوید که جاسوسی می‌کرد و درباره آزمایش اتمی چین اطلاعات ارائه می‌داد، و بنابر منابع سی آی ای، «دلار در برابر دلار، اطلاعات داده شده دارای برخی از باارزش‌ترین اطلاعات جنگ سرد» بود.(۱اما بااین‌حال، طبق گفته لایرد، این چریک پیر با سرمایه ارزش‌مند جاسوسی، متعاقبا با افسردگی در فقر و گم‌نامی تنها ماند.

در دهه ۱۹۶۰، سی آی ای به چریک‌های تبتی قول داد که آمریکا می‌خواهد چینی ها را از تبت بیرون کنداما بااین‌حال، در دهه ۱۹۷۰، حمایت از چریک‌های تبتی بطور ناگهانی قطع شد.(۲)

متعاقبا، صدها نفر از چریک‌ها کشته شدند، مهمات آمریکایی بجای‌مانده منجربه کشته شدن کودکان شد، و متحدان سابق در فقر تنها ماندند.

این یک داستان استثنایی از آمریکا نیست که یک متحد خود را طرد می‌کندوقتی‌که آمریکایی‌ها بسرعت به پشت بام ها هجوم می‌بردند و برای فرار و سوارشدن به هلیکوپتر ها بسختی دست و پا می‌زدند، ویتنام جنوبی را بسرعت تنها گذاشتند که از خود دفاع کند.(۳)

هم‌چنین تاریخ کم‌تر شناخته شده ای درباره کشور کُره وجود دارد که با آمریکا درجنگ جهانی دوم دارای یک دشمن مشترک بودامپریالیسم ژاپندرپایان جنگ، ژنرال شکست خورده ژاپن، آبه ایندو، حکومت دولت خود را به یُو اون هیونگ، سیاست‌مداری تسلیم نمود که درهردو کُره شمالی و جنوبی محترم شمرده می‌شدیُو در تشکیل کمیته های خلقی در همه استان‌های کُره ای و ظهور جمهوری کُره شرکت نمودبااین‌حال، ژنرال ژاپنی، کوزوکی یوشیو هم‌تای آمریکایی خود، ژنرال جان هاج را متقاعد نمود که دولت جدید در کُره، کمونیستی استمتعاقبا، آمریکای کمونیست هراس دولت جمهوری خلق کُره را برانداخت، و دولت نظامی ارتش آمریکا در جنوب یک کُره تقسیم شده را برقرار نمود.(۴)

طرد کُردها پدیده ای نیست که تنها منحصر به پریزدنت دونالد ترامپ باشد.

kobani_symbolik

آمریکا در وهله اول، هرگز نمی بایست در سوریه باشددولت سوریه هرگز به آمریکا اجازه ورود به قلمرو مستقل سوریه را عطا نکردپریزدنت بشار الاسد این را اعلام نمود که (آمریکایی‌ها و بقیهبدانند.(۵)

«هر پرسنل نظامی که بدون دعوت، رایزنی یا مجوز به سوریه بیاید، اشغال‌گرست، چه آمریکایی باشد، چه تُرک و یا هر شهروند کشور دیگری

کُردها – که آسیب‌پذیرند و ناامید، میل وافری جهت حاکمیت بر سرزمین‌های ادعا شده دارند، لذا تصمیم گرفتند که در رکاب آمریکا باشندبااین وجود، این سئوال پیش می آید:

باتوجه به تاریخ آمریکا که قبلا متحدان خود را درجاهای دیگر طرد کرده است، چرا باید کسی به آمریکا اعتماد کند که تا پایان سر قول خود بماند؟

فکر کنید که چگونه آمریکایی‌ها بوجود آمدندآیا آن‌ها اروپایی الاصل نبودنداغلب آن‌ها بریتانیایی‌های سابقا مهاجر بودند، که علیه سرزمین مادری خود و جهت کنترل بیش‌تر بر امور خودشان در ۱۳ مستعمره می‌جنگیدند؟ و چگونه آن ۱۳ مستعمره به یک قاره پهناور ۵۰ ایالتی مبدل گشت؟ با جنگ‌هایی که منجر به قتل‌عام مردمان بومی شد، زیرپا گذاشتن معاهدات، جنگ با مکزیک، ضمیمه کردن هاوایی، و با بردگی و اسارت آفریقایی ها – از یک چنین تاریخ‌نگاری ظهور چه نوع روان ملی و شخصیتی را می‌توان انتظار داشت؟(۶)

الیگارشی آمریکا بدنبال آن‌ست که آمریکا را بعنوان مشعلی راهنما، ملتی اجتناب ناپذیر، و سرزمین آزادی به تصویر بکشداما شعله این مشعل، تاریخی غیرقابل انکار از نسل کشی، نژادپرستی بی امان، جنگ‌های پایان ناپذیر، و جنگ طبقاتی را بر شهروندان خود آشکار می‌سازد.(۷)

اکنون، که کُردها هرگونه نگرانی‌های احتمالی درباره از دست دادن اعتبار خود را کنار گذاشته اند، از دولت سوریه خواسته اند که (جهت نجات آن‌ها از کشتار بدست تُرک‌هامداخله کند.(۸)

تجربه گران‌بهااز اتحادهای ساختگی با متحدان مشکوک برحذر باش.

هرکه ناموخت از گذشت روزگار، نیز ناموزد زهیچ آموزگار(رودکی)

درباره نویسنده:

کیم پیترسون، سرمقاله نویس سابق خبرنامه صدای مخالف استبا او می‌توانید با آدرس ایمیل یا توئیتر زیر تماس بگیرید:

kimohp@gmail.com

Twitter: @kimpetersen

برگردانده شده از:

Lessons Not Learned from History Can Kill You. How the US Dumps Its Allies

By: Kim Peterson

Global research, 14 October, 2019

https://www.globalresearch.ca/lessons-not-learned-from-history-can-kill-you-how-the-us-dumps-its-allies/5691921

منابع:

۱Thomas Laird, Into Tibet: The CIA’s First Atomic Spy and His Secret Expedition to Lhasa, location 160.

۲Laird, loc. 163.

۳See Earl Tilford, “Abandoning Vietnam: How America Left and South Vietnam Lost Its War (Book Review),” HistoryNet.

۴Young Park, Korea and the Imperialists: In Search of a National Identity, (AuthorHouse, 2009): 188-192.

.۵President al-Assad to Chinese Phoenix TV: any foreign troops coming to Syria without permission are invaders-video

https://sana.sy/en/?p=101799

۶The historical list of US acquired “possessions” is much longer and includes Puerto Rico, Guam, and Philippines from the US-Spanish War, the Canal Zone in Panama, and several Pacific Ocean islands, and the military occupation of the ethnically cleansed Chagos archipelago.

۷“Somehow, even ‘genocide’ seems an inadequate description for what happened, yet rather than viewing it with horror, most Americans have conceived of it as their country’s manifest destiny.” Roxanne Dunbar-Ortiz, An Indigenous Peoples’ History of the United States, (Beacon Press, 2014): 79. Review.

.۸ Syrian Kurds seal deal with Damascus to fend off Turkey | DW News

https://www.youtube.com/watch?v=avG_3r__-zI

دسته‌بندی شده در: بین المللی, سرتیتر

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

<span>%d</span> وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: