مسأله رهایی زنان بمناسبت روز هشت مارس

مسأله رهایی زنان بمناسبت روز هشت مارس مالکیت خصوصی بر ابزار تولید: سر منشا خفت و سرکوبی زنان برای شناخت و مقابله با هر پدیده‌ای باید از جمله ریشه و سرچشمه آنرا شناخت. چرا از هزاران سال پیش تا به امروز به جنس زن این همه ستم و فشار روا داشته‌اند؟ آیا زن از ارزش…