پیوند – در خدمت وحدت کمونیستهای ایران

بسوز نولیبرالیسم، بسوز!

بسوز نولیبرالیسم، بسوز!

equador_indo


منبع: لینکه تسایتونگ

تارنگاشت عدالت


Pepe-Escobar-nova-menor

نولیبرالیسم به معنای واقعی کلمه در شعلههای آتش میسوزد و از اکوادور گرفته تا شیلی، بازاين آمریکای لاتین است که راه را نشان میدهد. به نظر میرسد که آمریکای لاتین در صدداست علیه دستورالعملهای ریاضتی بدخیم و یکنواخت صندوق بینالمللی پول با سلاحهایکشتار جمعی اقتصادی آن برای نابودی حاکمیت ملی و ایجاد بیعدالتی اجتماعی، سرانجامقدرت را برای شکل بخشیدن تاریخ خود به دست خویش گیرد.

سه انتخابات ریاست جمهوری در جریان است. ظاهراً با وجود عربدههای «تقلب» معارضین،روز یکشنبه گذشته در بولیوی سرنوشت مشخص شد. هفته آینده نوبت آرژانتین و اوروگوئهمیرسد.

شکست و عقبگرد در زمینه آنچه که «دیوید هاروی» خیلی زیبا «انباشت به کمک سلب مالکیت» مینامید،بسیار شدید هست و خواهد بود

شکست و عقبگرد در زمینه آنچه که «دیوید هاروی» خیلی زیبا «انباشت به کمک سلب مالکیت» مینامید، بسیار شدید هست وخواهد بود. روزی هم نوبت برزیل خواهد رسید که آنطور که به نظر میرسد به وسيلۀ ارواح پینوشهتبار پاره پاره میشود.

برزیل نهایتاً پس از درد و رنج فراوان به پا خواهد خواست، زیرا محرومین و تحقیرشدگان در تمام آمریکای جنوبی دریافته اند که هنوزیک برگ برنده در دست دارند.

شیلی همه چیز را خصوصی میکند

مسألهای که در خیابانهای شیلی مطرح میشود، بسیار جدی است: «چه چیز بدتر است: فرار مالیاتی و یا مسدود کردن مترو؟» اینها همه دودوتا چهارتای مبارزۀ طبقاتی است. تولید ناخالص ملی شیلی سال گذشته تنها ۱٫۱ درصد افزایش یافت در حالیکه سودبزرگترین کنسرنهای کشور حداقل ده برابر شد. دشوار نیست، ببینیم این سودها به همت چه کسانی تأمین شده است.

شیلی در خیابان، اکنون نشان میدهد که چگونه آب، برق، گاز، بهداشت، دارو، حملونقل، آموزش و پرورش،دریاچه آب شور «آتاکاما» و حتا یخچالهای طبیعی خصوصیسازی شده اند

شیلی در خیابان، اکنون نشان میدهد که چگونه آب، برق، گاز، بهداشت، دارو، حملونقل، آموزش و پرورش، دریاچه آب شور«آتاکاما» و حتا یخچالهای طبیعی خصوصیسازی شده اند.

این، انباشت کلاسیک از طریق سلب مالکیت است. و برای اکثریت قریب به اتفاق ۱۹  میلیون شیلیايی، هزینه زندگی غیرقابل تحملشده است، میانگین درآمد ماهانه آنها بالاتر از ۵۰۰ دلار نیست

«پل والدر» مدیر روزنامه «پولیتیکا» و تحلیلگر مرکز تحقیقات استراتژیک آمریکای لاتین (CLAE)، خاطرنشان میکند که چگونه درعرض کمتر از یک هفته پس از پایان تظاهرات در اکوادور که لاشخور نولیبرال، «لنین مورِنو» را مجبور کرد افزایش قیمت گاز را پسبگیرد، در شیلی نیز تظاهرات مشابهی آغاز گردید.

«والدر» به درستی رییسجمهور شیلی «سباستیان پینهرا» را به بوقلمون بریان در سفرۀ درازی توصيف میکند، که تمام طبقهسیاسی شیلی دور آن حلقه زده است. جای تعجب نیست که توده خشمگین مردم شیلی تفاوتی میان دولت و احزاب سیاسی و پلیسقایل نیست. «پینهرا»، همانطور که انتظار میرفت، همۀ جنبشهای اجتماعی را بزهکارانه معرفی کرده و ارتش را به خیابانها گسیلداشت تا آنها را سرکوب کند. او وضعیت اضطراری اعلام کرده است.

chile2019

«پینهرا» جزو ۷ میلیاردر بزرگ شیلی است. ثروت او بیش از ۲٫۷ میلیارد دلار تخمين زده میشود، که درخطوط هوایی، سوپرمارکت، تلویزیون، کارتهای اعتباری و فوتبال در گردش است

«پینهرا» جزو ۷ میلیاردر بزرگ شیلی است. ثروت او بیش از ۲٫۷ میلیارد دلار تخمين زده میشود، که در خطوط هوایی، سوپرمارکت،تلویزیون، کارتهای اعتباری و فوتبال در گردش است. او نوعی «مورِنو» دوآتشه و یا یک پینوشهایست نولیبرال است. برادر «پینهآر» خوزه، واقعاً وزیر پینوشه و در واقع همان کسی بود که سیستم پزشکی شیلی را خصوصیسازی کرده و در واقع منبع اصلی زوالاجتماعی و یأس و سرخوردگی بود. و همه چیز با هم در ارتباط است: وزیر دارایی کنونی برزیل، «پائولو گوئجس» (Paulo Guedes) یکی از هواداران مکتب شیکاگو است که در آن زمان در شیلی زندگی و کار میکرد و اکنون میخواهد این آزمون مطلقاًفاجعهبار را مجدداً در برزیل تکرار  کند.

در پايان، این «مدل» اقتصادی که «گوئجس» قصد دارد در برزیل پیاده کند، شیلی را به طور کل نابود کرده است.

بزرگترین ماده خام شیلی مس است. معادن مس از نظر تاریخی به ایالات متحده آمریکا تعلق داشت ولیدر سال ۱۹۷۱ از طرف ریسجمهور سالوادور آلنده ملی اعلام شد و از اینرو طرح هنری کیسینجر، اینجنایتکار جنگی، برای از بین بردن آلنده به اجرا درآمد و در ۱۱ سپتامبر اصلی در سال ۱۹۷۳ به اوج خودرسید

بزرگترین ماده خام شیلی مس است. معادن مس از نظر تاریخی به ایالات متحده آمریکا تعلق داشت ولی در سال ۱۹۷۱ از طرفریسجمهور سالوادور آلنده ملی اعلام شد و از اینرو طرح هنری کیسینجر، این جنایتکار جنگی، برای از بین بردن آلنده به اجرا درآمدو در ۱۱ سپتامبر اصلی در سال ۱۹۷۳ به اوج خود رسید.

دیکتاتوری به رهبری پینوشه بعدها این معادن را مجدداً خصوصیسازی کرد. بزرگترین آنها «اسکوندیداد» در صحرای «آتاکاما» است، که ۹ درصد مس جهان را تأمین میکند و در اختیار کنسرن عظیم آنگلواسترالیایی BHP Billiton قرار دارد. بزرگترینمشتری مس جهان چین است. حداقل دوسوم درآمد حاصله از فروش مس نه به جیب خلق شیلی، بلکه به جیب کنسرنهای فراملیتیخارجی میرود.

وضعیت اسفناک آرژانتین

قبل از شیلی، اکوادور تقریباً فلج شده بود. نه مدارس و نه حملونقل محلی عمل میکرد. مواد غذایی یافت نمیشد و سوداگری گسترشمییافت. صدور نفت مختل شده بود. به دنبال بسیج ۲۵۰۰۰ بومی در خیابانها رییسجمهور مورِنو زیر فشار قرار گرفت و جبونانه باانتقال مقر حکومتی به گواياکیل خلاء قدرتی در کیتو به جای گذارد. در بسیاری از شهرها و دهات مهم، مردم بومی امور دولتی را بهدست گرفتند. مجلس شورای ملی برای مدت تقریباً ۲ هفته غایب بود، بدون این که عزم و ارادهای برای پیدا کردن رهیافت از این بحراناز خود نشان دهد.

با اعلام وضعیت اضطراری و منع عبور و مرور، مورِنو جلوی پای ارتش فرش قرمز پهن کرد و «پینهرا» نیز در شیلی از او اقتباسنمود. ولی تفاوت آنجاست که

equador_indo

مورِنو در اکوادور روی سياست «تقسیم کن و حکومت کن» بین جنبش بومیان و بقیه شهروندان کشورحساب باز کرده، در حالیکه «پینهرآ» مستقياً به اعمال فشار تکيه میکند

مورِنو در اکوادور روی سياست «تقسیم کن و حکومت کن» بین جنبش بومیان و بقیه شهروندان کشور حساب باز کرده، در حالیکه«پینهرآ» مستقياً به اعمال فشار تکيه میکند.

اکوادور در کنار سیاست راهبردی کهنۀ افزایش قیمتها برای ادامه برخورداری از امکانات صندوق بینالمللی پول همینطور یک تقسیمکار کلاسیک در بین دولت نولیبرالی و سرمایههای بزرگ و سفیر آمریکا یعنی آقای مایکل فیتزپاتریک عرضه میدارد. فرد اخیر، معاونسابق وزیر امور خارجه در امور نیمکره غربی بود که تا سال ۲۰۱۸ مسؤول بخش سلسله جبال آند و برزیل و نیمکره جنوبی بود.

مشخصترین مورد شکست کامل سیاستهای نولیبرالی در آمریکای جنوبی، آرژانتین است

مشخصترین مورد شکست کامل سیاستهای نولیبرالی در آمریکای جنوبی، آرژانتین است. کمی کمتر از دو ماه من در بوئنوس آیرسشاهد وخیمترین پیآمدهای اجتماعی «پزو»ی در حالت سقوط آزاد، تورم ۵۴ درصدی، عملاً وجود قحطی و فقر بخشهای نسبتاًگسترده قشر متوسط بودم. دولت «مائوریسیو ماکری» واقعاً بخش بزرگی از ۵۸ میلیارد دلار اعتبار صندوق بینالمللی پول را آتش زد. هنوز ۵ میلیارد دلار دیگر در راه است. ماکری در انتخابات ریاست جمهوری با شکست روبهرو خواهد شد و شهروندان آرژانتین مجبورخواهند بود مخارجی را که او هزینه کرده است،  پرداخت کنند.

مدل اقتصادی ماکری نمیتوانست با مدل «پینهآر» و در واقع مدل پینوشه (که در آن خدمات رسمی به وسيلۀ شرکتهای خصوصیصورت میگیرد) تفاوت داشته باشد.

یک پيوند مهم بین ماکری و «پینهآر»، «بنیاد آزادی» فوق نولیبرالی است که از طرف «ماریو وارگاسیوسا» که زمانی یک نویسنده محترم و مقبول بود، تأمین مالی میشود

یک پيوند مهم بین ماکری و «پینهآر»، «بنیاد آزادی» فوق نولیبرالی است که از طرف «ماریو وارگاس یوسا» که زمانی یک نویسندهمحترم و مقبول بود، تأمین مالی میشود.

ماکری یک فرد میلیونر و شاگرد Ayn Rand  است و قادر نیست در مقابل هیچکس همدردی نشان دهد و در واقع ترکيبی است که ازطرف مرشد اکوادوری خود «خایمه دووران باربا» به مثابه محصول روباتیک مجموعه اطلاعاتی، شبکههای اجتماعی و گروههایتخصصی ساخته شده است. نمايی بسیار سخرهآمیز از عدم اعتماد به نفس او را میتوان در کتاب فرانکو لیندنر زیر عنوان «کلهماکری: چگونه اولین ريیسجمهور غیرسیاسی فکر میکند، زندگی میکند و دستور میدهد» یافت.

در کنار ساخت و پاختهای بیشمار، ماکری به طور غیرمستقیم با پولشوییهای افسانهای بانک HSBC در ارتباط است. مدیرHSBC در آرژانتین «گابریل مارتینو» بود. در سال ۲۰۱۵ در  HSBC سوئیس ۴۰۰۰ حساب بانکی آرژانتیتی  به حجم ۳٫۵ میلیارددلار کشف شد. راه این فرار جنجالی سرمایه از سوی بانک نامبرده تکامل یافت، ولی مارتینو عمدتاً به کمک ماکری نجات یافت ومهمترین مشاور وی گردید.

از پروژههای لاشخورهای صندوق بینالمللی پول حذر کن

اکنون باید همۀ نگاهها به سمت بولیوی معطوف گردد. در این لحظات اوو مورالس در دور اول انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبهگذشته با ۱۰ درصد رأی بیشتر بر رقیب خود پیروز شد (در انتخابات این کشور نامزدی که بیش از ۵۰ درصد و یا حداقل ۱۰ درصدبیش از حریف خود آراء کسب کند، برنده انتخابات محسوب خواهد شد).

مورالس نهایتاً وقتی آرای مناطق روستایی و آرای شهروندان خارج از کشور تا آخر شمارش گردید و اپوزیسیون رفتهرفته برای ایجادفشار وارد خیابانها شد، پیروز شد. تعجبآور نيست که سازمان OAS، که تابع منافع ایالات متحده است، «عدم اعتماد کافی درروند انتخابات» را اعلام کند.

اوو مورالس پروژهای برای رشد پایدار و جامع و قبل از هر چیز مستقل از سرمایههای بینالمللی است

اوو مورالس پروژهای برای رشد پایدار و جامع و قبل از هر چیز مستقل از سرمایههای بینالمللی است. لذا جای تعجب نیست که تمامیدستگاه اجماعی واشنگتن از دل و جرأت وی متنفر است. وزیر اقتصاد این کشور «آرکه کاتاکورا» لب کلام را بیان کرد: «هنگامیکهاوو مورالس در سال ۲۰۰۵ برای نخستين بار در انتخابات پیروز شد، ۶۵ درصد مردم جزو کمدرآمدها بودند، در حالیکه امروز ۶۲درصد مردم از درآمد متوسط برخوردار هستند

نیروی اپوزیسیون که بدون هر گونه دغدغۀ سیاسیاجتماعی، به استثنای خصوصیسازیهای لجامگسیخته، هیچ برنامهدیگریندارد، تنها میتواند «تقلبرا فریاد بزند، ولی این روند میتواند در روزهای آینده با چرخش بدی روبهرو گردد. در حومۀ شیک جنوب«لا پاز»، نفرت طبقاتی علیه مورالس یک نوع ورزش بسیار محبوب محسوب میشود. آنها او را «سرخپوست» و یا «مستبد» و یا«نادان» مینامند. بومیان مناطق اولیا اغلب از طرف زمینداران سفیدپوست در مناطق سفلا به روال «نژاد خبیث» خوانده میشوند.

به گفته تحلیلگر برجسته آرژانتینی «آتیلیو بورون» (Atilio Boron) هیچیک از این چیزها تغییری در این واقعیت پدید نمیآورد کهبولیوی امروز صاحب پرتحرکترین اقتصادهای آمریکای لاتین است.

evo_morales

سازوکار بدنام کردن مورالس که مطمئناً بدتر نیز خواهد شد، بخشی از جنگ روانی امپریالیسم علیه اینکشور است

سازوکار بدنام کردن مورالس که مطمئناً بدتر نیز خواهد شد، بخشی از جنگ روانی امپریالیسم علیه این کشور است. بورونمینویسد: «مورالس فقر مزمن را که اکثریت مطلق مردم این کشور از قرنها پبش با آن روبهرو بودند و همینطور وضعیتی که مردم رابه طور دایم از حمایت دولتی به طور مطلق محروم میکند و تاراج ثروتهای طبیعی و بیتالمال را مقدور میسازد، از بین میبرد

طبیعی است که ارواح پروژههای لاشخوری صندوق بینالمللی پول در آمریکای لاتین به یکباره ناپدید نخواهند شد. حتا با اینکه طبقگزارشات بانک جهانی باز همان محافل «نگرانی» خود را در مورد وجود فقر ابراز میدارند و اسکاندیناویها به سه دانشمند محقق بهخاطر تحقیقاتشان در مورد فقر جایزه نوبل اقتصادی اعطاء میکنند و آقای توماس پیکتی کوشش میکند تا در کتاب خود «سرمایه وایدئولوژی» توجیه هژمونیستی انباشت ثروت را زیر سؤال ببرد.

آنچه که برای محافظین و مدافعین سیستم جهانی کنونی پرهیزه مطلق به شمار میرود، تحقیق در مورد نولیبرالیسم عريان به عنوانعلت اصلی تمرکز بيش از حد ثروت و نابرابرهای اجتماعی است. مرهم دیگر به تنهايی دردی را دوا نمیکند. خیابانهای آمریکایجنوبی در آتش میسوزند و ضربات متقابل در سطح گسترده آغاز گردیده است.

دسته‌بندی شده در: بین المللی, سرتیتر

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: