پیوند – در خدمت وحدت کمونیستهای ایران

افسر سابق سازمان سیا – ترانسپوندور هواپیمای اوکرائینی هدف حمله الکترونیکی ایالات متحده آمریکا قرار گرفته بود

aircraft-475409_1280

گاهنامۀ هنر و مبارزه

22 ژانویه 2020

پیشگفتاردر سکوت فرماندهی رینگ دفاع هوائی ایران دربارۀ واکنش » اشتباهی» تور ام یک از رینگ پدافند هوائی تهران و سقوط هواپیمای اوکرائینی که چند روز پس از ترور سپبهد قاسم سلیمانی و چند ساعت پس از حملۀ موشکی ایرانی به پایگاه های آمریکا در عراق، به وقوع پیوست و به مرگ 180 نفر انجامید، در نشریات خارجی شاهد نحلیل هائی دربارۀ علت « اشتباه انسانی» و جنگ الکترونیک بین آمریکا و ایران هستیمدر حالی که سگهای نگهبان خانه زاد در جبهۀ اپوزیسیون های پنتاگونی که در کلیت خودشان حاصل استعمارنوین و سپس نئولیبرالیسم معاصر در خود دستگاه دین اسلام در ایران به نفع تهاجم آمریکائی و پشتیبانی از سیطرۀ آمریکا علیه ایرانند می کوشند دائماً ایران را به دروغگوئی متهم و حمله به هواپیمای اوکرائینی را یک حرکت عمدی از سوی ایران معرفی می کننداطمینان و اعتقاد این عوامل امپریالیستی از روز اول حادثه تا امروز در حالی ادامه می یابد که نتایج تحقیقات هنوز روشن و اعلام نشده استگرچه سردار حاجی زاده در همان نخستین سخنرانی اش در روایت داستان چگو نگی « اشتباه انسانی» به شکل ماهرانه سربسته ولی آشکار از حملۀ الکترونیکی آمریکا پرده برداشت.

دوستان در داوری عجله نکنیم، ولی اگر واقعیتی در این زمزمه های جنگ الکترونیک وجود داشته باشد، تحلیل های ما را از گذشته های خیلی دورتر از سقوط هواپیمای اوکرائینی در مورد استراتژی نظامی غرب سرمایه داری از دوران جنگ دوم جهانی تا امروز تأیید و تقویت می کند به این معنا که نخستین اهداف نظامی آمریکا و سرمایه داری جهانی اهداف غیر نظامی هستندهر ملت و کشوری که بخواهد از نظم جهانی سرپیچی کند که ساخت و سازهای آن در آغاز نخستین انقلاب صنعتی و تقسیم جهان به تولید کننده ها و مصرف کننده هائی که فقط باید در جایگاه ذخیرۀ مواد اولیه باقی بمانند سرپیچی کند به خشم و غضب جهان سرمایه داری جهانی به رهبری ایالات متحدۀ آمریکا دچار خواهند شدحملۀ الکترونیک آمریکا به ایران در راستای همین استراتژی برای حفظ همین نظم ظالمانه و ضد بشری در عین حال با توجه به خسارات انسانی جبران ناپذیر آن به این معناست که نظام سرمایه داری جهانی به زبان بی زبانی می گوید که [« ببینید ما تا چه اندازه بی پدر هستیم ! »]. در حالی که از سوی دیگر ایران در خصوص حملۀ موشکی به پایگاه های آمریکائی در عراق همۀ اصول و قوانین بین المللی در چنین وضعیتی را رعایت کرده و سپس اعلام کرده است که هدفش وارد آورد خسارات جانی به سربازhن آمریکائی نبوده و فقط در پی متوقف ساختن ماشین جنگی آمریکا در خاورمیانه بوده استحملۀ موشکی ایران به پایگاه های آمریکا فقط بخشی از پاسخ ایران به ترور سپهبد ایرانی در مأموریت دیپلماتیک برای مذاکره با عربستان سعودی در بغداد بود و نه همۀ آن، زیرا حملۀ موشکی به پایگاه های آمریکا در خاورمیانه نماد خواست تمام ملتهای تحت ستم جهان برای توقف بی نظمی سرمایه داری جهانی ست.

امروز کشور ما یکی از هارتلندهای مهم جهان است، از یک سو مکان وقوع تضاد امپریالیسم و نئولیبرالیسم با منافع ملت ایران (به موازات منافع همۀ ملتهای جهان)، و از سوی دیگر (برای مثال همان گونه که در گفتگوهای «بدون توقف» از زبان افرادی مانند زرشناس می شنویم – در یوتوب جستجو کنیدمکان تضاد باند تبهکار به تقصیر یا بی تقصیر در حاکمیت خود ایران با ملت ایران است.

امروز موضوع اصلی خروج و عروج این و آن از برجام نیست، مسئله خروج ایران از منشور منع گسترش سلاح هسته ای که از پایه و اساس بی اعتبار و متناقض است نمی باشد، بلکه مسئلۀ اصلی در این ساعت از تاریخ خروج ایران از ساختارهای استعمار نوین و استعفا از وضعیت کشور تک محصولی «موزی»، «نفتی»، « شکلاتی » و مانند اینها به کشور تولید کننده و با نظمی عادلانه در راستای منافع توده ها که الزاماً همراه است با رعایت حقوق همۀ ملتهای جهانبه ویژه به این علت که نئولیبرالیسم آنگلوساکسون گویا از این پس می خواهد بی عدالتی و تخریب اجتماعی را به کل جهان حتا ملتهای غربی تحمیل کند، و به همین علت نیز بوده که جلیغه زردها هنوز در خیابانهای فرانسه راه پیمائی می کنند و تا کنون خسارات جانی قابل ملاحظه ای را نیز متحمل شده اند، یعنی خشونت پلیسی بی سابقه در فرانسه.

حمید محوی


transpondor

افسر قدیمی سازمان سیا – ترانسپوندور هواپیمای اوکرائینی

هدف حملۀ الکترونیکی ایالات متحدۀ آمریکا قرار گرفته بود

مرکز پژوهشهای جهانی سازی 21 ژانویه 2020

شبکۀ المنار

Par Al Manar

Mondialisation.ca, 21 janvier 2020

Philip Giraldi

افسر باز نشستۀ سازمان سیا گفته است که به باور او تحریف ترانسپوندور (ناوبری هوائی با سامانۀ بازشناسی با امواج رادیوئیدر هواپیمای اوکرائینی از سوی ایالات متحده موجب واکنش ایران شده است.

فیلیپ جرالدی Philip Giraldi کارشناس قدیمی ضد تروریست و افسر اطلاعات نظامی در سازمان سیا مقاله ای در آمریکن هرالد تریبون1 منتشر کرد که در آن دربارۀ چندین حملۀ سایبری ایالات متحدۀ نوشته است؛ یکی علیه سامانۀ پدافند هوائی ایران و دیگری علیه هواپیمای اوکرائینی که روز 8 ژانویه در آسمان ایران مورد اصابت قرار گرفت.

جرالدی توضیح می دهد که اپراتور ایرانی در پدافند هوائی متحمل «پارازیت» شدید شده بود و ترانسپوندور پرواز 752 اوکرائینی (انترناسیونال ایرلاین) چند دقیقه پیش از پرتاب دو موشک تور [ام یک] ساخت روسیه متأثر شده بود. او نوشته است :

« توقف ترانسپوندور که می بایستی به اپراتور و دستگاه الکترونیک تور (Tor) علامت می داد که پرنده یک هواپیمای غیر نظامی ست، بر عکس به شکل خودکار نشان داده بود که یک شیء خطرناک و دشمن است. اپراتور [ایرانی] مشخصاً از پیش دربارۀ احتمال حملۀ موشکهای کروز آمریکائی اطلاع دریافت کرده بود، و به همین علت شلیک می کند.»

به گفتۀ جرالدی، سامانۀ موشکهای تور ایرانی برای هک شدن مستعد است و می تواند طعمۀ حملۀ سایبری شود و به همچنین هم زمان ترانسپوندور پرواز 752 از کار افتاد « برای ایجاد حادثۀ هواپیما که متعاقباً باید به دولت ایران نسبت داده می شد ».

او نوشته است : « پنتاگون فن آوریهائی را اختراع کرده است که به آنها اجازه می دهد رادارهای دشمن را با اهداف تحریف شده و متحرک گول بزنند. »2

« همین تکنولوژی البته می تواند روی ترنسپوندور تأثیر بگذارد و برای تغییر شکل دادن به هواپیمای خط هوائی غیر نظامی به کار برده شود به نحوی که اطلاعات اشتباه بفرستد و مکانش نیز تحریف شود. ایالت متحده دارای این توانائیهائی در جنگ الکترونیک ضروری برای مخدوش کردن و تغییر سیگنالهای ترانسپوندور هواپیماهای خطوط هوائی و پدافند هوائی ایران در اختیار دارد. اسرائویل نیز احتمالاً از همین توانائی ها برخوردار است ».

هفتۀ گذشته ایران اعلام کرد که « حرکت تروریستی دشمن » در تخریب هواپیما نمی تواند مد نظر گرفته نشود.

سپهبد بریگاد ایرانی علی عبداللهی گفته است که سامانه های دفاع ضد موشکی آماج حملۀ الکترونیک قرار گرفتند تا حملۀ موشکی آمریکا را بجای پرواز 752 منعکس کند.

رئیس جمهور ایران حسن روحانی به همچنین ایالات متحدۀ آمریکا را به عنوان مسئول سقوط هواپیما متهم دانست و اعلام کرد که : « ریشۀ همۀ دردها به آمریکا باز می گردد… این موضوع مانع از این نیست که ما همۀ دلایل را بررسی نکنیم.»

پارلمان ایران نیز اعلام کرد که « ما در یک برخورد قدرتمند با تبهکاران آمریکائی هستیم و اجازه نخواهیم داد که یک اشتباه … راه را برای سوء بهره برداری دشمنان از این درام باز کند ».

جرالدی نتیجه گرفته است که جنگ الکترونیک از سوی ایالات متحده برای سرنگون کردن هواپیمای مسافر بری و مقصر جلوه دادن ایران « به معنای رویدادی از پیش تنظیم شده و برنامه ریزی شده است» برای رویدادی زیر پرچم دروغین و برای شعله ور کردن جنگ جهانی در آینده.

La source originale de cet article est almanar.com


لینک متن اصلی : اینجا

ترجمۀ حمید محوی

گاهنامۀ هنر و مبارزه/پاریس/22 ژانویه 2020

1 American Herald Tribune

2 مترجم : برای اطلاعات بیشتر دربارۀ جنگ الکترونیک مراجعه شود به مقالۀ « لهستان تانک رادار گریز می سازد» نوشتۀ ژولین برگونو. ترجمۀ حمید محوی. 2 آوریل 2014.

/

دسته‌بندی شده در: سرتیتر, عمومی

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

<span>%d</span> وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: